'
Text Size

Imaginarium

 

 
 
Wprawdzie nie lubi? powszechnie u?ywanego okre?lenia „bia?e plamy", ale skoro poszukujemy prawdy w wiedzy historycznej, to pora, by zweryfikowa? obiegowe s?dy na temat wybitnych filozofów. Wielu spo?ród nich zosta?o po wojnie o?mieszonych, ich pogl?dy cz?sto uproszczone, wyko?lawione, doczeka?y si? jednoznacznych ocen politycznych zamiast filozoficznych. Niektórych spo?ród nich obdarzono rzekom? win? za pogl?dy g?oszone w okresie hitleryzmu.
Share on Facebook

Więcej…

Nauki szczegó?owe mo?na klasyfikowa? w ró?ny sposób. Np:


1. Nauki realne :

a) Nauki przyrodnicze (np. fizyka chemia, astronomia, medycyna teoretyczna, biologia)

b) Nauki kulturowe :

b1) Nauki humanistyczne (np. historia, religioznawstwo, lingwistyka estetyka)

b2) Nauki spo?eczno-ekonomiczne.

c) Nauki formalne ( np. logika formalna, matematyka, nauki strukturalne )


Share on Facebook

Więcej…

 

 Linga - termin z metafizyki hinduizmu. W najstarszych tekstach ?iwaizmu linga obrazowana jest jako Pierwotne Kosmiczne Jajo z którego powstaje ca?y wszech?wiat i wszystkie stworzenia. Kamienny hinduistyczny lingam to najcz??ciej obiekt kultu boga ?iwy czyli ?iwalingam.
 
W sanskrycie linga znaczy „znak”. Kiedy obserwator widzi, ?e wody w rzece wezbra?y, wnioskuje, ?e poprzedniego dnia pada? obfity deszcz. Kiedy widzi dym, wnioskuje, ?e si? pali itd. Ten olbrzymi ?wiat niesko?czenie wielu form jest ling? . Sziwa. Jest surowy dla wszystkich, którzy nie czcz? Boga, Brahmana(Brahman  sanskryt - w filozofii indyjskiej i hinduizmie bezosobowy aspekt Absolutu posiadaj?cy w pe?ni cech? wieczno?ci ), którzy zapomnieli o swojej Boskiej naturze.............."
Share on Facebook

Więcej…


Twierdzi si?, ?e fizyka kwantowa wspiera mistyczn? koncepcj?, i? umys? tworzy rzeczywisto??. Istnienie obiektywnej rzeczywisto?ci jednak, bez ?adnej specjalnej roli dla ?wiadomo?ci - ludzkiej czy kosmicznej - jest zgodne ze wszystkimi obserwacjami. 

Share on Facebook

Więcej…

"Próby odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne przez odwo?ywanie si? do racjonalnych argumentów s? cz?sto uwa?ane przez zwyk?ych ludzi za bezu?yteczn? sofistyk?. Jednak udzielenie odpowiedzi na te pytania jest bardzo wa?ne, poniewa? cz?stokro? w zasadniczy sposób kszta?tuj? one postawy ?yciowe ludzi, a te z kolei determinuj? stosunki mi?dzyludzkie i w konsekwencji ?ycie spo?ecze?stwa. Wiemy, ?e najg??bsze podzia?y spo?eczne dotycz? w?a?nie koncepcji cz?owieka - odpowiedzi na pytanie: Kim jest cz?owiek? Fakty historyczne, a tak?e wspó?czesne dobitnie ?wiadcz? o tym, ?e b??dne koncepcje cz?owieka doprowadza?y wielokrotnie do zbrodni ludobójstwa.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 7 z 22

7

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS