'
Text Size

Imaginarium

Zmiana naszych przekona? powoduje zmian? naszego ?ycia.

 

?yjemy w bardzo wywrotowych czasach, poniewa? nauka obala stare mity i pisze na nowo fundamentalne prawdy na temat naszego losu. Wiara w to, ?e jeste?my genetycznie zaprogramowanymi istotami, ust?puje zrozumieniu, i? ka?dy z nas jest twórc? swojego ?ycia. Naukowe odkrycia ostatnich lat w du?ej mierze pokrywaj? si? z najstarsz? wiedz? na temat egzystencji cz?owieka na ziemi.

Share on Facebook

Więcej…

autor: Ratomir Wilkowski

W wierzeniach religijnych za?wiaty oznaczaj? ?wiaty (lub ?wiat) istniej?ce poza przestrzeni? dost?pn? naszej bezpo?redniej percepcji. W mitologii s?owia?skiej poj?cie to dotyczy najcz??ciej Nawii i Wyraju.

U S?owian ?ycie pozagrobowe uznawano za ci?g dalszy doczesnego. Z tego wzgl?du na drog? dawano zmar?emu to co najpotrzebniejsze z pokarmu, odzie?y, broni...

Przyj?cie natomiast stwierdzania Thietmara, ?e "w przekonaniu S?owian ze ?mierci? wszystko si? ko?czy" jako zaprzeczenie tego stanu rzeczy jest b??dne - z du?ym prawdopodobie?stwem chodzi?o tu raczej o brak u S?owian poj?cia po?miertnej kary i nagrody, tak jak si? to np. przedstawia w chrze?cija?stwie...

Share on Facebook

Więcej…

Czyli: dok?d to wszystko zmierza?? Prohibicja konopi pos?u?y?a do przekierowania ludzkiej ewolucji ze zdecentralizowanego agrarnego stylu ?ycia i naturalnej ekonomii, do scentralizowanej petrochemiczno - militarnej dyktatury, kontrolowanej poprzez sztuczn? ekonomi? zale?n? od prywatnych banków i innych mi?dzynarodowych korporacyjnych interesów.

Share on Facebook

Więcej…

Dzi?ki ostatnim post?pom Bruce’a Liptona w biologii komórkowej nauka obwieszcza wa?ny ewolucyjny punkt zwrotny. Przez prawie pi??dziesi?t lat utrzymywali?my si? w iluzji, ?e nasze zdrowie i przeznaczenie by?y zaprogramowane w naszych genach – koncepcja ta odnosi si? do determinizmu genetycznego. Podczas gdy masowej ?wiadomo?ci obecnie wpajany jest pogl?d, ?e charakter czyjego? ?ycia jest ustalany genetycznie, radykalnie nowe rozumowanie rozwija si? na wiod?cej kraw?dzi nauki. Biolodzy komórkowi rozpoznaj? teraz, ?e otoczenie, zewn?trzny wszech?wiat i nasza wewn?trzna fizjologia i co najwa?niejsze, nasza percepcja otoczenia, bezpo?rednio kontroluje aktywno?? naszych genów. Ten film dokonuje szerokiego przegl?du mechanizmów cz?steczkowych, którymi ?wiadomo?? otoczenia wp?ywa na genetyczny „przepis” i prowadzi ewolucj?

Share on Facebook

Więcej…

"Ka?dy z nas otrzyma? dar, dar ?ycia. To co robimy z naszym ?yciem to odp?acenie si? za ten dar." - Edo

Za ka?dym razem kiedy próbujesz co? zrozumie?, dlaczego co? si? dzieje, dlaczego mamy do czynienia z kryzysem bioró?norodno?ci, dlaczego wiercimy w poszukiwaniu wi?kszej ilo?ci ropy mimo zanieczyszczenia powietrza i wycieków pytasz dlaczego... i po kilku pytaniach i odpowiedziach zawsze dochodzisz do pieni?dzy.

Share on Facebook

Więcej…

Strona 1 z 22

pierwsza
poprzednia
1

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS