'
Text Size

Imaginarium

 

Jeszcze do niedawna panowa? pogl?d, ?e fale radiowe rozchodz? si? w o?rodku nazywanym eterem. Jak si? okazuje - poj?cie eteru funkcjonowa?o w fizyce i filozofii ju? od staro?ytno?ci, jednak dopiero w XX wieku uda?o si? fizykom ostatecznie wyeliminowa? to okre?lenie ze ?wiata fizyki. 
 
Jako pierwszy poj?cie eteru wprowadzi? Arystoteles. Wed?ug tego staro?ytnego filozofa, eter mia? by? pi?tym ?ywio?em. St?d te? jego druga nazwa – kwintesencja. Z ?aciny - quinta essentia - oznacza dos?ownie pi?t? esencj?. 
Share on Facebook

Więcej…

 

Saturnalia by?y jednym z wa?niejszych ?wi?t rzymskich. Z pewno?ci? by?y te? najbardziej lubiane – poeta Katullus nazwa? je „najlepszym z dni”. By?y to uroczysto?ci na cze?? Saturna, rzymskiego boga rolnictwa, uto?samionego pó?niej z greckim Kronosem. Oddawano te? wtedy cze?? jego ?onie Ops – bogini dostatku. Obchodzono je w grudniu. Pocz?tkowo by? to jeden dzie? – czternasty przed kalendami styczniowymi, czyli 19 grudnia. 
Share on Facebook

Więcej…

 

"Poza kamieniem filozoficznym, który zamieni?by prosty metal w z?oto, jednym z wielkich poszukiwa? alchemii zarówno Europy, jak i Azji by? eliksir nie?miertelno?ci. Z naiwnym entuzjazmem dla tych poszukiwa? niejeden chi?ski w?adca zmar? od bajecznych mikstur sproszkowanego jadeitu, herbaty, ?e?-szenia i drogich metali sporz?dzonych przez taoistycznych kap?anów. Lecz o ile proces transformacji o?owiu w z?oto by? w wielu przypadkach chemicznym symbolem duchowej przemiany samego cz?owieka, o tyle nie?miertelno?? wywo?ana eliksirem nie by?a dos?ownie wiecznym ?ywotem, lecz raczej przeniesieniem ?wiadomo?ci w stan bezczasowy. Wspó?cze?ni fizycy rozwi?zali problem przemiany o?owiu w z?oto, cho? proces ten jest znacznie dro?szy ni? samo wykopywanie z?ota z ziemi. Lecz w kilku ostatnich latach wspó?cze?ni chemicy sporz?dzili jedn? lub dwie substancje, które uwa?a si? w pewnych przypadkach za zdolne do wywo?ania stanu umys?u nies?ychanie podobnego do kosmicznej ?wiadomo?ci. 
Share on Facebook

Więcej…

Robert Palusinski,   fragment  ksiazki "Szamanizm w praktyce"

  Sformu?owanie "stan ?wiadomo?ci" oraz ?wiadomo?? pojawi?o si? w j?zyku zachodniej cywilizacji wraz z rozwojem psychologii dopiero pod koniec dziewi?tnastego wieku. Dla szamana, podobnie jak dla cz?owieka cywilizacji zachodniej z przed zaledwie dwustu lat11, takie s?owo jak ?wiadomo?? po prostu nie istnieje. Z punktu widzenia szamana ?wiadomo??, to duch. Zatem- podobnie jak drzewa, ska?y, rzeki, ro?liny i zwierz?ta, tak i cz?owiek posiada ducha. W dodatku wszystkie duchowe emanacje, w??cznie z duchem ludzi, tworz? sie? wspó?istnienia i wspó?zale?no?ci. Duch cz?owieka posiada o wiele wi?cej cennych w?a?ciwo?ci ni? jego, potocznie rozumiana ?wiadomo?? . 
Share on Facebook

Więcej…

 

Antropozofia wed?ug ko?cio?a katolickiego
 
 
Ca?o?ciowy neognostycki i ezoteryczny ?wiatopogl?d o charakterze inicjacyjno-zbawczym, b?d?cy efektem “poznania ponadzmys?owego”, maj?cego by? rzekomo przekroczeniem poznania zmys?owo-intelektualnego. Twórc? tej doktryny jest austriacki my?liciel Rudolf Steiner (1861-1925); powsta?a ona po jego zerwaniu z Towarzystwem Teozoficznym w roku 1909. Antropozofia zawiera system technik duchowych, wiedz? uzyskan? dzi?ki ich zastosowaniu oraz holistyczn? propozycj? cywilizacyjn? i kulturow?, na któr? sk?adaj? si?: wizja alternatywnej sztuki, rolnictwa, techniki i pedagogiki[
Share on Facebook

Więcej…

Strona 5 z 22

5

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form