'
Text Size

Imaginarium

 

Zadania arytmetyczne bardzo rzadko s? ??czone z tre?ciami pojawiaj?cymi si? w nauce innych przedmiotów. Uczniowie boj? si? zada? z tre?ci?, unikaj? ich. S? przera?eni, nie opuszcza ich przekonanie o w?asnej t?pocie. Mówi? co? o istnieniu umys?ów matematycznych i niematematycznych. Te pierwsze maj? na wszystko i natychmiast gotowe odpowiedzi, te drugie s? bezradne i nie ma dla nich nadziei. Sami najcz??ciej identyfikuj? si? z tymi drugimi. Z czasem mo?e to przerodzi? si? w  letarg intelektualny (Paulos.1989), podczas którego ucze? nie mo?e skoncentrowa? swojej uwagi z powodu braku dyscypliny umys?owej i motywacji.

Share on Facebook

Więcej…

 

Jedna z my?li filozoficznych pitagorejczyków mia?a podstawowe znaczenie dla estetyki : my?l, ?e
?wiat jest zbudowany matematycznie. "Przej?wszy si? matematyk?, zacz?li jej zasady uwa?a? za
zasady wszelkiego bytu" (Arystoteles) . 
Share on Facebook

Więcej…

"Cz?owiek porusza si? w przestrzeni, odbiera j? i interpretuje. Sami stajemy si? cz??ci? przestrzeni, nasze my?lenie staje si? przestrzenne. Istniej? ró?ne typy i rodzaje przestrzeni. Inna jest przestrze? kosmiczna, a inna ta, z któr? ?yjemy jako istoty ziemskie."

Share on Facebook

Więcej…

Aby wykluczy? ewentualne w?tpliwo?ci, podkre?lam ju? na wst?pie, ?e przedstawiona poni?ej Jednolita Teoria Wzgl?dno?ci ?ycia jest ca?kowicie oryginalna: przy jej formu?owaniu nie czerpa?em wiadomo?ci z ?adnych innych publikacji na ten temat, poniewa? nic nie wiem o ich istnieniu. Wszystkich ciekawych, którzy by pytali o ?wiatowe autorytety z zamiarem dotarcia do samego ?ród?a przedmiotowej wiedzy, pragn? w ten sposób zapewni?, ?e nie znam ani ?adnych powag naukowych gotowych wspiera? t? logiczn? konstrukcj? zbudowan? z faktów i argumentów, ani nie potrafi? oceni? liczby jej zwolenników, gdy? teori? t? opracowa?em samodzielnie, nie inspirowany przez nikogo.

Share on Facebook

Więcej…

Kiedy Hernan Cortes wyl?dowa? na Jukatanie w Meksyku w 1519 roku, ambasadorowie lokalnego w?adcy Montezumy II przybyli do niego w darami. Cortes dowiedzia? si? potem, ?e Aztekowie uwa?ali go albo za wys?annika boga Quetzalcoatla, albo za samego boga. Zgodnie z proroctwem, Quetzalcoatl mia? powróci? w roku jednej trzciny, a 1519 by? w?a?nie takim rokiem. W autorstwa Bernala Diaza podkre?la si?, ?e Montezuma szczerze wierzy? w to, co przepowiedzieli jego przodkowie. Montezuma spekulowa? tak?e o tych, którzy przybywaj? stamt?d, gdzie wschodzi s?o?ce.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 8 z 22

8

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS