'
Text Size

Imaginarium

 

Teoria Petera Plichty

Peter Plichta udowadnia, ?e liczby nie maj? charakteru przypadkowego, ?e nie s? abstrakcyjnym wymys?em lecz s? wyznacznikiem podstaw budowy materii. Punktem wyj?cia ca?ej teorii jest krzy? liczb pierwszych (poj?cie autora).

Share on Facebook

Więcej…

Cuda nie s? wbrew naturze
Lecz wbrew temu, co wiemy o naturze
?w. Augustyn

Poni?sze opracowanie jest bardzo pobie?ne i zdecydowanie niewyczerpuj?ce tematu. Przyk?adów i analogii mo?na by przytoczy? znacznie wi?cej, lecz do tej pory nie zajmowa?am si? szczegó?owo tym zagadnieniem. 

Share on Facebook

Więcej…

 

Rozdzia? 1: Tao

 

Tao które mo?e by? poznane nie jest Tao.

Substancja ?wiata to tylko nazwa dla Tao.

Tao jest wszystkim co istnieje i mo?e istnie?;

?wiat jest tylko oznaczeniem tego, co istnieje i mo?e istnie?.

 

Share on Facebook

Więcej…Mówi?c o sprawach zwi?zanych z makrokosmosem nie wolno zapomina? o tym co dzieje si? w skali mikro. Przyznam, ?e jest to by? mo?e nawet bardziej fascynuj?ce, poniewa? w?a?nie ta skala najbardziej ociera si? o granic? ?wiadomo?ci i poznania.


Share on Facebook

Więcej…

Pocz?tki kariera Giennadija Iwanowicza Szypowa nie wró?y?y mu ?wietlanej przysz?o?ci. ?eby zarobi? marne grosze ima? si? ró?nych zawodów, od podrz?dnego elektryka i in?yniera po technika telewizyjnego.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 10 z 22

10

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS