'
Text Size

Imaginarium

 

 
Anonimowy podszept
Ka?dy z nas codziennie jest poddawany manipulacjom i naciskom z ró?nych stron. Manipuluj? nami cz?onkowie rodziny, znajomi, koledzy z pracy, autorzy reklam – i politycy.
 Lydia Lange
 
Reklama zwodzi. Politycy nie mówi? nam przed wyborami „ca?ej prawdy”. W gospodarce szerz? si? oszustwa, korupcja, defraudacja i fa?szerstwa.
Share on Facebook

Więcej…

 

„Wy co kochacie ludzko??!
Wy co sprzeciwiacie si? nie tylko tyranii ale i tyranom – wyst?pcie!
Ka?dy skrawek Starego ?wiata zaznaje ucisku.
Na ca?ym globie wolno?? jest prze?ladowana niczym zwierzyna ?owna.
Azja czy Afryka dawno ju? j? wypleni?y. Europie idea wolno?ci jest obca, a Anglia pragnie wygna? j? na banicj?.,
O, przyjmijcie wi?c tego zbiega i przygotujmy azyl dla ca?ej ludzko?ci.”
 
Ów dramatyczny apel zamie?ci? Thomas Paine w pamflecie „Common Sense”, czyli „Zdrowy Rozs?dek”, który ukaza? si? w roku 1776
Share on Facebook

Więcej…

 

Ludzki umys? – najbardziej z?o?ony przedmiot ze wszystkich przedmiotów we wszech?wiecie jest jego cz??ci? i podlega tym samym co on prawom [Dennet, 1991]. Nale?y wi?c przyj??, ?e mo?liwe jest poznanie umys?u i skonstruowanie go jako artefaktu. Wielu filozofów, pocz?wszy od Kartezjusza próbuje odpowiedzie? na pytanie, jaki jest zwi?zek mi?dzy fizykaln? a mentaln? cz??ci? cz?owieka. Zrozumienie tych zagadnie? jest podstaw? niezb?dn? do stworzenia wiernego obrazu ludzkiego umys?u. 
Share on Facebook

Więcej…

 

CYMATYKA to nauka o falach d?wi?kowych i ich oddzia?ywaniu na substancje fizyczne. Jednym z pionierów cymatyki by? szwedzki naukowiec Hans Jenny. Rejestrowa? on na ta?mie filmowej oddzia?ywanie d?wi?ku na proszki i p?yny. Zauwa?y?, ?e drgania d?wi?kowe wytwarzaj? geometryczne kszta?ty. Niskie cz?stotliwo?ci wytwarza?y proste ko?o opisane pier?cieniami. Przy wy?szych cz?stotliwo?ciach wzrasta?a liczba kr?gów umieszczonych koncentrycznie wokó? jednego ko?a. Wraz ze wzrostem cz?stotliwo?ci ros?a z?o?ono?? kszta?tów. Mo?na w?ród nich wyró?ni? , czworo?ciany, mandale.
Share on Facebook

Więcej…


Chyba nie ma innego poj?cia o tylu znaczeniach i tak cz?sto u?ywanego, w tylu ró?nych dziedzinach. Jest to jedno z wa?niejszych poj?? psychologii, ale nie jest równie? obce filozofii. Poj?cie ?wiadomo?ci jest równie? u?ywane w ró?nych dziedzinach kultury, a zw?aszcza literatury, do tego poj?cia odwo?uj? si? równie? ksi??a, prawnicy, arty?ci, publicy?ci. Jest ono równie? u?ywane w ?yciu codziennym, bowiem ?wiadomo?? jest to co? takiego, co ka?dy ma i czego do?wiadcza, w ka?dej ?wiadomej chwili swego ?ycia.
Share on Facebook

Więcej…

Strona 4 z 22

4

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form