'
Text Size
Po Pierwsze Kluczem do zrozumienia jest wiedza

 

 

Ca?y otaczaj?cy nas ?wiat  zdaje si? mówi?, ?e jeste?my istotami,  które maj? niewielki lub ?aden wp?yw na otaczaj?cy nas ?wiat. Prawda jest jednak inna.

Jeste?my POT??NYMI I NIEOGRANICZONYMI mieszka?cami ?wiata, bo to w?a?nie my tworzymy swoje rzeczywisto?ci, swój los i szcz??cie.

 
Jaki jest otaczaj?cy nas ?wiat? Jak powsta?a Ziemia? Sk?d si? na niej wzi?li?my? I jak w ogóle powsta?o ?ycie?  Te i podobne pytania pojawiaj? si? nie tylko w przypadkowych rozmy?laniach nad rzeczywisto?ci?, lecz równie? wyznaczaj? obszar poszukiwa? naukowych i badawczych. Rozwój naukowy i technologiczny pozwoli? na zweryfikowanie wielu hipotez. Nauki przyrodnicze dostarczy?y danych, z których mo?emy zbudowa? najbardziej prawdopodobny obraz Wszech?wiata, uwzgl?dniaj?cy histori? powstania Ziemi i organizmów ?ywych. Z ka?dym dniem tych danych przybywa, a obraz ?wiata wydaje si? coraz bardziej szczegó?owy.  
 
Czy dotyczy to równie? wiary?
 
"Aby uzyska? pewno??, ogromna wi?kszo?? osób nie b?d?cych specjalistami w danej dziedzinie jest sk?onna zaakceptowa? wyniki naukowe pochodz?ce tylko od autorytetów. Jednak?e istnieje wa?na ró?nica pomi?dzy wybitnym naukowcem, który jest otwarty i zach?ca ka?dego zainteresowanego do sprawdzania zastosowanych metod i sugerowanych poprawek, a autorytetem, który pytania o swoj? wiarygodno?? przypisuje s?abo?ci ducha pytaj?cych, tak jak czyni to [kardyna?] Newman wobec osób kwestionuj?cych nieomylno?? Biblii…
 
Racjonalna nauka uwa?a, ?e dowody jej wiarygodno?ci mog? zawsze ulec zmianie, je?li wyst?puje taka konieczno??, podczas gdy nieracjonalny autorytaryzm uwa?a wymóg zmiany pogl?dów za post?powanie wywo?ane brakiem lojalno?ci i wiary."
 
Morris Cohen (filozof nauki)
 
"Rozum i przyroda Kluczem do zrozumienia jest wiedza ale  niekoniecznie ta specjalistyczna, skupiaj?ca si? tylko na w?skich specjalizacjach "elit", u?ywaj?cych ?argonu pseudo naukowego, do t?umaczenia prostych zjawisk, komplikuj?cych prostot? do granic absurdu, lecz wiedza ogólna, wr?cz interdyscyplinarna, co nie oznacza ?e powierzchowna, oczywi?cie skrajne upraszczanie jest równie? niedopuszczalne. By porusza? si? po mie?cie wystarczy zna? kilka zasad i korzysta? z wyznaczonych do tego celu ci?gów komunikacyjnych, lecz czy b?dziemy mogli wykaza? si? zrozumieniem otaczaj?cych nas zale?no?ci? Nowe dziedziny nauki, takie jak fizyka kwantowa oraz badanie dziedziczno?ci poza genowej zrewolucjonizowa?y podej?cie do zrozumienia naszego zwi?zku mi?dzy umys?em i materi?, rzucaj?c wyzwanie uznanym naukowym teoriom, zmuszaj?c nas do poszukiwania nowych odpowiedzi na dawno zadane pytania ."
 
Tematy tu poruszane wydaj? si? czasami bardzo odleg?e od g?ównego w?tku, ale Imaginarium ma by? ??cznikiem wielu, nieraz skrajnie odleg?ych zagadnie?. Imaginarium jest kluczem, za pomoc? którego b?dziecie mogli  po??czy?, wydawa?o by si? tak odleg?e dziedziny nauki.
 
Przyk?adem mo?e by? tu fizyka z:  psychologi?,  ezoteryk? , biologi? czy nawet polityk? .
 
Informacje, które wydawa?o by si? ?e nie maj? ?adnego wspólnego punktu odniesienia, nabieraj? nagle innego wymiaru, kiedy odnajdziemy dla nich wspólny mianownik. Mo?na rozmawia? o ezoteryce z punktu widzenia fizyka, o budowie wszech?wiata w odniesieniu do bada? nad wi?zaniami mi?dzy atomowymi, czy wr?cz subatomowymi. Korelacje w opisie naszej rzeczywisto?ci w oparciu o ca?? t? wiedz? nie by?aby mo?liwa bez z?otego podzia?u, figur plato?skich, ci?gu Fibonacciego, czy fraktalnego opisu materii a nawet ?wiadomo?ci. Wszyscy w ko?cu jeste?my cz??ci? ca?o?ci, z której strony na to nie spojrzymy.
 
W trakcie naszego ?ycia wymieniamy si? materialnie (komórki naszego cia?a  zmieniaj? si? w ci?gu ?ycia siedmiokrotnie) poprzez procesy zachodz?ce w naszych organizmach, jak i mentalnie, dziel?c  si? naszymi my?lami cho?by w tym miejscu.  Ka?da chwila naszego ?ycia sk?ada si? w?a?nie z takiej wspólnoty fizycznej i duchowej, czy tego chcemy czy nie. Teorie, w oparci o które budujemy wizje tego ?wiata, s? wr?cz be?kotem je?li nie potrafimy ich wszystkich po??czy? w jedn? ca?o??, a osi?gn?? to mo?na poprzez zrozumienie. Nad teori? "wszystkiego" pracowali wielcy tego ?wiata, prób? podj?? m.in Einstein, tak jak wielu przed nim, i jak wielu b?dzie próbowa?o nadal. Jednak?e ka?dy cz?owiek jest indywidualno?ci?, a wi?c musi samodzielnie stara? sie doj?? do zrozumienia swojej rzeczywisto?ci.
 
Nie u?atwiaj? nam zadania ró?ne interpretacje i opisy tych samych zjawisk, nawet w?ród fizyków mo?na zaobserwowa? efekt wie?y Babel, cho? dla osoby niezorientowanej wydaje si? ?e niema problemów z ich wzajemn? komunikacj? . Problemem jest jednak brak normalizacji sposobu opisu badanych zagadnie?. Panaceum  wed?ug ?wiata nauki  ma by? renormalizacja, lecz tak naprawd? jest to kolejny sposób na skomplikowanie i tak  trudnych w interpretacji opisów czy równa? fizyczno-matematycznych, nie mówi?c  o oceanie zjawisk które wymykaj? si? jakiejkolwiek klasyfikacji takich cho?by  jak: paradoks pomiaru,sposobów w jaki natura ustala warto?ci sta?e, ciemna energia i jej masa która stanowi pono? 50 do 95% masy wszech?wiata... mo?na tak wymienia? bez ko?ca. W?a?nie dlatego tak wa?na jest próba zrozumienia otaczaj?cej nas struktury, któr? nazywamy swoim ?yciem i jego do?wiatczaniem. By j? zrozumie? musimy zbada? wiele ?cie?ek, by na ka?dej z nich znale?? jaki? okruch wiedzy, który pos?u?y nam do budowy obrazu rzeczywisto?ci i u?atwi dostrze?enie pe?nego obrazu ?wiata, u?atwiaj?c nam jego interpretacje  i zrozumienie. Jest to proces niemaj?cy ko?ca, oraz posiadaj?cy w?asn? dynamik?, dla ka?dego z nas inn?. 
 
"Jakkolwiek przyrost informacji, post?puj?ca unifikacja teorii naukowych oraz sprawdzalno?? i u?yteczno?? wiedzy naukowej pokazuj?, ?e nauka jest raczej niekwestionowanym wyrazem mocy cz?owieka, to jednak w?ród naukowców pojawiaj? si? opinie, ?e ludzko?? osi?ga kres poznania i wiedzy naukowej" - mówi profesor Marek Hetma?ski z Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej.
 
"Co wi?cej, nadmiar szczegó?ów i informacji naukowych wydaje si? w rzeczywisto?ci bardziej zaciemnia? obraz ?wiata ni? go wyja?nia?! Cz?sto ju? nie tylko zwykli ludzie, ale tak?e sami naukowcy nie potrafi? ogarn?? ca?ej wiedzy ze swojej dziedziny a nawet specjalizacji. Nauka wie ju? bowiem -za du?o-".
 
"Co ciekawe, nauka jest ubocznym produktem ewolucji - zauwa?a profesor Hetma?ski. - Bo przecie? celem ewolucji przyrodniczej nie by?o wytworzenie koncepcji naukowych, lecz dostarczenie cz?owiekowi ?rodków iánarz?dzi poznawczych niezb?dnych do prze?ycia".
 
A jednak, jak dodaje naukowiec, jest to bardzo udany "produkt uboczny". Twierdzi on, ?e w obszarze wiedzy naukowej wyj?tkowo interesuj?ce s? nauki humanistyczne, tak bardzo odmienne od nauk przyrodniczych.
 
Na pytanie, jaka jest ich rola i znaczenie oraz czy to w?a?nie one pozwol? stworzy? jednolity obraz Wszech?wiata odpowiada:
 
"Tak my?l?.  A szczególn? rol? wyznaczy?bym filozofii z przypisanym jej umi?owaniem m?dro?ci. By? mo?e to w?a?nie ona jest w stanie da? jednolit?, spójn? i niekwestionowan? wizj? Wszech?wiata i umiejscowionego w nim cz?owieka. Zatem naukowy obraz ?wiata b?dzie bardziej filozoficzny ni? mo?na si? spodziewa? w dzisiejszym stechnologizowanym ?wiecie".
 
 
 
Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS