'
Text Size

image

Grzech pierwszych rodziców i wyp?dzenie z raju

czyli spo?ycie owocu z drzewa poznania dobra i z?? , daj?ce cz?owiekowi wybór. To od tej chwili Cz?owiek ma "wolny wybór" czy czyni? dobro, czy z?o. Staje si? ?wiadomy.

Grzech – poj?cie to wyst?puj?ce w niektórych religiach, oznaczaj?ce przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych.

Dok?adniej jest to ?wiadome i dobrowolne dzia?anie lub jego brak (grzech zaniechania) b?d? te? postawa, która stoi w sprzeczno?ci z nakazami Boga lub bogów danej religii. Inaczej rzecz ujmuj?c grzech to postawa lub dzia?anie wbrew wgranemu spo?ecze?stwu programowi samo?waidomo?ci, sprzeczne z jego charakterem, powoduj?ce ?wiadom? alienacj? jednostki ludzkiej wobec religii i zaprogramowanego spo?ecze?stwa.

Siedem grzechów g?ównych ?ac. peccata capitalia

 • pycha
 • chciwo??
 • nieczysto??
 • zazdro??
 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 • gniew
 • lenistwo lub znu?enie duchowe

 

Nazwy ?aci?skie, cho? nie wszystkie odpowiadaj? nazwom polskim, to: superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula, ira oraz acedia; ich pierwsze litery tworz? s?owo SALIGIA. Okre?lenie to w ?redniowieczu cz?sto u?ywane by?o jako nazwa wszystkich tych grzechów razem. Wskutek zmiany hierachii wa?no?ci powy?szych grzechów, kolejno?? tych?e by?a w ci?gu wieków modyfikowana; w obecnej wersji  porz?dek jest nast?puj?cy: 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7.

Wspó?czesne nauczanie Ko?cio?a, nie nazywa  powy?ej wymienionych cech  grzechami, ale wadami, które powstaj? wskutek powtarzania tych samych czynów, b?d?cych wynikiem sk?onno?ci do grzechu po pope?nieniu innych grzechów. Dlatego te? okre?lenie g?ówne, u?ywane od wieków za ?w. Janem Kasjanem oraz ?w. Grzegorzem Wielkim, oznacza, ?e s? przyczyn? powstawania innych grzechów i wad.

Grzech – poj?cie to wyst?puj?ce w niektórych religiach, oznaczaj?ce przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Dok?adniej jest to ?wiadome i dobrowolne dzia?anie lub jego brak (grzech zaniechania) b?d? te? postawa, która stoi w sprzeczno?ci z nakazami Boga lub bogów danej religii. Inaczej rzecz ujmuj?c grzech to postawa lub dzia?anie wbrew   wgranemu spo?eczen?twu programowi samo?waidomo?ci ,sprzeczne z jego charakterem, powoduj?ce ?wiadom? alienacj? jednostki ludzkiej wobec religii i zaprogramowanego spo?ecze?stwa.

Przewa?nie religie rozró?niaj? ró?ne rodzaje, wagi, czy stopnie grzechu, a okre?lenie "grzech" niekoniecznie stosowane jest do wszystkich tego typu dzia?a?. Pope?nienie grzechu cz?stokro? oznacza wst?pienie w stan nieczysto?ci, który je?li nie zostanie usuni?ty, mo?e prowadzi? do kary w ?yciu pozagrobowym, zwykle jest to zes?anie do piek?a lub brak jedno?ci z Bogiem.

 

W niektórych religiach grzechy pope?nione przez przodków mog? by? dziedziczone. Szczególnym przypadkiem jest grzech pierworodny w cz??ci wyzna? chrze?cija?skich, który oznacza ska?enie natury wszystkich ludzi przez ich sk?onno?? do czynienia z?a. Grzech ten zostaje usuni?ty w czasie chrztu (lecz nie znosi sk?onno?ci do z?a), b?d?cym jednocze?nie sakramentem inicjuj?cym w katolicyzmie (obrz?d jego odczynienia przeprowadzali np. Prusowie).

Grzech jest zazwyczaj uwa?any za czyn obiektywnie z?y (obiektywna ocena grzechu nie ma zastosowania w przypadku zdefiniowanego dobra i z?a jako subiektywnych warto?ci moralnych), jednak je?eli jego dzia?anie nie jest ?wiadome i dobrowolne to, odpowiedzialno?? za ten?e grzech (wg cz??ci systemów wyznaniowych) mo?e by? zmniejszona. Grzechem cudzym nazywa si? dzia?anie lub jego brak, które prowadzi do grzechu drugiego (oboj?tno?? czy namawianie do grzechu).

Grzech w nauczaniu Ko?cio?a katolickiego jest ?wiadomym i dobrowolnym przekroczeniem prawa bo?ego. Mo?e to oznacza? zerwaniem jedno?ci z Bogiem i mo?e si? wi?za? z utrat? ?aski u?wi?caj?cej i w konsekwencji wiecznego zbawienia. Ka?dy grzech oddala od Boga - równie? grzech pope?niony w stanie braku ?aski u?wi?caj?cej (jego skutkiem mo?e by? m.in. wi?ksza trudno?? w nawróceniu si?).

Podstawowym wg katolicyzmu punktem wiary chrze?cija?skiej, a szczególnie kerygmatu, jest uznanie ludzkiej grzeszno?ci (sk?onno?ci do z?a). Wed?ug katolików zrozumienie tego faktu pozwala na wspó?dzia?anie z ?ask? Boga i osi?gni?cie szcz??cia, które nie przemija, a zaczyna si? ju? na ziemi. Jest jednak dogmatem Ko?cio?a to, ?e wolna od grzechu by?a Naj?wi?tsza Maryja Panna, istnieje te? dawna i szeroko uznawana teza teologiczna o wolno?ci od grzechu ?wi?tego Józefa. Nauczanie Ko?cio?a, w oparciu o Pismo ?wi?te ("Je?li mówimy, ?e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.", 1 J 1,8 wg Biblii Tysi?clecia) g?osi, ?e ka?dy cz?owiek jest grzeszny - równie? osoby beatyfikowane i kanonizowane. Ko?ció? równie? wierzy, ?e ?aska bo?a umo?liwia cz?owiekowi unikanie grzechu.

 

W islamie wed?ug Hadisów, istnieje siedem g?ównych grzechów:

 • szirk (oddawanie czci innym bogom ni? Allah)
 • magia
 • zabójstwo
 • przej?cie w?asno?ci sieroty (zobacz te?: dzieci w islamie)
 • lichwa
 • ucieczka z pola bitwy
 • pomawianie czystej kobiety o cudzo?óstwo

 

Muzu?ma?scy teolodzy swoimi spekulacjami rozszerzyli jednak t? list? a? do 70. Muzu?manie nie uznaj? odkupienia grzechów przez ofiar?, lecz jedynie skruch? i naprawienie wyrz?dzonego z?a. Wed?ug charyd?ytów, powa?ne grzechy czyni? cz?owieka kafirem (niewiernym). Islam nie rozró?nia mi?dzy kategori? grzechu i przest?pstwa, osoba pope?niaj?ca powa?ny grzech podlega karze szariatu ju? za ?ycia, a je?li nie odpokutuje, to równie? karze Allaha po ?mierci, w piekle.

 

W buddyzmie nie u?ywa si? poj?cia grzechu, gdy? zaprzecza to np. prawom karmy, reinkarnacji, siunjata, natura buddy.

Prawo karmy wykazuje np. ?e rezultaty powsta?e z danych czynów do?wiadczane s? tylko przez istot?, która je wykona?a i nikt nie mo?e wyzwoli? b?d? zbawi? z tego "z zewn?trz".

Dzia?ania ?ci?le prowadz? do odpowiadaj?cych im rezultatów, które do?wiadczy si? w przysz?o?ci odpowiednio jako szcz??cie b?d? cierpienie (w tym lub w przysz?ych ?ywotach) równie? zgodnie z procesem reinkarnacji.

Owo prawo reinkarnacji jest sprzeczne z poj?ciem "nieuchronno?ci" grzechu. Wszystko jest wspózale?nie istniej?ce, tak ?e rezultaty, które "zaowocowa?yby" cierpieniem w danym dogodnym do tego czasie, mog? by? wyparte przez nowe dzia?ania, których rezultaty "zaowocuj?" szcz??ciem w tym w?a?nie czasie.

Ponadto prawo dwunastu ogniw wspó?zale?nego powstawania opisuje proces reinkarnacji tak, ?e pierwszym i fundamentalnym ogniwem jest niewiedza. Pod wp?ywem owej niewiedzy indywidualnie podlega si? cierpieniu, a je?eli j? si? usunie, odkryte b?dzie nieuwarunkowane szcz??cie nirwany i wrodzona ka?demu m?dro?? siunjata bycia w zgodzie z natur? rzeczywisto?ci tak? jak? jest, a nie jak? si? tylko wydaje przejawia? pod wp?ywem splamie? umys?u.

 

Tekst pochodzi ze zbioru portalu e-gnosis.

http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/e_gnosis_tymcz2.htm

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS