'
Text Size

Kiedy Hernan Cortes wyl?dowa? na Jukatanie w Meksyku w 1519 roku, ambasadorowie lokalnego w?adcy Montezumy II przybyli do niego w darami. Cortes dowiedzia? si? potem, ?e Aztekowie uwa?ali go albo za wys?annika boga Quetzalcoatla, albo za samego boga. Zgodnie z proroctwem, Quetzalcoatl mia? powróci? w roku jednej trzciny, a 1519 by? w?a?nie takim rokiem. W autorstwa Bernala Diaza podkre?la si?, ?e Montezuma szczerze wierzy? w to, co przepowiedzieli jego przodkowie. Montezuma spekulowa? tak?e o tych, którzy przybywaj? stamt?d, gdzie wschodzi s?o?ce.

 

W jednym z najbardziej specyficznych, cho? nie do ko?ca poznanych proroctw Nostradamus napisa?: W roku 1999 i 7 miesi?cach; Z nieba nadleci wielki Król terroru; Wskrzesi on wielkiego Króla Angolmois; przed którym Mars rz?dzi? szcz??liwie mia?y by? wed?ug niektórych apokaliptyczne scenariusze mówi?ce o zderzeniu Ziemi z komet?, inwazji obcych, wojnie nuklearnej i tak dalej. Inni z kolei zinterpretowali w odmiennych kategoriach, widz?c w tym ponowne obudzenie si? ducha Jezusa w ludziach czy te? otwarcie Komnaty zapisków maj?cej si? mie?ci? pod Sfinksem, którego Arabowie nazywali „Ojcem terroru”.

w, który zbiega si? z innym astronomicznym wydarzeniem – koniunkcj? zimowego przesilenia z przeci?ciem punktu Galaktycznego równika. Nowa data, nowa nadzieja na lepsz? przysz?o?? zosta?a przeniesiona z 1999 na 2012 rok. Nostradamus zast?piony zosta? przez (niekiedy samozwa?czych) potomków kap?anów Majów, którzy stwierdzili, ?e koniec kalendarza równoznaczny jest z apokalips?. W rzeczywisto?ci (cho? faktem jest, ?e kalendarz si? sko?czy) nie istniej? ?adne ?ród?a mówi?ce o tym, ?e w zwi?zku z tym dojdzie do jakiejkolwiek katastrofy czy te? szeroko pojmowanej zmiany.ludzka ?wiadomo?? szybko przybiera nowy stan, now? intensywno?? ?wiadomo?ci, która zamanifestuje si? jako odmienne zrozumienie, zmienione u?wiadamianie sobie czasu, przestrzeni i siebie W swej ocenie tego, czy rzeczywi?cie podlegamy takim przemianom Pinchbeck mówi o brytyjskim badaczu kr?gów zbo?owych, Michaelu Glickmanie, który uwa?a, ?e niektóre ze zbo?owych formacji odnajdywane na terenie Anglii i innych miejscach na ?wiecie s? w rzeczywisto?ci kalendarzami. Wskazuje on np. na tzw. , który pojawi? si? w sierpniu 1997 roku w Etchilhampton i który wed?ug niego by? map? czasu. Zapisany w kr?gu kwadrat sk?ada? si? z 26 rz?dów licz?cych po 30 kwadratów, które wed?ug Glickmana symbolizowa?y ilo?? tygodni pozosta?ych do ko?ca 2012. Dla Brytyjczyka rok ten mia? nie?? za sob? . Co do kr?gów zbo?owych, dla Glickmana by?y one kluczem do zrozumienia zmian, który oferuje nam wskazówki odno?nie tego, jak ta zmiana zamanifestuje si? w naszej codzienno?ci. Proroctwa dotycz?ce ko?ca czy nadziei nowego ?wiata s? stare jak ?wiat. W ?wiecie zachodnim wi??e si? je z Apokalips?, która jest seri? zdarze?, jakie b?d? zwi?zane z pojawieniem si? Antychrysta i z drugim przyj?ciem Jezusa, kiedy to nast?pi wskrzeszenie zmar?ych i nast?pi W chrze?cija?skiej eschatologii koniec ?wiata sygnalizowa? ma tzw.sygna? ko?ca, za? wed?ug Ewangelii wed?ug ?w. Mateusza maj? nimi by? okresy g?odu, chorób i trz?sie? ziemi. Pojawi? si? maj? tak?e osoby podaj?ce si? za Chrystusa. Dla innych jednak ka?de zjawisko o anomalnej naturze uwa?ane jest za znak ko?ca ?wiata.Marshall Applewhite i Bonnie Nettles przewodzili ameryka?skiej grupie religijnej o nazwie Heaven’s Gate (Wrota Niebios). Applewhite przekona? 38 cz?onków grupy, aby pope?nili samobójstwo, kiedy w 1997 roku na niebie pojawi si? kometa Hale-Bopp. Wierzy? on najwyra?niej, ?e ich dusze zostan? zabrane na statek kosmiczny, który pod??a za komet?, za? w nim znajduje si?… Jezus. Uwa?a? on ponadto, ?e planeta zmienia cykl i jedyn? ucieczk? od tego jest jej natychmiastowe opuszczenie, czyli ?mier? Podczas gdy wi?kszo?? badaczy UFO oraz kr?gów zbo?owych sp?dzi?a kilka dekad na próbach udowodnienia istnienia tych zjawisk, inni wzi?li je dok?adnie za to, czym s? – czyli anomalne zjawiska, lecz równocze?nie znaki o potencjalnie diabolicznej czy boskiej naturze zapowiadaj?cymi koniec dziejów.??czenie buntowniczych synów Elohima, którzy zamieszkuj? niebiosa, atmosfer? i inne miejsca z nie b?d?cymi lud?mi inteligentnymi istotami, które widujemy coraz cz??ciej i uwa?amy za „obcych” nie jest wielkim osi?gni?ciem. Nie tylko zaawansowane istoty wskazywa?y na swe anielskie korzenie w czasie kontaktów z lud?mi, czy to w czasie uprowadze? czy channelingów, ale ponadto zjawisko kr?gów zbo?owych wskazuje na ich zainteresowanie planetami i pasem asteroid – obszarami, nad którymi piecze wci?? sprawuj? Synowie Elohima. Je?li zatem tzw. obcy i ich statki sami nie s? jego synami znanymi z Pism, s? i tak s?ugami Szatana – Ksi?cia Mocy PowietrzaW rzeczywisto?ci dla wielu Chrze?cijan owe nie pochodz? od Boga, ale Szatana, kórego zadaniem jest zwodzenie ludzi. Stad te? znaki maj?ce zwiastowa? kolejne przyj?cie Jezusa czy te? zwiastuj?ce epok? spodków (czy to inwazj? obcych czy przyjazny kontakt) s? przez chrze?cijan i ufologów podobnie interpretowane jako oznaka zdarzenia o wielkiej skali. Ta zmiana mia?a tak?e odbicie w masowej kulturze. Francuski serial telewizyjny przedstawia? kr?gi zbo?owe jako zakodowane wiadomo?ci, nie do odczytania dla wojska, które stara si? z?ama? ich kod, ale czytelne dla grupy specjalnych ludzi ko?cowego produktu programu krzy?owania przeprowadzanego przez istoty pozaziemskie, której celem jest ich powrót do rodziny istot pozaziemskich. Kr?gi s? zatem pozostawianymi na polach, które wskazuj? ludziom, gdzie maj? zmierza?, aby wróci? do miejsca, do którego nale??. Ta teoria spiskowa przypomina nieco film Spielberga, gdzie równie? w pewien sposób wskazuje si? na rol? kr?gów zbo?owych, cho? w znacznie mniejszej skali.Je?li UFO by?o now? czo?ow? anomali? drugiej po?owy XX wieku, kr?gi zbo?owe bezsprzecznie stanowi?y tak? anomali? ostatniego ?wier?wiecza. Wraz z odliczaniem do pocz?tków nowego milenium, wzrasta?a liczba kr?gów, które pojawia?y si? na polach Anglii (w najwi?kszej liczbie), ale i innych miejsc na ?wiecie. Nie zaskakuje zatem fakt, ?e gdy Glickman zaadoptowa? kr?gi do daty 2012, wcze?niej (w latach 90-tych), dopasowywano je do teorii o 11 sierpnia. Niektórzy wi?zali to tak?e z ustawieniem planet, jakie mia?o nast?pi? 3 maja 2000 roku i zauwa?yli w jaki sposób kr?g, który pojawi? si? 3 maja 1999 roku w Wallop niedaleko Andower, sugerowa? swym wzorem za?mienie s?oneczne. Dzi? natura zjawiska kr?gów zbo?owych, czy to wykonywanych przez cz?owieka, czy w jaki? sposób przez kogo? innego pozostaje przyczyn? zaci?tych debat, ale jednocze?nie nic nie powstrzyma?o inkorporowania ich do ró?nych teorii dotycz?cych ko?ca dziejów. Je?li s? to informacje przeznaczone dla specjalnej grupy osób (jak to przedstawiono w , jasne jest, ?e nie s? one ?atwe do odcyfrowania. Dlatego te? kr?gi sta?y si? tak?e wspó?czesn? form? wró?by. W epoce, w której wró?enie z fusów, moczu czy innych znaków sta?o si? mniej popularnym mechanizmem interpretowania losu, a szczególnie przysz?o?ci, o któr? chodzi na poziomie indywidualnym i globalnym, kr?gi zbo?owe sta?y si? now? form? wró?by, w której rodzaj ludzki szuka nadziei na odgadni?cie przekazu od bogów. Szukamy w nich znaczenia – od alchemii (jak w przypadku Barbury Castle) po inne poj?cia, jak np. kalendarz Majów. Gerard Hawkins i John Michell prezentowali i prezentuj? to podej?cie. Tajemnicze wzory na polach odgrywaj? rol? testu Rorschacha przeznaczonego dla ich badaczy.Czymkolwiek s? kr?gi zbo?owe, pojawia si? oddzielne pytanie dotycz?ce odliczania do 2012, z którym piktogramy zbo?owe nie s? koniecznie zwi?zane. Jedn? z tych osób, pisarz, filozof i etnobotanik Terence McKenna.Formacja z lipca 2008 nazwana Krzy?em QuetzalcoatlaJego model nazywany znany jest jako , która stara si? zmierzy? wzloty i upadki zjawiska „nowo?ci” we wszech?wiecie jako niezmienn? cech? czasu i historii. Fraktalna forma, tytu?owa by?a fal? ukazuj?c?, w jaki sposób nowo?ci (czyli nowe rzeczy), pojawiaj? si? we wszech?wiecie. Do tego podej?cia pod??czy? mo?na tak?e inne zjawiska, jak UFO czy kr?gi zbo?owe, które sta?y si? swoist? nowo?ci? ostatniego pó?wiecza XX wieku.McKenna powiedzia?, ?e otrzyma? informacje o tym w czasie, kiedy ze swym bratem Denisem brali udzia? w wyprawie do kolumbijskiej cz??ci Amazonii, miejsca znanego jakoLa Chorrera , gdzie spotkali si? z eksperymentami z naturalnymi ?rodkami psychoaktywnymi. Szczegó?y tego zawar? w ksi??kach True Hallucinations Prawdziwe halucynacje Niewidzialny krajobraz. McKenna opisa? te chwile jako „spotkanie z insektoidaln? inteligencj?, która mia?a do powiedzenia ciekawe rzeczy na temat natury czasu”. Odczu? on tak?e, ?e istoty te by?y pasa?erami UFO twierdz?c, ?e jeste?my cz??ci? symbiotycznego zwi?zku z czym?, co maskuje si? jako inwazja pozaziemska w ten sposób, ?e nie przyci?ga to naszej uwagi McKenna wierzy?, ?e pojawianie si? du?ej liczby relacji o UFO wskazywa?o na pojawianie si?. Przysz?o?? wdziera?a w przesz?o??. Pochodzeniem tej anomalii (owego wdarcia), by?o to , który objawi? mu równania zwi?zane z czasem., brakowa?o mu mechanizmu poprzez który móg?by nanie?? fraktalne fale na historyczn? lini? czasu. To powi?zanie by?o wa?ne, poniewa? fala towarzyszy?a finalnemu punktowi omega, w którym nieko?cz?ca si? nowo?? wyst?puje z ogromn? pr?dko?ci? (czyli by? to dos?ownie koniec czasu). Po wielu badaniach McKenna zdecydowa? si? u?y? daty ko?ca kalendarza Majów, jako wyznacznika zero na skali jego fali czasu (TimeWave).Niektórzy widzieli w tym narz?dzie do przyci?gania uwagi, które mia?o pomóc McKennie w przekazywaniu wie?ci, ?e pewne substancje halucynogenne u?ywane w rytua?ach praktykowanych przez szamanów doprowadza?y ludzko?? do kontaktu z inn? inteligencj?, innym wymiarem. Ale kiedy osobi?cie spotka?em si? z McKenn? na jego wyk?adzie odnios?em wra?enie, ?e on nie widzi tego w ten sposób. W rzeczywisto?ci zdawa? sobie on spraw?, ?e to tylko jedna z wielu nieudowodnionych mo?liwo?ci. Wci?? by? jednak w du?ej cz??ci przekonany, ?e ta istnieje, za? podpinanie teorii pod 2012 by?o racj?. McKenna by? przekonany o tym, poniewa? wierzy?, ?e dok?adnie przewidzia? przesz?e wydarzenia – momenty pojawiania si? nowo?ci, które towarzyszy?y przemianom dziejowym, zarówno w staro?ytno?ci, jak i wspó?cze?nie. Modelowanie przesz?o?ci za pomoc? falowego czasu by?o dla McKenny dobrym dowodem na to, ?e ten model sprawdzi si? te? gdzie? w przysz?o?ci, za? kluczem do tego by? 2012.McKenna uwa?a?, ?e koniec czasów mia? nadej??, gdy wszystko, co pojmowalne dla ludzkiej wyobra?ni zdarza?oby si? równolegle. Dlatego te? Pinchbeck zgadza si? z nim w wi?kszo?ci. Powstaje oczywi?cie pytanie, czy ?wiadomi tego byli Majowie, kiedy nikt inny, w tym wspó?cze?ni naukowcy, zdaj? si? o tym nie wiedzie?.Co wi?cej, kusz?ce jest ??czenie takich przewidywa? ze zjawiskiem kr?gów zbo?owych, który nie wyst?powa?y w kraju Majów i je?li ju? mo?emy go z czym? ??czy?, to z celtyckim kalendarzem opieraj?cym si? na cyklu ?niw (wywodz?cym si? z Anglii) oraz megalitycznymi monumentami, wokó? których corocznie pojawiaj? si? formacje. Jednak?e Majowie w dacie 2012 nie widzieli ko?ca czasów, ani (mimo sugestii Pinchbecka), powrotu Quetzalcoatla. By? to jedynie koniec jednego z ich okresów (kalendarzy), po których mia?y nast?pi? kolejne. Co wi?cej, 12 sierpnia 3114 p.n.e. nie by? wed?ug nich pocz?tkiem Ziemi, ale okresem, kiedy Na domiar tego McKenna oryginalnie powi?za? z wydarzeniem we wspó?czesnej historii, przyjmuj?c je jako pocz?tek licz?cego 67.29 roku finalnego cyklu. Wydarzeniem, które wybra? by?o zbombardowanie Hisorszimy, za? ko?cow? wyznaczon? dat? po?owa listopada 2012. Nast?pnie odkry? on blisko?? tej daty z ko?cem obecnego 13-baktunowego cyklu kalendarza Majów i ustali? ko?cow? dat?, aby pasowa?a do tego punktu w kalendarzu. Spowodowa?o to, ?e nauka stoj?ca za falowym czasem sta?? si? mniej precyzyjna.Czego zatem spodziewa? si? 12 grudnia 2012 roku Czym jest ta data? John Major Jenkins napisa? „Maya Cosmogenesis2012” z przedmow? Terrence’a McKenny. We wst?pie podkre?la on, ?e by? pierwsz? osob?, która sugerowa?a ju? w 1975 roku, ?e w naszych czasach przesilenie zimowe przesuwa?o si? coraz bli?ej punktu na ekliptyce. Do pocz?tku lat 90-tych Jenkins i McKenna zacz?li coraz bardziej wierzy?, ?e ko?cowa data cyklu wyznaczonego Majów po??czona by?a z  wydarzeniem astronomicznym na du?? skal?. Mo?na zatem doj?? do zdumiewaj?cego wniosku, ?e Majowie wiedzieli o tym na d?ugo przed tym, zanim ten fakt potwierdzi? mog?a nauka. Co za? ze z odkryciem przez naszych fizyków czarnej dziury w centrum galaktyki i wiar? Majów w to, ?e istnieje ona w tym punkcie? McKenna zauwa?y? równie?, ?e Majowie byli mniej zainteresowani swoj? epok?, skupiaj?c si? na czasach, w których ?yjemy obecnie. Twierdzi?, on, ?e przez tysi?clecia Majowie zaobserwowali dramat zbli?ania si? ojca-S?o?ca ku ?onu matki-nieba czego fina? mia? nast?pi? po kilku wiekach. Majowie wzi?li przysz?? koniunkcj? jako punkt zaczepny w swej rozporz?dzania czasem. Ich mity okre?li?y nasze czasy jako kwintesencj? momentu stworzeniaZgadza si? to z wnioskiem Jenkinsa mówi?cym, ?estaro?ytni Majowie wiedzieli co? o naturze kosmosu i duchowej ewolucji ludzko?ci, która w naszym rozumieniu ?wiata przesz?a niezauwa?ona. Takie pojmowanie obejmuje nasze zwrócenie si? ku centrum galaktyki – naszego kosmicznego ?ród?a,  za? 2012 r. identyfikowany jest z okresem wielkiej transformacji i mo?liwo?ci duchowego wzrostu, przej?ciem z jednej epoki w nast?pn? Je?li rzeczywi?cie potrzeba nawo?ywa? do duchowego przebudzenia mo?e by? tak, ?e nauka i legenda razem pod koniec XX stulecia zacz??y odkrywa? te same, za? g?ówne wyzwanie zwi?zane z 2012 polega na uczeniu i zaakceptowaniu jednej strony przez drug? – maria? historii z legend?, gdzie odwieczne &bdquo oraz wspó?czesne odkrycia naukowe maj? skutek w nowych wzorcach i zapatrywaniach, tzn. nowo?ci. 2012 zbli?a si? za? wyzwanie (je?li przys?uchamy si? informacjom z mediów) przeminie bez reakcji. Rok ten minie jak ka?dy inny i podobnie jak 1999 zostanie zast?piony kolejnym zestawem proroctw, wi???cych si? z pewno?ci? z 2033, który rzekomo wyznaczy 2000 lat po ?mierci Jezusa. Przez wieki nigdy jednak nie nast?pi?. Przes?ania proroków i kaznodziejów apokalipsy, jak np. Vincenta Ferrera mówi?ce, ?e zag?ada nie ma biernej natury – wszyscy ludzie musz? na ni? równo pracowa?. Postawa tak pozostaje kl?tw? naszego wspó?czesnego spo?ecze?stwa konsumentów, w którym panuje przekonanie, ?e nowy ?wiat ma nam by? dany (i nale?y si? nam), ale nie musimy wspólnie na niego pracowa?. Do podsumowania tego mo?na przywo?a? cytat z Pinchbecka. Ka?da cz??? zagadki 2012 zwi?zana czy to z falow? natur? czasu, kr?gami zbo?owymi czy z UFO, warta jest dalszego badania. Miksuj?c jednak wszystkie te sk?adniki razem, jeszcze przed zrozumieniem ka?dego z nich z osobna, trudno doj?? do szerszego wniosku i zrozumienia. Aby to zrobi? musimy doda? te? do tego poj?cie czasu jako pierwszego koordynatora naszego codziennego ?ycia, o czym niewiele wiemy. Czy dzielenie, organizowanie to typowo ludzkie wynalazki, tak samo jak droga od alfy do omegi czy od pocz?cia do ?mierci na poziomie globalnym, spo?ecznym i osobistym? A mo?e jest w tym co? wi?cej. Zauwa?enie, ?e przestrze? i czas s? ?ci?le ze sob? zwi?zane i je?li przestrze? widoczne fizyczne w?a?ciwo?ci, to co z czasem? Czy nie nadszed? czas, aby nauka zacz??a podejmowa? istot? jego natury? Kiedy to si? stanie wówczas lepiej zrozumiemy natur? przepowiedni i proroctw. Czy tak, czy nie, w zale?no?ci od tego co, gdzie i jak, musimy patrze? w stron? kalendarzy Majów i fali czasu. To w?a?nie tu mo?e le?e? prawdziwa nadzieja dla nowej epoki. Fizyka kwantowa mówi nam, ?e nad czasem i przestrzeni? stoi jeszcze ?wiadomo??. To w jej stron? spogl?daj? wszelkie proroctwa i przepowiednie. Po pierwsze istniej? wizjonerzy, którzy rzekomo wznosz? si? poza czas i przestrze? widz?c dok?adnie, co kryje przesz?o??. Jednak niestety po drugie, w ca?ym zestawie pozostaje nam jedynie wpatrywanie si? w przestrze?, bowiem granice czasu i ?wiadomo?ci zamkni?te s? dla obecnej nauki, za? sama czo?ówka uczonych wydaje si? by? przestraszona dok?adn? analiz? roli ?wiadomo?ci.Owa trójca, w sk?ad której wchodzi czas, przestrze? i ?wiadomo?? nie jest niczym nowym. To twór niezwykle stary, podstawa astrologii, która twierdzi, ?e nasza ?wiadomo?? uk?ada si? zgodnie z czasem i miejscem urodzenia.Podobnie Wim Zitma, który studiowa? daty przekazane przez Nostradamusa w Centuriach stwierdzi?, ?e daj? si? one porówna? z datami niektórych kalendarzy, z tzw. rytmem wszech?wiata, który w swym za?o?eniu podobny jest do kalendarza majów. Ale ani Zitman, ani Jenkins nie spodziewali si? kosmicznych katastrof czy przybycia kosmicznych naje?d?ców. Poprzednie kamienie milowe tych kalendarzy w podobny sposób zmierza?y do ko?ca, lub pocz?tków czasu, ?wiata czy obcej inwazji. Owe wyznaczone daty s?… kamieniami milowymi – znakami w czasie, poprzez które dokonywany jest pewien ludzko?ci czy wszech?wiata jako ca?o?ci. Jest to tak?e rozpocz?cie wyzwania dla kolejnego rozpoczynaj?cego si? okresu, nowego epizodu w .Zatem by? mo?e 2012 jest sygna?em, który wska?e nam czas, kiedy zaczniemy dostrzega? to, ?e to jeste?my szafarzami naszego losu, klucznikami, nie s? za? nimi gwiazdy, obcy czy z innego wymiaru. Je?li tak jest, by? mo?e mia? racj? Pinchbeck mówi?c o przechodzeniu do nowego stanu ?wiadomo?ci. Znajduje to te? odbicie w s?owach otwieraj?cych poszukiwanie wyzwolenia, rajskiego stanu wolno?ci, o którym mówi mitologia - a historycznego korzenia historycznego procesu, zawsze by?o racj? bytu w?drówek ?wiadomo?ci przedstawicieli ludzkiego gatunku przez czas INFRA
Autor: Philip Coppens
?ród?ophilipcoppens.com / artyku? ukaza? si? tak?e w lutowym wydaniu magazynu New Dawn

http://www.infra.org.pl/wiat-tajemnic/2012-i-teorie-spiskowe/192-911-kto-ma-racj-

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS