'
Text Size
Po Czwarte KLUCZE DO CZ?STOTLIWO?CI WOLNO?CI.

autor: Marcin Daniel Zieli?ski

 

1. T? ksi?g? napisa? cz?owiek.

Nie zosta?a ona podyktowana przez nadprzyrodzone istoty ani objawiona przez bogów. Tworzenie tego rodzaju pism pozostawiam tym , którzy uwierzyli w tego rodzaju podzia?y albo zdecydowali si? na branie udzia?u w odwiecznym wy?cigu po w?adz?.

Nie interesuje mnie w?adza , gdy? jedynym pokarmem w?adzy jest strach. W?adcy tej cz??ci wszech?wiata siej? terror by zebra? przera?enie , które jest jedyn? zapraw? spajaj?c? umowne mury systemów kontroluj?cych ?wiadomo??.

Pokonaj strach by wymaza? swoje imi? z pisanych krwi? rejestrów "bogów" , którzy s? najwi?kszymi wrogami rodzaju ludzkiego.Pokonaj ego zaszczepione ci przez ich systemy by nie ulec pokusie zabawy w boga , która jest w istocie dobrowoln? zgod? na dalsze wi?zienie , gdy? nawet bogowie maj? swoich panów.

 

Ka?de wi?zienie rodzi cierpienie.

 

Ka?de ograniczenie jest wi?zieniem.

 

Tylko my mo?emy uwolni? boga.

 

 

 

2. Na pocz?tku by? Chaos.

Nie nale?y jednak rozumie? go jako ba?agan , to skojarzenie zosta?o nam wszczepione , by odwróci? nasze my?li od Pierwotnej Przyczyny .Chaos , wed?ug matematyków , jest zbiorem w obr?bie którego spotkanie dowolnego elementu w dowolnym miejscu jest jednakowo prawdopodobne.

Tym w istocie jest Chaos.

Samo zrozumienie tego poj?cia mo?e da? wolno?? ?wiadomo?ci.

W rzeczy samej - nigdy nie by?o nic prócz Pierwotnej Przyczyny , a prawem jej jest brak ogranicze?.

 

3. Chaos , ju? z samej definicji jest Wszystkim , ca?ym potencja?em , pierwotn? materi? , zawieraj?c? w sobie spe?nienie wszystkich mo?liwo?ci.

Dlatego wszystko istnieje.

Dlatego wszystko jest mo?liwe.

 

4. Kula o niesko?czenie wielkiej ?rednicy jest p?aszczyzn? , gdy? krzywizna jej powierzchni jest niesko?czenie ma?a.

Wszech?wiat ma tak? w?a?nie form? - jest kul? w niesko?czonej wielo?ci wymiarów.

 

5. Istot? cz?owiecze?stwa jest wybór.

Wybór mo?na opisa? jako dobrowolne pod??enie jedn? ?cie?k? matrycy istnienia.

Wyborem mo?na manipulowa? , gdy? niewielu ma wgl?d w matryc? , czyli wzór opisuj?cy wszystkie ewentualne konsekwencje dzia?a?.

Niewielu widzi Chaos.

 

6. Bogowie s? chorymi lud?mi , tymi , którzy posiedli wizj? Chaosu nie wyzwalaj?c si? mimo to z okowów ego.

 

7. Bogowie boj? si? samych siebie.

 

8. Bogowie boj? si? swoich panów.

 

9. Bogowie kochaj? samych siebie nieodwzajemnion? mi?o?ci?.

 

10. To my jeste?my winni istnienia bogów gdy? godzimy si? na narzucone nam ograniczenia.

 

11. Ograniczenia s? sprytnie wyre?yserowanym urojeniem.

Mo?ecie mi wierzy? , bogowie s? mistrzami w budowaniu uroje?. Ich b??dem jest to , ?e niektóre ze swych uroje? przyj?li za prawd?.

Je?eli jest si? wybornym k?amc? mo?na da? si? sobie os?uka?.

 

12. Istniej? ludzie , którzy nie ulegli z?udzeniu Mocy i Wszech-Mocy i posiad?szy mistrzostwo w boskich zdolno?ciach z rado?ci? rozpu?cili kotar? u?udy by zjednoczy? si? z Pierwotn? Przyczyn?, czyli w?asn? natur?.

 

13. Bóg to lokalny wata?ka. Wolny cz?owiek to ca?y Wszech?wiat.

 

14. Nie ma ?mierci jest tylko brak mo?liwo?ci wyboru na pewnej p?aszczy?nie.

 

15. Otacza nas wieczno??.

 

16. Wyrusz w podró? do w?asnych ogranicze?. Zobacz ?e s? w istocie sprytnie utkanym z?udzeniem.

Niech ta podró? przyniesie ci rado??.

 

17.  Jeste?my zdolni do wszystkiego.

 

18. Nale?y ci si? wszech?wiat.

 

19. Masz pe?ne prawo do samego siebie.

Masz prawo do rado?ci , mi?o?ci i dobrej zabawy.

Nie pozwól sobie wmówi? , ?e mo?e by? inaczej.

 

20. B?d? dla siebie rado?ci?.

 

21. ?miej si? kiedy tylko mo?esz , gdy? ?miech i rado?? rozpuszczaj? z?udzenia.

 

22. Nie twórz cierpienia bo zbierzesz niewol?.

 

23.

Kiedy zrozumiesz te s?owa , zwrócisz na siebie uwag? bogów. B?d? próbowali odwróci? twój umys? od wiedzy.Mog? próbowa? przestraszy? ci? lub kupi?.

Zachowaj niewzruszono?? i przyjmij z humorem to co si? wydarzy.

Zrozum - jeste? dla nich zagroo?eniem.

Boj? si? ciebie.

Przyjmij t? prawd? z mi?o?ci? i wspó?czuciem.

 

24.

Zmniejszaj ilo?? niewoli wewn?trz i dooko?a siebie tak jak tylko mo?esz.

Nie zra?aj si? niepowodzeniami.

Nasz system zosta? skonstruowany tak , by wolno?? wydawa?a si? trudna.

 

25.

Bogowie ucz? nas strachu przed wolno?ci?.

To choroba klatkowa.

 

26.

Odrzu? religie. Czcij wszech?wiat.

 

27.

Dobrze jest traktowa? ?ycie jak emocjonuj?c? przygod? , wypraw? w nieznane.

 

28.

Poznaj siebie.

Nie bój si? niczego w sobie.

Zosta?o wnas zasiane wiele rzeczy , które wydaj? si? by? z?e , brudne lub straszne. Przyjmij je z dum? i odwag?. B?d? twórc? samego siebie i swoim panem. Przyjmij odpowiedzialno?? za siebie.

Przyjmij odpowiedzialno?? za wszech?wiat.

 

29.

Nie czuj si? winnym.

Poczucie winy , to mechanizm broni?cy z?udze?.

Nie masz powodu by si? nad sob? litowa?.

 

30.

Jeste?my w?adcami i narkotykiem bogów.

 

31.

Ten , który w?ada niesie niewol?.

 

32.

Choroba klatkowa karmi si? z?udzeniem bezpiecze?stwa. Dlatego nawet najbardziej bezczelne dyktatury s? mo?liwe

 

33.

Niepodzielnym w?adc? tej komórki czasoprzestrzennej jest Jod He Vau He zwany te? JHWH , Allahem i milionem innych kradzionych imion. To wszystko w istocie jest jednym.

Jego istot? jest wojna , niezgoda ,strach, twarde prawo i ba?wochwalcze uwielbienie.

Jest on bogiem okrutnym i pami?tliwym , do czego zreszt? sam si? przyznaje.

W zamian za pos?usze?stwo oferuje okruchy swej w?adzy.

 

34.

Wolisz by? psem ogryzaj?cym ko?ci pod sto?em swego pana , czy ta?cz?c? gwiazd? , artyst? wszech?wiata?

 

35.

Nie jest win? miecza , ?e zabija.

Win? jest ?lepe pos?usze?stwo.

 

36.

?mier? jest brakiem wyboru.

 

37.

Nie wpadnij w pu?apk? nienawi?ci do bogów . Podaruj im wspó?czucie. Niewiele go otrzymuj?.

 

38.

Nie my?l prosz?, ?e bogowie s? g?upi.

Wiedza, któr? posiedli jest ogromna a ich mistrzostwo godne podziwu.

Traktuj bogów jak godnych przeciwników, analizuj ich dzia?ania i metody.

Szanuj ich. Nieprzyjaciel potrafi nauczy? tego, czego nie nauczy przyjaciel.

Walcz nios?c rado?? i wspó?-czucie.

Ciesz si?, ?e ofiarowano ci tak pot??nych przeciwników w tej Grze.

 

39.

Bogowie stworzyli nas na w?asne podobie?stwo i nawzajem.

To jest w?a?nie b??dne ko?o.

 

40.

Czytaj mi?dzy wierszami.

 

41.

Masz w sobie Chaos.

Nie sprzedawaj go bogom - twórz !

Nie ma ceny za któr? mo?na kupi? wszech?wiat.

 

42.

My?l stwarza.

 

43.

Dzi?ki mistrzowskim intrygom bogów Cz?owiek zosta? podzielony. Bogowie s? dumni z tego posuni?cia, gdy? by?o ono niezwykle trudne i ryzykowne. W?a?nie dzi?ki tej dumie jeste?my w stanie do dzi? odnale?? ?lady tego podzia?u w pismach, rzeczach a nawet budowie w?asnego mózgu.

Gdyby nie byli tak dumni postaraliby si? o lepsze zatarcie ?ladów.

To w?a?nie ten podzia? sprawi?, ?e nasze prawo wyboru zosta?o ograniczone, ka?da po?owa widzi ?wiat inaczej.

Nale?y d??y? do jednorodno?ci, syntezy i synchronizacji. Tylko zjednoczone wola i my?l potrafi? tworzy?. Kiedy? by?y jednym.

 

44.

Nie myl tworzenia z niszczeniem !

 

45.

Tworzenie jest kszta?towaniem nowych mo?liwo?ci wyboru i znajdowaniem nowych sposobów wyrazu.

Niszczenie jest pozbawianiem wyboru.

 

46.

 

Jeste? wszech?wiatem.

Je?eli niszczysz co? na zewn?trz siebie, niszczysz to w sobie.

Niszczysz cz??? siebie.

 

47.

Nie lubi? u?ywa? poj?? "Dobro" i "Z?o".

Wol? mówi? o tworzeniu i niszczeniu.

 

48.

Nie ma we wszech?wiecie rzeczy niepotrzebnych, s? najwy?ej rzeczy, które chwilowo le?? na niew?a?ciwym miejscu.

Niszczycielska si?a jest tak?e potrzebna. S?u?y do uwalniania energii z form zamkni?tych. Energia ta jest potrzebna do stworzenia w tych miejscach nowych niezliczonnych mo?liwo?ci wyboru.

 

49.

Dbaj o swoj? niesko?czono??.

Nie b?d? be

Nie umieraj. Rozwijaj si?.

 

50.

Symbolem zniszczenia jest ogie?.

Nie myl ogniska z po?arem.

 

51.

Jest czas gromadzenia mocy i czas jej wydawania.

Kumulowanie energii dla samego jej posiadania nie ma sensu.

Inwestuj w tworzenie i rozwój a zwróci si? po wielokro?.

 

52.

Jak widzisz koniec nie istnieje.

Zawsze jest co? dalej.

 

53.

Cz?owiek jest okiem Chaosu, dzi?ki któremu Chaos widzi sam siebie.

Chaos ma wiele oczu, by widzie? na wszystkie sposoby.

Chaos ma oczy nie tylko ludzkie. W tej grze bior? udzia? wszystkie formy istnienia.

 

54.

Ka?da forma tworzenia jest wa?na i potrzebna.

Nawet ci którzy tworz? wszech?wiaty, zaczynnali od rysowania drzew.

By napisa? powie?? trzeba nauczy? si? czyta?.

 

55.

Nie twórz rzeczy gro?nych, twórz rzeczy pi?kne.

Wiele nie do ko?ca przemy?lanych dzie? obróci?o si? przeciw swym twórcom.

 

56.

Istnieje drugi rodzaj bogów. Nie s? to jednak bogowie tacy jak opisani powy?ej.

Formy te mo?na nazwa? transformatorami lub komputerami. Zosta?y one stworzone przez ludzi wiedzy opuszczaj?cych ten zakres cz?stotliwo?ci. S? one pracami dyplomowymi ludzi przechodz?cych do nowego pasma tworzenia.

Stanowi? one, z jednej strony bramy do innych ?wiatów, z drugiej strony s? one skondensowan? form? energii w postaci mocy lub informacji.

Mo?liwe jest korzystanie z tych form jak z urz?dzenia przesy?aj?cego potrzebn? moc lub informacj?.

Zazwyczaj kodem wej?ciowym jest okre?lony stan ?wiadomo?ci, osi?gany poprzez modlitw?, medytacj? lub u?ycie ro?lin mocy. Zasada brzmi: skoncentruj si? na problemie i w ciszy oczekuj odpowiedzi.

 

57.

Niestety!

Pojawi?o si? nowe pokolenie bogów. S? oni mistrzami przebrania. W przebraniu kradn? informacj? lub energi?, by w zniekszta?conej formie wykorzysta? j? do manipulacji i umacniania swojej w?adzy i kontroli. W ten sposób niszcz? intencje twórców transformatorów, których pierwotnym zadaniem by?o propagowanie wolno?ci, rozwoju ?wiadomo?ci i twórczo?ci.

Niektórzy z nowych bogów podaj? si? za magów Chaosu.

Intencj? ich jest zniszczenie lub pe?na kontrola wszystkich transformatorów.

Metod? ich jest wej?cie w przebraniu i zasianie programu przypominaj?cego komputerowego wirusa zniekszta?caj?cego czyst? informacj? i tworz?cego z niej form? zamkniet? (hermetyczn?)

Dlatego modlitwy coraz rzadziej skutkuj? lub dzia?aj? zgola nieprzewidywalnie a informacje o niewielkim znaczeniu i rozmiarze okazuj? si? bardzo energoch?onne.

 

58.

Nale?y stworzy? program-szczepionk?. Ten tekst, jak i wiele innych, jest w?a?nie prób? stworzenia pewnego rodzaju szczepionki. Szczepionki przeciw niewoli schematu.

 

59.

Nowych bogów mo?na pozna? mi? dzy innymi po zami?owaniu do g?o?nego, narastaj?cego ?miechu pozbawionego rado?ci.

 

60.

Oszukiwanie polega na do??czaniu fa?szywych wniosków do prawdziwych przes?anek lub fa?szywych przes?anek do prawdziwych wniosków.

 

61.

Staropolskie okazanie go?cinno?ci nie brzmia?o "Czuj si? jak u siebie w domu.", brzmia?o: "Czuj si? mn?.".

Poczuj si? zdolnym do takiego uczucia.

Uwa?aj jednak kogo zapraszasz.

 

62.

Wszech?wiat jest gr?, która bawi si? sama sob?.

 

63.

Prawa to bariery.

Regu?y to drogowskazy.

Zasady to drogi.

 

64.

Ptak w powietrzu i ryba w wodzie nie potrzebuj? barier dróg i drogowskazów.

 

65.

Jod He Vau He otacza si? przepychem i splendorem. Jest rozmi?owany w rzeczach cennych i rzadkich. Ma sk?onno?? do tworzenia form wynaturzonych i dziwacznych. Otacza si? sfor? bestii o przera?aj?cych kszta?tach i gro?nych upodobaniach.

 

66.

Planem Jod He Vau He jest posi??? ca?y Chaos na w?asno??. Uczyni? z wszech?wiata form? zamkniet?.

 

67.

Jod He Vau He gardzi s?abo?ci? i tym co proste i zwyczajne. Cierpi na mani? wielko?ci.

 

68.

Forma zamkni?ta, to taka, która nie ma mo?liwo?ci wyboru. Forma taka zmuszona jest trwa? bezczynnie lub dzia?a? w ramach zamkni?tego programu "b??dnego ko?a", jak naczynie w którym uwi?ziono chaos.

 

69.

Kiedy? formy zamkni?te tworzono by przez okre?lony czas przechowywaly informacj?.

Na tym polega budowa zamków czasowych.

 

70.

Obecnie wiele form zamkni?tych w przesz?o?ci otwiera si?. Wiele z nich niesie iformacj? o wolno?ci.

 

71.

Formy te zostaly stworzone przez mistrzów staro?ytno?ci, którzy pokonali czas i zdobyli pelni? wiedzy o matrycy. S? ich po?egnalnym prezentem.

 

72.

Forma definitywnie zamkni?ta jest jak zgni?e jajo. Martwa i nikomu niepotrzebna. Rozbicie skorupki powoduje zniszczenie zawarto?ci.

 

73.

Pierwsz? form? zamkni?t? na zamek czasowy jest umys?. Nale?y otworzy? go delikatnie i bez wysi?ku.

Przed u Zastosuj ?yciem wstrz?sn??.

 

74.

Ka?de dziecko s?ysza?o opowie??, ?e w lustrze siedzi diabe?.

Kogo widzisz po drugiej stronie lustra gdy w nie patrzysz?

 

75.

Ka?dy z nas ma w sobie Jod He Vau He.

Jest on bram? do nast?pnych rzeczywisto?ci. Nale?y przekroczy? t? bram?.

Wybacz Jod He Vau He i podzi?kuj mu za to czego uczy ci? istniej?c.

 

76.

Niektóre z naszych ogranicze? zosta?y ukryte. Mo?na rozpozna? je po tym, ?e my?l?c o nich czujemy niech?? i dyskomfort.

Wewn?trzny komfort i akceptacja s? kluczem do wolno?ci.

 

77.

Je?eli czytaj?c te s?owa czujesz, ?e niektóre z nich ju? s?ysza?e?, jeste? na dobrej drodze - co? w tobie rozpoznaje je i poprzez rezonans zaczyna ci przypomina? twoj? wiedz?.

Jeste? wszech?wiatem, nie mog? powiedzie? ci nic, czego by? nie wiedzia?!

 

78.

Mówi?em ju?, ?e nasza natura, wskutek mistrzowskiego planu bogów uleg?a rozszczepieniu. Mamy dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nozdrza, dwie r?ce, dwie pó?kule mózgowe - poprzez ten podzia? mo?na zrozumie? istot? planu bogów.

Ich plan ma jednak swoje s?abe strony.

Nie uda?o si? rozszczepi? naszej seksualno?ci w sposob, który nie pozbawi?by nas zdolno?ci do reprodukcji.

Seksualno?? jest tym co nas ??czy, tym co ??czy dwa w jedno na trzech poziomach.

Cia?a kochanków ??cz? si? w akcie mi?osnym.

Geny rodziców ??cz? si? w dziecku.

Umys?y rodziców ??cz? si? w orgazmie.

To kolejna bariera do przekroczenia.

Bogowie nie potrafili ca?kiem zamkn?? tego przej?cia, ale postawili pewne bariery, by do niego nas zniech?ci?.

St?d w?a?nie zahamowania, kompleksy i dewiacje seksualne.

St?d patriarchat i jako?ciowe zró?nicowanie roli m??czyzny i kobiety.

Kobieta i m??czyzna mog? by? jednym, kiedy tylko tego zapragn?.

Bycie kobiet? czy m??czyzn? jest z?udzeniem.

Odbierz Jod He Vau He swoj? wolno?? i zwró? mu to, co do niego nale?y.

 

79.

Historia wie?y Babel opowiada o podzieleniu j?zyka.

Czas, w którym rozgrywa si? ta opowie?? by? podobny do obecnego.

Ludzie zrozumieli wówczas, kim s? bogowie. Poj?li, ?e nie s? w niczym gorsi od swoich panów. Zacz?li wi?c budowa? sobie bram? do nowych, boskich rzeczywisto?ci.

Wtedy bogowie zakodowali j?zyk i wol? porozumienia, by zniweczy? gro?n? pot?g? po??czonej ludzkiej woli i my?li.

Dlatego ludzie nie potrafi? doj?? cz?sto do porozumienia, nawet je?li mówi? dok?adnie o tym samym.

Daj innym tyle wolno?ci s?owa, ile tylko potrafisz a otworzysz kolejn? bram? percepcji.

D?? do jedno?ci ze wszystkim. Wszech?wiat pomo?e ci rozumie? i pami?ta?.

Pami?taj - jeste?my tutaj!

 

80.

Wszech?wiat sumuje si? do zera.

Wszech?wiat sumuje si? do jedno?ci.

(Taki sobie paradoks.)

 

81.

Im wi?kszy ucisk ze strony bogów, tym wi?ksze d??enie do wolno?ci ze strony cz?owieka.

 

82.

Nadszed? moment, kiedy bogów uda?o si? sprowokowa? do pope?nienia b??du. poprzez manipulacj? ich dum? i ambicj? doprowadzili?my do tego, ?e przykr?cili ?rub? zbyt mocno.

Otwartej bitwy mocy nie da si? ju? unikn??.

 

83.

J?zyk, którym zapisany jest ten przekaz odwo?uje si? do archetypów i wiedzy nieu?wiadomionej. Je?eli niektóre z u?ytych tu terminów nie pasuj? do struktury Twojego j?zyka, znajd? takie terminy, które wed?ug Twojej intuicji s? im najbli?sze. traktuj t? opowie?c jak ekscytuj?ce wyzwanie a zachodz?cy w tobie proces jak zabaw?.

Pami?taj, ?e to nie tu jeste? zagro?ony, zagro?one jest twoje cierpienie i ci, którzy je kontroluj? i karmi? si? nim.

Zapraszam do zabawy.

 

84.

znajd? w sobie ?wiadomo?? buntownika. z tej pozycji wszystkie trudno?ci objawiaj? si? jako nowe, twórcze wyzwania, których pokonywanie jest znakomit? zabaw? pe?n? czystej, dzieci?cej rado?ci.

kosmiczne dziecko przechodzi przez p?ot cudzego ogrodu, kradnie owoce a potem ?mieje si? ze stra?ników.

?eby przenie?? cokolwiek, na przyk?ad planet? w inny wymiar rzeczywisto?ci, wystarczy otworzy? bram? na drodze, któr? pod??a ta planeta.

 

85.

Oddychanie, bicie serca, przyp?yw i odp?yw, Dzie? i noc, pogo? s?o?ca i ksi?zyca, ?wiat?o i ciemno??, Yin i Yang, M??czyzna i kobieta... to wszystko nauka o biciu Serca Wszech?wiata.

 

86.

Zamknij oczy i ko?ysz si? w ciszy.

 

87.

Zanurz si? w rado?ci i ukojeniu.

 

88.

Niech odpowie mi ta cz??? ciebie, która jest mn?. Kocham ci?, zwracam ci wolno??.

 

89.

Je?li co? w Tobie buntuje si? przeciw buntowaniu - wykorzystaj to.

 

90.

Przetnij wszystkie wi?zy, niech nic Ci? nie kr?puje. Spokój jest z?otym ?rodkiem mi?dzy cierpieniem i rado?ci?.

 

91.

Znajd? cisz?.

 

92.

Niech Twoja ciekawo?? i rado??, ch?? dobrej zabawy i wspó?pracy z lud?mi b?d? tym, co wi??e Ci? z ziemi?.

Kiedy nadejdzie pora, rozpu?cisz je bez trudu.

 

93.

Prawdziwi mistrzowie potrafi? zamyka? na zamek czasowy samych siebie.

 

94.

Znajd? w sobie mistrza.

 

95.

Efektem rozpoznania natury bogów jest przyj?cie przez nas dobrowolnie pewnego kodeksu honorowego, który zapobiega popadaniu w ograniczaj?ce struktury rzeczywisto?ci. Nale?y zostawi? po sobie ziarno o?wiecenia, by program nie zosta? przerwany.

Jest to ostatecznym dowodem bezinteresowno?ci.

 

96.

D?? do nieskazitelno?ci.

Klejnot bez skazy jest najdro?szy. Pi?kno bez skazy jest najpi?kniejsze.

Co powstrzymuje Ci? przed byciem niedoskona?ym?

 

97.

Dostrzegaj w?asn? g??bi?.

 

98.

Drzewa i inne ro?liny ucz? nas prawdy o rozwoju i wzrastaniu. kontrolowane i zniewalane drzewo zmienia si? w skarla?e i zniekszta?cone bonzai.

Naturaln? tendencj? drzewa jest pe?ne wykorzystanie wszystkich warunków daj?cych sposobno?? wzrostu.

 

99.

czas jest porównywany do rzeki ze wzgl?du na jego dwoist? natur?.

Rzeka p?ynie od ?ród?a do uj?cia.

Rzeka jest t?sam? rzek? na ca?ej d?ugo?ci.

Nie wchodzi si? dwa razy do tej samej rzeki.

Ró?nic? jest punkt widzenia - istnienie kontra dzia?anie.

 

100.

cz?owiek i ?ycie w ogóle, ma zdolno?? przystosowania si? do ka?dych warunków.

Wiedz? o tym mo?na bardzo ró?nie wykorzysta?.

 

101.

Najgorsz? rzecz? jest sta? w miejscu albo kr?ci? si? b??dnie w kó?ko. Nasz? natur? jest ruch, rozwój i wzrastanie.

 

102.

B?d? Wielkim Kwitn?cym Drzewem!

 

103.

Nie bój si? rozdawania mocy! Wolno?? jest moc? i ?wiat?em. Nie mo?na jej wyczerpa?.

 

104.

Chaos jest absolutn? Wolno?ci?.

 

105.

G?ównym b??dem wspó?czesnego cz?owieka w pojmowaniu historii jest fakt, i? uwa?a on, ?e ludzie w przesz?o?ci byli g?upsi.

 

106.

Znajd? tajemnic? w drugim cz?owieku.

 

107.

Nie krytykuj, nie oceniaj, nie denerwuj si?, nie wymierzaj sprawiedliwo?ci.

 

108.

Ka?dego dnia pozwól sobie ujrze? cud.

 

109.

Otwórz w sobie now?, szersz? ?wiadomo?? opart? na cz?stotliwo?ci wolno?ci. to co ujrzysz, zadziwi Ci?.

 

110.

B?d? pojawia? si? w Tobie dziwne wspomnienia, niektóre niezwi?zane z tym ?wiatem ani z Twoj? osob?.

Przyjmij wszystkie i nie oceniaj - akceptuj.

Czymkolwiek s? Twoje my?li i wspomnienia, s? Tob?. a Ty jeste? Wszech?wiatem.

 

111.

 

W momencie, kiedy mówisz "Nic ju? nie wiem, nie wiem nawet kim jestem..", jeste? blisko do?wiadczenia siebie.

 

112.

 

Ego jest pewnego rodzaju spisem rzeczy, które potrafimy robi? i które robimy, by wyd?u?y? ten spis.

 

113.

 

Pozwól sobie na chwil? przesta? istnie?.

 

114.

 

Zachwyt!

 

115.

 

Naucz si? patrze? przez rzeczy, dostrzega? lekcje, które maj? do zaoferowania.

 

Ucz si? i b?d? wdzi?czny.

 

116.

 

Pierwotn? materi? jest czysta ?wiadomo??.

 

117.

 

Narz?dzia kreacji to ?wiadomo??, my?l, wola i percepcja.

 

Narz?dzia zniszczenia s? takie same, ró?nia si? kierunkiem i celem dzia?ania.

 

118.

 

W ?wiecie o odwróconym porz?dku czasowym (w ?wiecie antymaterialnym) kreacja jest zniszczeniem i vice versa.

 

119.

 

Udowodniono naukowo, ?e cz?stka materialna w zetkni?ciu z cz?stk? antymaterialn? wyzwala ogromn? ilo?? energii, niszcz?c przy tym obie cz?stki. Je?li obejrzymy to wydarzenie w odwrotnym porz?dku czasowym, zobaczymy jak ogromna chmura energii zag?szcza si? by wyda? na ?wiat dwie cz?stki - materialn? i antymaterialn?.

 

Jest to wi stocie ta sama cz?stka. Chodzi o czas.

 

120.

 

Bez czasu nie ma materii.

 

121.

 

Bez czasu nie ma ruchu.

 

122.

 

Bez czasu nie ma odleg?o?ci.

 

123.

 

Bez czasu nie ma przestrzeni.

 

124.

 

Bez czasu nie ma wymiarów.

 

125.

 

Wszech?wiat nie istnieje.

 

Wystarczy zsumowa? obie strony równania.

 

126.

 

Prawdziwa wolno?? nie odpycha niczego.

 

127.

 

Je?li chcesz by? bogatszy, ust?p miejsca biedniejszym.

 

128.

 

Bogowie tworz? pu?apki na adeptów zmierzaj?cych ku O?wieceniu. Wykreowali wiele form, które dla przeci?tnego cz?owieka s? nieinteresuj?ce lub zgo?a niewidzialne, jednak dla zwi?kszonej wra?liwo?ci W?drowca mog? sta? si? prawdziw? obsesj?.

 

By ich unikn?? ufaj intuicji. Prawdziwa wiedza przychodzi bez wysi?ku

 

Takimi formami s? na przyk?ad puste czakramy, niektóre artefakty a tak?e niektórzy "przewodnicy duchowi" którzy wiod? ku zag?adzie.

 

Wolny cz?owiek nie jest niczyj? w?asno?ci? i nikomu nie s?u?y.

 

129.

 

Czas jest krwi? Wszech?wiata.

 

Istnieje, by zrównowa?y? nico?? wynikaj?c? z jednoczesno?ci.

 

130.

 

Najtrudniej rozsta? si? z trudno?ciami.

 

131.

 

Kiedy wynurzasz si? ponad kolejne lustro jeziora niewiedzy, budzisz potwory, które tam mieszkaj?.

 

B?d? na to przygotowany.

 

132.

 

Weso?e miasteczka rzeczywisto?ci w której ?yjemy to kombinaty ?mierci i przera?enia.

 

133.

 

Strach to ucieczka przed dzia?aniem. kiedy go umiej?tnie podej?? mo?e sta? si? najlepszym przyjacielem i nieocenionym doradc?.

 

Strach s?ucha tylko silniejszych od siebie.

 

134.

 

tworzenie rzeczy skomplikowanej polega na dzieleniu rzeczy proste.

 

135.Pomedytuj nad tym, zako?czenie tej opowie?ci jest ju? Twoim zadaniem.

 

 

 

(c) ~svann1999

 

Autor: Marcin Daniel Zieli?ski

 

 

 

Text pochodzi z:

http://www.yangua.friko.pl/kluczedo.htm

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS