'
Text Size
Po Pierwsze Umys? - Si?a wyobra?ni

 

"Nawyki i wyobra?nia s? o wiele silniejsze ni? logika i si?a woli" – mówi Paul McKenna, ?wiatowej s?awy terapeuta.

Jak pracuje Paul i dlaczego jest tak skuteczny? Powierzaj? mu swoje "emocje" wielcy tego ?wiata. Gwiazdy sportu, biznesu, kina, cz?onkowie rodzin królewskich. Po trzydziestoletniej praktyce McKenna dochodzi do wniosku: "Twój umys? jest jak komputer - ma w?asne oprogramowanie, dzi?ki któremu mo?esz porz?dkowa? swoje my?li i panowa? nad zachowaniem. Po wielu latach pracy z lud?mi zmagaj?cymi si? z ró?nymi problemami zrozumia?em, ?e niemal wszystkie maj? to samo pod?o?e - negatywne programy dzia?aj?ce w pod?wiadomo?ci".

 

 

 

Zmieni? "ca?ego cz?owieka"

Wedle Mckenny ?wiadomo??, pod?wiadomo??, fizjologia cia?a to system zintegrowany. Rozum, serce, cia?o dzia?aj? jak naczynia po??czone. Dokonuj?c zmiany w którymkolwiek z tych systemów oddzia?ujemy na dwa pozosta?e. Mo?esz w to wierzy? lub nie, ale dzia?a, np.: je?eli nie zmienisz ,,matrycy” w umy?le, nie schudniesz! Radykalna dieta zadzia?a, owszem, ale bez dokonania g??bszych zmian na poziomie ?wiadomo?ci i pod?wiadomo?ci, wrócisz do pierwotnej wagi. Umys? ?wiadomy zbiera bod?ce i nadaje im znaczenie. Ten drugi proces jest determinuj?cy. Skupiaj?c si? na aspekcie ?wiadomo?ci czasami nie dochodzimy do sedna problemu. "Rozumiemy, co widzimy, tylko wtedy gdy nadamy temu znacznie" - twierdzi McKenna. A co je?li je?li nie nadajemy odpowiednich znacze? temu co widzimy? ?wiadomo?? mo?e zwodzi?, je?li np.: mamy wdrukowane sugestie, które j? zaburzaj?. Spektakularnym przyk?adem mo?e by? ?wiczenie, kiedy m??czyzna przy pomocy hipnozy ma wy??czon? cz??? procesu nadawania znaczenia, odpowiedzialn? za rozpoznawanie ludzi. W konsekwencji widzi swoj? narzeczon?, ale jej nie rozpoznaje. Cz?owiek rozumie co widzi, tylko gdy nada temu znaczenie. Filtry percepcyjne mog? determinowa? ogl?d zdarze?.

Pod?wiadomo?? to klasyczny autopilot. Prowadzisz auto, wi??esz sznurówki, bez wi?kszego anga?owania ?wiadomego umys?u. Podstawowym mechanizmem nawyków jest skojarzenie. Z kolei cia?o ma swoj? inteligencje, zarz?dza nim autonomiczny uk?ad nerwowy. On reguluje prac? uk?adu trawiennego, cykl czuwania i snu. Reaguje na bod?ce, cz?sto bez interwencji ?wiadomo?ci. Widzisz nagle ostre ?wiat?o i natychmiast przymykasz powieki.

McKenna mówi: "Ka?da aktywno?? umys?owa ma swój odpowiednik w ciele. Nasze my?li i dzia?ania odpowiadaj? wzorcom aktywno?ci mózgu nazwanym ?cie?kami neuronowymi."

Je?eli chcemy cokolwiekk zmieni? realnie w naszym ?yciu musimy takie nowe ?cie?ki wytworzy?.

 

 

NLP dobre czy z?e?

Programowanie neurolingwistyczne to pot??ne narz?dzie. Daje ogromne mo?liwo?ci wp?ywania na w?asne ?ycie i tak?e na zachowania innych. Do jakich i celów i na ile etycznie jest wykorzystywane zale?y tylko od praktyków. Richard Bandler opracowa? technik?, która pomog?a maltretowanym kobietom, nie wraca? do destrukcyjnych partnerów. Narz?dzie aktywowa?o w nich mechanizmy obronne zanim znów zosta?yby pobite. Rozwi?zanie Bandlera dawa?o natychmiastowe rezultaty. By?o skuteczne, ale przede wszystkim chroni?o cz?owieka przed utrat? ?ycia, okaleczeniem i cierpieniem. Kiedy inne techniki okaza?y si? niewystarczaj?ce, NLP by?o zbawienne. Nie ka?dy praktyk NLP ma kompetencje i klas? Bandera. Ale ka?dy mo?e kierowa? si? etyk?. Nawet ?wiadomie manipuluj?cy sprzedawca czy polityk ma chyba jaki? kodeks etyczny.

 

My?le? sercem

Wspó?czesny cz?owiek usilnie d??y do doskona?o?ci. Chce panowa? nad natur?, ludzkim cia?em i umys?em. Szukamy sposobów, by by? szcz??liwym, zdrowym, bogatym, lubianym. Korzystamy z porad wielu specjalistów pod szyldem szeroko rumianego "rozwoju".
Dobrze jest zmienia? swoje ?ycie, pokonywa? bariery mentalne, emocjonalne, fizyczne. Ale warto pami?ta? o starej prawdzie. Carl Jung w autobiografii: "Wspomnienia, sny, my?li" przytacza swoj? rozmow? z Wodzem India?skich (Oczwie Biano) w Nowym Meksyku. Wódz mówi: Spójrz, jak okrutnie wygl?daj? biali. Maj? w?skie usta, ostre nosy. Gapi? si?, zawsze czego? szukaj?. Czego szukaj?? Biali zawsze czego? chc?, zawsze s? niespokojni i niecierpliwi. Uwa?amy, ?e s? szaleni. Jung spyta? Wodza: Dlaczego uwa?asz, ze s? szaleni? Ten odpar?: Mówi?, ze my?l? g?ow?. Jung spyta?: A Ty czym my?lisz? Wódz odpowiedzia?: My?limy tym, wskazuj?c na serce.

Wicej znajdziesz tu:

http://www.mentora.pl

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Napisany: 11 lata, 9 mies. temu przez WilliamZW #37
? ??? ?? ??????????????? ???-??????? gigfile.ru/ ?????? ????????? ??????????? ?????.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS