'
Text Size

Od 2045 roku ludzie b?d? nie?miertelni? (fot. Thinkstockphotos)

Rosjanin Dymitr Itskow ujawni? plan swoich bada? na najbli?sze 33 lata. Chce w tym czasie stworzy? podwaliny zupe?nie nowej cywilizacji - zapewni? ludziom nie?miertelno??, wykorzystuj?c nowatorsk? technologi?.

„Projekt 2045” to inicjatywa, któr?, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej 2045.com, popiera ju? blisko 12 tys. osób. Cho? sam pomys?odawca jest, jak sam mówi, filozofem i wizjonerem, po?ród zwolenników jego pomys?u znale?li si? naukowcy, in?ynierowie, przedsi?biorcy i multimilionerzy.


„Projekt 2045” to inicjatywa, któr?, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej 2045.com, popiera ju? blisko 12 tys. osób. Cho? sam pomys?odawca jest, jak sam mówi, filozofem i wizjonerem, po?ród zwolenników jego pomys?u znale?li si? naukowcy, in?ynierowie, przedsi?biorcy i multimilionerzy.„Nadchodzi w ?yciu taki moment, gdy zdajemy sobie spraw?, jak wiele rzeczy nie uda?o si? nam dokona?, na jak wiele spraw zabrak?o czasu, a ile b??dów chcieliby?my jeszcze naprawi?. Wszystko, co cenili?my i kochali?my, w jednej chwili staje si? nieuchwytne. Dzi? mamy jedyn? szans?, by zmieni? t? sytuacj?.” – pisze Itskow w li?cie otwartym do multimilionerów z listy Forbes’a. Dobrze wie, ?e realizacja jego karko?omnego projektu, wymaga ogromnych nak?adów finansowych. Zapewnia swoich potencjalnych fundatorów, ?e w ten sposób zainwestuj? we w?asn? przysz?o??. Nieko?cz?c? si? przysz?o??, czyli niesko?czone pomna?anie maj?tku.

Ambitny plan

Projekt Rosjanina zak?ada, ?e dok?adnie za 33 lata ludzki mózg, a wi?c zarówno ?wiadomo?? konkretnej osoby, jak i jej wspomnienia i do?wiadczenia, mo?na b?dzie utrzyma? przy ?yciu pod postaci? cyfrowego hologramu. W ten sposób mo?liwe b?dzie kontynuowanie ?ycia, gdy nadszed?by biologiczny kres cz?owieka.

Itskow przewidzia? jednak tak?e kilka po?rednich etapów, które przybli?? go do pe?nego sukcesu. Rozpisa? wi?c szczegó?owy harmonogram projektu.

Kolejne etapy wdra?ania "projektu 2045". Za 33 lata hologram ma zapewni? cz?owiekowi nie?miertelno?? (fot. 2045.com)


W 2020 roku ma zako?czy? si? powodzeniem proces umieszczenia ludzkiego mózgu w sztucznym ciele, np. robocie. W 2025 roku na rynek trafi pierwszy tego typu android. 5 lat pó?niej powstanie pierwszy sztuczny mózg, czyli urz?dzenie przechowuj?ce my?li i wspomnienia cz?owieka. Po kolejnych 5 latach mo?liwe b?dzie umieszczenie takiego sztucznego mózgu w sztucznym ciele. Fina?em ma by? stworzenie w 2040 roku hologramu (b?d?cego zast?pstwem ?ywego cz?owieka) oraz w 2045 roku - przeniesienie do niego sztucznego mózgu.

Science czy fiction?

Sam pomys? przeszczepienia mózgu cz?owieka do sztucznego cia?a wydaje si? do?? sensowny, poniewa? takie rozwi?zanie mog?oby w rzeczywisty sposób pomóc osobom ca?kowicie sparali?owanym. U wielu tetraplegików faktycznie jedynym sprawnym organem cia?a jest mózg, a przeniesienie go bezpo?rednio do robotycznego, ”zapasowego” cia?a pozwoli?oby im cieszy? si? normalnym ?yciem. Jednak jak dot?d przeszczep mózgu do innego cia?a jest, z medycznego punktu widzenia, niemo?liwy, tym bardziej trudno uwierzy?, by mog?o si? to uda? w z niespe?na 10 lat.

Z kolei wizja skopiowania ludzkiego mózgu do sztucznego urz?dzenia jest na dzie? dzisiejszy abstrakcj?. Nasza wiedza na temat budowy i funkcji mózgu jest szcz?tkowa. Nie mamy poj?cia jak tak naprawd? dzia?a ten narz?d, w jaki sposób zapisywane s? wspomnienia, a ju? tym bardziej, jak powstaj? nowe pomys?y. Naukowcy zwracaj? tak?e uwag? na to, ?e o ile skopiowanie zdobytej wiedzy i wspomnie?, przynajmniej teoretycznie, wydaje si? mo?liwe, to jak zapewni? takiemu androidowi ?wiadomo?? ?yj?cego cz?owieka? Nie wiemy przecie?, co j? w?a?ciwie stanowi.

Istniej? jednak i tacy badacze, którzy wierz?, ?e to, co dzi? wydaje si? absolutnie niemo?liwe, za kilka lat stanie si? faktem. Tak samo by?o w przypadku globalnej sieci internet, twierdzi m.in. Raymond Kurzwei, autor pierwszego programu czytaj?cego osobom niewidomym. Na tego typu innowacje powo?uje si? na stronie projektu 2045 jego autor, podkre?laj?c, ?e cz?owiek stworzy? ju? bioniczne protezy, rozruszniki serca, aparaty s?uchowe i wiele innych technologicznych udogodnie?, które przybli?aj? nas do wyznaczonego przez niego celu – nie?miertelnego hologramu.

(?ród?o: 2045.com  http://odkrywcy.pl/kat,111398,title,Od-2045-roku-ludzie-beda-niesmiertelni,wid,14804345,wiadomosc.html?smg4sticaid=6f81d)
Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS