'
Text Size

Imaginarium

image

o ?yciu nadzmys?owem de vita mentali

Rozmowa Mistrza z M?odzianem, jak dusza do wzierania i pos?uchu Boga doj?? mo?e, i czem jest jej dzieci?stwo w ?yciu przyrodzonem i nadprzyrodzonem, i jak wychodzi ona z przyrody do Boga i z powrotem z Boga do przyrody w?asnej ja?ni; jak równie? – czem jest jej szcz??cie i zguba.

Napisa? w roku 1622 JAKÓB BÖHME.

Share on Facebook

Więcej…

 

 

Ca?y otaczaj?cy nas ?wiat  zdaje si? mówi?, ?e jeste?my istotami,  które maj? niewielki lub ?aden wp?yw na otaczaj?cy nas ?wiat. Prawda jest jednak inna.

Jeste?my POT??NYMI I NIEOGRANICZONYMI mieszka?cami ?wiata, bo to w?a?nie my tworzymy swoje rzeczywisto?ci, swój los i szcz??cie.

Share on Facebook

Więcej…

image

Jerzy Prokopiuk    

Czym jest symbol? Wbrew potocznemu zrozumieniu poj?cia symbolu jako jedynie metafory i wbrew neopozytywistycznemu redukowaniu go do poj?cia znaku, przez symbol — zgodnie z my?l? C.G. Junga, Paula Tillicha, Mircei Eliadego i innych wybitnych humanistów europejskich XX wieku — rozumiemy nosiciela pewnej „mocy”, nie daj?cej si? uzasadni? kauzalnie i przekraczaj?cej racjonaln? ?wiadomo?? cz?owieka.

Share on Facebook

Więcej…

 „Sko?czy?a si? epoka Guru”...  Moje serce mówi mi to samo, a teraz s?ucham swojego serca. Czuj?, i? sko?czy? si? pewien etap, na którym mojemu post?powi s?u?y?o ?lepe pod??anie za jak?? religijn? czy filozoficzn? doktryn?. Chyba sta?am si? uniwersalistk?. S?ucham swojego serca, i je?li daje mi ono zna?, ?e po?ród tysi?ca wspania?ych s?ów jaki? wielki guru powie g?upstwo, b?d? mia?a odwag? to zauwa?y?. Je?li natomiast kto?, uznany przez innych za g?upca, po?ród tysi?ca niem?drych s?ów powie cho? jedno zdanie, które rozb?y?nie ?wiat?em i rozgrzeje moje serce, przyznam szczerze, i? to pi?kne – poniewa? nikt nie ma wy??czno?ci na Prawd?, ?wiat?o i Mi?o??.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 22 z 22

22
następna
ostatnia

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS