'
Text Size

Imaginarium

Niemieccy naukowcy podj?li si? bardzo skomplikowanego zadania, które ma na celu sprawdzi?, czy ?yjemy w wielkiej i skomplikowanej symulacji. Twierdz?, ?e mo?na to ustali? szukaj?c b??dów w „systemie”, co mo?e si? uda… a mo?e nie. Nie udzieli te? odpowiedzi na pytanie, kto to wszystko stworzy?.

Share on Facebook

Więcej…Wywiad z Dr Fredem Alanem Wolfem

Dr Fred Alan Wolf uzyska? stopie? doktora w fizyce teoretycznej na UCLA. Kontynuuje on pisanie, prowadzi wyk?ady na ca?ym ?wiecie i przeprowadza badania na temat zwi?zku fizyki kwantowej i ?wiadomo?ci. Jest autorem ksi??ki, która zwyci??y?a w konkursie National Book Award, oraz wielu innych ksi??ek, w??czaj?c "The Spiritual Universe". Jest cz?onkiem Martin Luther King Jr. Collegium of Scholars. Dr Wolf uczy? na uniwersytecie w Londynie, uniwersytecie w Pary?u, w Instytucie Fizyki Nuklearnej (Hahn-Meitner Institute for Nuclear Physics) w Berlinie, w Izraelskim Uniwersytecie w Jeruzalem (The Hebrew University of Jerusalem) i w Stanowym Uniwersytecie San Diego w Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnia ksi??ka jest zatytu?owana "Mind into Matter".

Share on Facebook

Więcej…

Wiek kwantów - ?YWY KOT, MARTWY KOT

Stanis?aw Mrówczy?ski

Narodzona sto lat temu teoria kwantów ca?kowicie odmieni?a obraz ?wiata. Skazi?a klarowny determinizm fizyki klasycznej fundamentaln? przypadkowo?ci?, narazi?a na szwank zdrowy rozs?dek fizyków. Przy ca?ej swej dziwaczno?ci mechanika kwantowa jest obecnie wiedz? jak najbardziej praktyczn? - obja?nia dzia?anie tranzystora, reaktora, lasera.

Share on Facebook

Więcej…

Natura rzeczywisto?ci - mechanika kwantowa nie gryzie

  •  

Elegancki uporz?dkowany ?wiat w którym przyczyna jest nierozerwalnie zwi?zana ze skutkiem, geometryczny i logiczny. Mamy pi?? zmys?ów, którymi jak nam si? wydaje odbieramy jego ca?o?? Przecie? wiem co widz?, chcia?o by si? powiedzie?. Ale czy mo?emy zaufa? obrazom, które docieraj? do nie widz?cego przecie? bezpo?rednio mózgu zamkni?tego szczelnie w ciemnej czaszce?

Share on Facebook

Więcej…

Dzi? islam ma ponad miliard wyznawców. Mimo i? religia ta oparta jest na jednej ksi?dze - Koranie - wierzenia i praktyki bywaj? odmienne w jej poszczególnych pr?dach. Ró?ni je mi?dzy innymi stosunek do roli kobiet, do stosowania przemocy czy do przebaczania. Re?yser filmu, Antony Thomas, zastanawia si?, sk?d si? bior? te rozbie?no?ci. Ukazuje widzom codzienne ?ycie muzu?manów, którzy na swój sposób wype?niaj? zalecenia Koranu. Dowiemy si?, jak pojmuj? swoj? ?wi?t? ksi?g? przedstawiciele ró?nych warstw spo?ecznych.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 2 z 22

2

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form