'
Text Size
Po Czwarte

Po Czwarte
Od czasu do czasu, gdy trafiam na szczególnie mocno ufortyfikowane bastiony bezmy?lno?ci, za ?udz?cymi sza?cami pozornej dyskusji ze zdziwieniem ponownie odkrywam tego samego potwora. Jest to rodzaj wynaturzenia racjonalno?ci, które najkrócej móg?bym okre?li? jako mylenie emocji z my?leniem. Sprawa jest prosta, wi?c s?dz?, i? w miar? ?atwo i bezbole?nie uda mi si? j? wy?o?y?.

Share on Facebook

Więcej…

 

 

Zasad? nieoznaczono?ci Heisenberga mo?na "wywie??" z innej, "muzycznej", zasady nieoznaczono?ci, dobrze intuicyjnie znanej wszystkim muzykom. Sci?le matematycznie opisa? j? ?yj?cy na prze?omie XVII i XIX wieku wielki matematyk francuski, profesor Politechniki, Jean Baptiste Joseph Fourier. Omówi? tu krótko muzyczn? zasad? nieoznaczono?ci w sposób niematematyczny, za pomoc? pewnego eksperymentu muzycznego, a nast?pnie "wywiod?" z niej zasad? nieoznaczono?ci Heisenberga.

Share on Facebook

Więcej…

 

Time Wave Theory

Terence Kemp McKenna (ur. 16 listopada  1946, zm. 3 kwietnia 2000) pisarz, filozof, etnobotanik i szaman naszych  czasów. Znany ze swoich licznych teorii pocz?wszy od manuskryptu Voynicha przez teori? pochodzenia gatunków do teorii nowo?ci (ang. Novelty theory), która zak?ada, ?e czas jest fal? fraktaln? o zwi?kszaj?cym si? tempie odkry?, które skumuluj? si? gwa?townie w roku 2012. Jego koncepcja ?ci?le wi??e si? z kombinacj?: chemicznych zwi?zków psychozomimetycznych (halucynogennych), filozofii gajanizmu i szamanizmu.

Share on Facebook

Więcej…

Kiedy Hernan Cortes wyl?dowa? na Jukatanie w Meksyku w 1519 roku, ambasadorowie lokalnego w?adcy Montezumy II przybyli do niego w darami. Cortes dowiedzia? si? potem, ?e Aztekowie uwa?ali go albo za wys?annika boga Quetzalcoatla, albo za samego boga. Zgodnie z proroctwem, Quetzalcoatl mia? powróci? w roku jednej trzciny, a 1519 by? w?a?nie takim rokiem. W autorstwa Bernala Diaza podkre?la si?, ?e Montezuma szczerze wierzy? w to, co przepowiedzieli jego przodkowie. Montezuma spekulowa? tak?e o tych, którzy przybywaj? stamt?d, gdzie wschodzi s?o?ce.

Share on Facebook

Więcej…

Aby wykluczy? ewentualne w?tpliwo?ci, podkre?lam ju? na wst?pie, ?e przedstawiona poni?ej Jednolita Teoria Wzgl?dno?ci ?ycia jest ca?kowicie oryginalna: przy jej formu?owaniu nie czerpa?em wiadomo?ci z ?adnych innych publikacji na ten temat, poniewa? nic nie wiem o ich istnieniu. Wszystkich ciekawych, którzy by pytali o ?wiatowe autorytety z zamiarem dotarcia do samego ?ród?a przedmiotowej wiedzy, pragn? w ten sposób zapewni?, ?e nie znam ani ?adnych powag naukowych gotowych wspiera? t? logiczn? konstrukcj? zbudowan? z faktów i argumentów, ani nie potrafi? oceni? liczby jej zwolenników, gdy? teori? t? opracowa?em samodzielnie, nie inspirowany przez nikogo.

Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS