'
Text Size

Imaginarium

Film po?wi?cony pot??nym narz?dziom do kreowania rzeczywisto?ci, którymi dysponujemy jako istoty fizyczne. Narz?dzia te oddzia?ywuj? bezpo?rednio na rzeczywisto?? w du?ej mierze dzi?ki prawu rezonansu, Prawo rezonansu, to nie tylko potencjalna realizacja tego, o czym pomy?limy, ale o wiele bardziej z?o?ona kwestia. Sprowadza si? ona do tego, ?e wszyscy b?d?c cz??ci? Stwórcy jeste?my tak?e stwórcami, co si? wi??e z olbrzymi? ODPOWIEDZIALNO?CI? za wszystko ca ma miejsce w nas samych jaki przede wszystkim dooko?a nas. Ludzie leniwi i niech?tni do odpowiedzialno?ci przyjm? film sceptycznie lub poczuj? si? wr?cz obci??eni i przyt?oczeni. Nie nale?y jednak zbyt wiele uwagi po?wi?ca? temu, co si? ju? sta?o, lecz momentowi TU I TERAZ. To w?a?nie TU i TERAZ jest moment na zmian? sposobu ?ycia, na stanie si? zdrowym, na zmian? sposobu postrzegania ?wiata i stania si? ?wiadomym kreatorem, gdy? kreacja trwa ci?gle i nie ma ko?ca. B?d?my tego ?wiadomi, kogo zasilamy energi?, kogo os?abiamy, co tworzymy a co by? mo?e niszczymy. Jeste?cie wspaniali! TO W?A?NIE TY JESTE? ZMIAN?!

Share on Facebook

Więcej…

 

Przed pocz?tkiem XVI w. Europejczycy nie do ko?ca zdawali sobie spraw? z istnienia obu Ameryk. Kiedy zacz??a si? epoka wielkich odkry? geograficznych narody Europy zapragn??y zagarn?? dla siebie rozleg?e po?acie Nowego ?wiata.
Zach?ci?o ich do tego przekonanie, ?e na dalekich ziemiach czekaj? ogromne bogactwa po które wystarczy tylko si?gn??, dlatego przybyli do Meksyk na tereny zajmowane przez kilka cywilizacji – nazwane dzi? Mezoameryk?.
Share on Facebook

Więcej…

Ka?dy powa?ny kryzys buduje w?ród spo?ecze?stwa antycypacj? apokaliptycznych zdarze? i nadej?cie wybawiciela/mesjasza, który wszystkich ochroni. Obecny kryzys ekonomiczny, wydumany kryzys ekologiczny, wojna z Bliskim Wschodem, mo?liwo?? zaistnienia wojny nuklearnej itd wszystkie dolewaj? oliwy do ognia i wszystkie s? przemy?lanymi dzia?aniami w budowaniu nowego globalnego systemu/ nowego porz?dku ?wiata.
Share on Facebook

Więcej…

 

Nie ma ju? cz?owieka pracy. Pozosta? robotnik - kto? gorszy, kto?, komu si? nie uda?o. Kto?, komu praca nie daje godno?ci, lecz j? odbiera. Przyzwyczajeni do wygodnego ?ycia, coraz cz??ciej zapominamy, jak ci??k? prac? mo?e wykonywa? cz?owiek. Rezygnuj?c z odautorskiego komentarza re?yser "?mierci cz?owieka pracy" w wysmakowanych obrazach (zdj?cia Wolfganga Thalera) rejestruje nieludzki wysi?ek wspó?czesnych zapomnianych bohaterów.

Share on Facebook

Więcej…

Czy mo?liwe jest czytanie w my?lach? Przewidywanie przysz?o?ci? Cudowne uzdrowienia w beznadziejnych przypadkach chorób? Znalezienie odpowiedzi na te pytania wspó?czesny cz?owiek powinien powierzy? nauce. "Poza granice zmys?ów. Do?wiadczanie nieznanego" to racjonalne spojrzenie na paranormalne zjawiska.
Share on Facebook

Więcej…

Strona 3 z 22

3

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form