'
Text Size

Imaginarium

 

 
 
Aktywacja.
 
Na pocz?tku musi by? decyzja. Zaczynamy medytowa?. Z postanowieniem, ?e przyszed? czas, ?eby aktywowa? w sobie nowy pocz?tek, tu, gdzie zaczyna si? ?wiadoma droga do odkrywania w sobie  królestwa ducha?
 
Wiele inicjacji proponuje tradycja, ale spo?ród tej wielo?ci musimy wybra? co? dla siebie. Aktywacja musi si? oby? wed?ug okre?lonych metod.
Share on Facebook

Więcej…

 

 
 
Jednym z najg??bszych pyta?, jakie mo?na postawi? przed nauk?, to pytanie o pochodzenie, ewolucj? i struktur? wszech?wiata. Od wieków próbowali znale?? na nie odpowied? filozofowie i teologowie, le?a?o ono bowiem daleko poza mo?liwo?ciami nauk przyrodniczych. Dopiero gwa?towny rozwój tych nauk w XX wieku umo?liwi? udzielenie naukowej, spójnej i ca?o?ciowej odpowiedzi na to pytanie. W XX wieku narodzi?a si? bowiem nowa nauka przyrodnicza - kosmologia (czasami nazywana równie? kosmologi? fizyczn?), badaj?ca i opisuj?ca wszech?wiat jako ca?o??. Kosmologia rozumiana jako globalna teoria kosmosu mo?e by? uwa?ana za dzia? fizyki, gdy? jest w swej istocie fizyk? kosmosu. Kosmologia jest obecnie jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? ga??zi nauk ?cis?ych. Odnios?a ogromny sukces, daj?c zgodne z obserwacjami astronomicznymi wyja?nienie powstania, ewolucji i budowy wszech?wiata.
Share on Facebook

Więcej…

 

Aby sobie u?wiadomi?, z jakimi wielko?ciami mamy do czynienia, najlepiej je przeskalowa? (dokona? zmniejszenia skali wszech?wiata, podobnie jak Ziemi? zmniejszamy do wielko?ci globusa). Wiemy wszyscy, ?e ?yjemy na stosunkowo ma?ej planecie Ziemia o promieniu oko?o sze?ciu tysi?cy kilometrów. ?ycie nasze skupia si? jednak tylko na samej jej powierzchni (biosferze otaczaj?cej Ziemi? - o grubo?ci najwy?ej trzydziestu kilometrów). Najwa?niejszym dla nas cia?em niebieskim, oprócz Ksi??yca, jest S?o?ce, które jak wiemy jest oddalone od Ziemi 150 milionów kilometrów. ?wiat?o potrzebuje na przebycie dystansu S?o?ce - Ziemia, oko?o 8 minut. ?eby sobie uzmys?owi? rozmiary wszech?wiata, za?ó?my, ?e odleg?o?? Ziemia - S?o?ce to jeden milimetr. Wtedy najbli?sza gwiazda znajduje si? mniej wi?cej w odleg?o?ci 300 metrów od S?o?ca. Prosz? zobaczy?, do S?o?ca mamy jeden milimetr, a do najbli?szej gwiazdy oko?o 300 metrów. 
Share on Facebook

Więcej…

 

Im g??biej spogl?damy w kosmos, tym bardziej zdajemy sobie spraw?, ?e jego natury nie da si? zrozumie? jedynie przez obserwacj? galaktyk spiralnych czy wybuchu odleg?ych supernowych. Le?y ona znacznie g??biej, a dok?adnie w naszym postrzeganiu. Teoria biocentryzmu zak?ada, ?e kosmosu nie da si? poj?? nie uwzgl?dniwszy w jego badaniu kwestii ?ycia i ?wiadomo?ci, które go wspó?tworz?…

 

Share on Facebook

Więcej…

 

Ludzki, zwi?zany z mózgiem umys? nie jest w stanie postrzega? ca?ej niesko?czonej obiektywnej rzeczywisto?ci na raz. Zatem nasze mechanizmy percepcji interpretuj? t? niesko?czon? pe?ni? na sko?czone przyrosty, które s? przetwarzane sekwencyjnie i odnosimy si? do nich *poprzez* filtr naszej ma?ej ludzkiej ja?ni. Innymi s?owy, normalna ludzka percepcja jest subiektywizuj?cym procesem interpretacji, a nie procesem bezpo?redniej percepcji obiektywnej.
Share on Facebook

Więcej…

Strona 6 z 22

6

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form