'
Text Size

Zmiana naszych przekona? powoduje zmian? naszego ?ycia.

 

?yjemy w bardzo wywrotowych czasach, poniewa? nauka obala stare mity i pisze na nowo fundamentalne prawdy na temat naszego losu. Wiara w to, ?e jeste?my genetycznie zaprogramowanymi istotami, ust?puje zrozumieniu, i? ka?dy z nas jest twórc? swojego ?ycia. Naukowe odkrycia ostatnich lat w du?ej mierze pokrywaj? si? z najstarsz? wiedz? na temat egzystencji cz?owieka na ziemi.

 

Prze?omow? prac? na ten temat opublikowa? Bruce Lipton profesor na Uniwersytecie w Wisconsin. Dzi?ki ostatnim post?pom Bruce’a Liptona w biologii komórkowej nauka obwieszcza wa?ny ewolucyjny punkt zwrotny. Przez prawie pi??dziesi?t lat utrzymywali?my si? w iluzji, ?e nasze zdrowie i przeznaczenie by?y zaprogramowane w naszych genach – koncepcja ta odnosi si? do determinizmu genetycznego. Podczas gdy biolodzy komórkowi udowadniaj?, ?e nasze geny s? kontrolowane i kszta?towane przez sygna?y pochodz?ce z naszych my?li i emocji, a konkretnie ze sposobu w jaki postrzegamy nasze otoczenie.

 

Naukowcy bezsprzecznie udowodnili, ?e b?ony komórkowe naszego cia?a odbieraj? bezpo?rednie sygna?y ze ?rodowiska, nast?pnie informacje te koordynowane s? przez mózg. W mózgu odebrane sygna?y zostaj? przefiltrowane przez proces naszego postrzegania, na który sk?adaj? si? nasze do?wiadczenia i przekonania, które s? konsekwencj? naszych nowych wyborów. Jakie znaczenie ta wiedza ma dla naszego losu?

 

Otó? kszta?tujemy swoje ?ycie przez sposób, w jaki odczytujemy otoczenie i to tylko nasza decyzja, jakie za?o?ymy filtry. W zale?no?ci od tego, jakie za?o?ymy filtry, przejdziemy przez ?ycie godnie, zdrowo i rado?nie lub pogr??ymy si? w otch?ani wiecznego strachu, z?o?ci i niezaspokojenia, licz?c, ?e kolejny samochód, kolejny partner, kolejna praca b?dzie lepsza- nie b?dzie, je?li nie zmienimy – naszych przekona?.

 

Z pomoc? przychodzi nam ?wiadomy umys?, ta cz??? mózgu zwana kor? przedczo?ow?, oferuje nam wspania?omy?lnie woln? wol?. Jest to niezwykle wa?na cecha pozwalaj?ca nam rozwa?a? histori? naszego ?ycia i ?wiadomie zaplanowa? przysz?o??. Wyposa?ony w zdolno?? autorefleksji samo?wiadomy umys? jest niezwykle pot??ny. Mo?e obserwowa? ka?de nasze zaprogramowane zachowanie, oceni? je i podj?? decyzj? o zmianie niekorzystnego dla nas nawyku.

 

Je?li kobieta ma przekonanie, ?e wszyscy m??czy?ni to dranie, jej system biologiczny b?dzie szuka? potwierdzenia tej my?li w rzeczywisto?ci (b?dzie spotyka?a m??czyzn, którzy pasuj? do jej wzorca my?lowego). W nast?pstwie swoich wyborów zacznie odczuwa? ból – w ten sposób „komórki cia?a” informuj?, ?e dla jej dobra nale?y zmieni? przekonanie. Je?li pozostanie ona g?ucha na pojawiaj?ce si? symptomy lub si?gnie po „Prozac” ,w celu uciszenia sygna?ów (bólu), komórki znajd? gorszy sposób na dostarczenie informacji -zazwyczaj jest on pocz?tkiem choroby.

 

Niestety, konwencjonalna medycyna przy pomocy lekarstw tuszuje symptomy stresu pochodz?ce z naszego cia?a, odbieraj?c nam tym samym mo?liwo?? rozpoznania informacji, któr? cia?o wysy?a. Naukowcy maj? dane, ?e ludzie, którzy wygrali walk? z rakiem to ludzie, którzy zmienili swoje nawykowe my?lenie. Jednak ?wiat w mi?dzyczasie wyda? wiele bilionów dolarów na badania i leki opieraj?c si? na wierze w genetyk?, trudno teraz otwarcie przyzna? si? do b??du. Wszyscy w dziwny sposób zapomnieli, ?e determinacja genów nigdy nie by?a udowodniona, zawsze pozostawa?a hipotez?.

 

Powy?sze informacje, publikowane przez biologów, pokrywaj? si? z wiedz?, któr? dostarcza nam fizyka kwantowa udowadniaj?c, ?e ?wiat jest zbudowany z wirów energii, które bezustannie obracaj? si? i drgaj?. Ka?dy z nas emanuje swoim indywidualnym niewidocznym zapisem energetycznym.

 

Elektromagnetyczne pole serca i mózgu wysy?a sygna?y na podobie?stwo fal radiowych, które oprócz w?a?ciwo?ci nadaj?cych maj? równie? cechy magnetyczne. Na tej podstawie to, w co g??boko wierzymy, zawsze znajdzie odzwierciedlenie w naszej rzeczywisto?ci.

 

Ciekawostk? jest równie? fakt, ?e badania potwierdzaj? prawdy religijne. Otó?, wed?ug obserwacji naukowców, najbardziej twórcze i zdrowe pole elektromagnetyczne wysy?aj? my?li zwi?zane z mi?o?ci?, trosk? i czu?o?ci?.

 

Profesor Bruce Lipton na jednym ze swoich seminariów powiedzia?: „po15 latach bada? doszed?em do wniosku, ?e nie jeste?my ofiarami naszych genów, ale panami naszego przeznaczenia, zdolnymi tworzy? ?ycie przepe?nione zdrowiem, szcz??ciem i mi?o?ci?”.

 

Dla psychologii badania te maj? ogromn? wag?. Pracuj?c z klientami psycholodzy od dawna widzieli korelacj?, pomi?dzy naszym postrzeganiem rzeczywisto?ci a ?yciem, ale nigdy wcze?niej nauka nie wyja?nia?a tego w tak niepodwa?alny sposób. Informacje te b?d? musia?y stoczy? walk? z wielkimi medycznymi korporacjami oraz ugruntowan? przez tyle lat wiedz?.

 

Jednak my nie musimy czeka?, ju? od dzi? mo?emy zacz?? kwestionowa? nasze wyimaginowane ograniczenia, po to, aby sta? si? twórc? wielkiego dzie?a jakim jest nasze ?ycie.

 

http://zwierciadlo.pl

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS