'
Text Size

Imaginarium

 

Time Wave Theory

Terence Kemp McKenna (ur. 16 listopada  1946, zm. 3 kwietnia 2000) pisarz, filozof, etnobotanik i szaman naszych  czasów. Znany ze swoich licznych teorii pocz?wszy od manuskryptu Voynicha przez teori? pochodzenia gatunków do teorii nowo?ci (ang. Novelty theory), która zak?ada, ?e czas jest fal? fraktaln? o zwi?kszaj?cym si? tempie odkry?, które skumuluj? si? gwa?townie w roku 2012. Jego koncepcja ?ci?le wi??e si? z kombinacj?: chemicznych zwi?zków psychozomimetycznych (halucynogennych), filozofii gajanizmu i szamanizmu.

Share on Facebook

Więcej…

 

 
 Druga zasada termodynamiki wynika z faktu, ?e zawsze istnieje o wiele wi?cej stanów nie uporz?dkowanych ni? uporz?dkowanych. Rozwa?my, na przyk?ad, kawa?ki uk?adanki w pude?ku. Istnieje jeden i tylko jeden uk?ad, w którym u?o?one kawa?ki tworz? kompletny obrazek. Z drugiej strony mamy ogromn? liczb? nie uporz?dkowanych konfiguracji kawa?ków, nie sk?adaj?cych si? w ?aden obrazek. Za?ó?my, ?e pewien system rozpoczyna ewolucj? od jednego z niewielu stanów uporz?dkowanych. Z up?ywem czasu system zmienia si? zgodnie z prawami nauki. Po jakim? czasie b?dzie bardziej prawdopodobne, i? uk?ad znajduje si? w stanie nie uporz?dkowanym, a nie w uporz?dkowanym, po prostu dlatego, ?e takich stanów jest o wiele wi?cej. Je?li zatem stan pocz?tkowy by? wysoce uporz?dkowany, to nieporz?dek wzrasta wraz z up?ywem czasu.
Share on Facebook

Więcej…

 

Pewien bardzo znany uczony (niektórzy twierdz?, ?e by? to Bertrand Russell) wyg?osi? kiedy? popularny odczyt astronomiczny. Opowiada?, jak Ziemia obraca si? dooko?a S?o?ca, a ono z kolei kr?ci si? wokó? ?rodka wielkiego zbiorowiska gwiazd, zwanego nasz? Galaktyk?. Pod koniec wyk?adu w jednym z ko?cowych rz?dów podnios?a si? niewysoka, starsza pani i rzek?a: "Wszystko, co pan powiedzia?, to bzdura. ?wiat jest naprawd? p?aski i spoczywa na grzbiecie gigantycznego ?ó?wia". Naukowiec z u?mieszkiem wy?szo?ci spyta?: "A na czym spoczywa ten ?ó?w?" Starsza pani mia?a gotow? odpowied?: "Bardzo pan sprytny, m?ody cz?owieku, bardzo sprytny, ale jest to ?ó?w na ?ó?wiu i tak do ko?ca!"
Share on Facebook

Więcej…

 

David Barclay 
W celu zrozumienia, czym s? linie czasu, musimy odwo?a? si? do misji Apollo, które w roku 1969 zacz??y dostarcza? geologiczne próbki z Ksi??yca. 
Kiedy do Kosmicznego Centrum Johnsona dotar?y pierwsze próbki ksi??ycowe, poddano je tam kwarantannie, przeprowadzaj?c w mi?dzyczasie testy maj?ce okre?li?, czy stanowi? one zagro?enie dla ziemskiego ?rodowiska. 
Zarówno ro?liny, jak i zwierz?ta poddano dzia?aniu lub wstrzykni?to im wodny roztwór zawieraj?cy drobno zmielone ska?y ksi??ycowe. W jednym z tych testów takim ksi??ycowym roztworem podlano nasiona kukurydzy i fasoli. Nasiona wykie?kowa?y i ro?liny zacz??y rosn?? w przyspieszonym tempie, jednocze?nie wykszta?ci?y genetyczne deformacje i rakowacia?y. 
 
Share on Facebook

Więcej…

Przez ostatnie 20 lat uwag? naukowców skupiaj? zagadnienia fizyki kwantowej i kosmologii w po??czeniu z transcendentn? duchowo?ci?, które jednog?o?nie postuluj? , ?e wszystko co jest na ?wiecie stanowi jedno??.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 9 z 22

9

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS