'
Text Size
image image image image
?ycie rozgrywa si? w iluzji imaginarium Co odró?nia Cz?owieka Poszukuj?cego,
od biernej grupy ludzi? Kiedy wydaje si? ?e  ?wiat jest tylko z?udzeniem, wizualizacj? naszego bytu? Czy Utopia jest  tylko marzeniem urojonej jednomy?lno?ci, zwanej  Ludzkim ?yciem?
Cały artykuł
Jerzy Prokopiuk czym jest symbol Czym jest symbol? Wbrew potocznemu zrozumieniu poj?cia symbolu jako jedynie metafory i wbrew neopozytywistycznemu redukowaniu go do poj?cia znaku, przez symbol — zgodnie z my?l? C.G. Junga, Paula Tillicha, Mircei Eliadego i innych wybitnych humanistów europejskich XX wieku — rozumiemy nosiciela pewnej „mocy”, nie daj?cej si? uzasadni? kauzalnie i przekraczaj?cej racjonaln? ?wiadomo?? cz?owieka. Cały artykuł
o ?yciu nadzmys?owem de vita mentali Rozmowa Mistrza z M?odzianem, jak dusza do wzierania i pos?uchu Boga doj?? mo?e, i czem jest jej dzieci?stwo w ?yciu przyrodzonem i nadprzyrodzonem, i jak wychodzi ona z przyrody do Boga i z powrotem z Boga do przyrody w?asnej ja?ni; jak równie? – czem jest jej szcz??cie i zguba. Napisa? w roku 1622 JAKÓB BÖHME. Cały artykuł
Grzech pierwszych rodziców i wyp?dzenie z raju czyli spo?ycie owocu z drzewa poznania dobra i z?? , daj?ce cz?owiekowi wybór. To od tej chwili Cz?owiek ma "wolny wybór" czy czyni? dobro, czy z?o. Staje si? ?wiadomy. Grzech – poj?cie to wyst?puj?ce w niektórych religiach, oznaczaj?ce przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Cały artykuł

Po Pierwsze:

Czy pami?tasz jaki? mit o pocz?tkach Stworzenia? Mit o stworzeniu ?wiata zazwyczaj zaczyna si? od s?ów "na pocz?tku by? chaos"... potem mamy jakie? rozwini?cie tematu i w ko?cu z chaosu wy?ania si? porz?dek 

Dlaczego geometria ma by? ?wi?ta? Czym ?wi?ta geometria ró?ni si? od geometrii nie?wi?tej? I w ko?cu: czy nadaj?c geometrii przydomek "?wi?ta" nie tworzy si? w ten sposób kolejnego o?tarzyka?

Więcej…

 

"Nawyki i wyobra?nia s? o wiele silniejsze ni? logika i si?a woli" – mówi Paul McKenna, ?wiatowej s?awy terapeuta.

Jak pracuje Paul i dlaczego jest tak skuteczny? Powierzaj? mu swoje "emocje" wielcy tego ?wiata. Gwiazdy sportu, biznesu, kina, cz?onkowie rodzin królewskich. Po trzydziestoletniej praktyce McKenna dochodzi do wniosku: "Twój umys? jest jak komputer - ma w?asne oprogramowanie, dzi?ki któremu mo?esz porz?dkowa? swoje my?li i panowa? nad zachowaniem. Po wielu latach pracy z lud?mi zmagaj?cymi si? z ró?nymi problemami zrozumia?em, ?e niemal wszystkie maj? to samo pod?o?e - negatywne programy dzia?aj?ce w pod?wiadomo?ci".

 

Więcej…

Czy faktycznie istnieje konieczno?? rezygnacji ze swych dzieci?cych wizji, marze? i idea?ów? Czy mo?e raczej ?wiat ?yje zw?tpieniem i nieumiej?tno?ci? ich realizacji?

„M?odo?? to stan, który niezale?nie od wieku oznacza niepodatno?? na deprawuj?cy wp?yw ?wiata doros?ych, to bezkompromisowa wierno?? swojej dzieci?cej wizji warto?ci. Doros?o?? to generalny kompromis, wielka kapitulacja.” (Maria Grodecka)

Więcej…

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Imaginarium na Facebooku

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS