'
Text Size
image image image image
?ycie rozgrywa si? w iluzji imaginarium Co odró?nia Cz?owieka Poszukuj?cego,
od biernej grupy ludzi? Kiedy wydaje si? ?e  ?wiat jest tylko z?udzeniem, wizualizacj? naszego bytu? Czy Utopia jest  tylko marzeniem urojonej jednomy?lno?ci, zwanej  Ludzkim ?yciem?
Cały artykuł
Jerzy Prokopiuk czym jest symbol Czym jest symbol? Wbrew potocznemu zrozumieniu poj?cia symbolu jako jedynie metafory i wbrew neopozytywistycznemu redukowaniu go do poj?cia znaku, przez symbol — zgodnie z my?l? C.G. Junga, Paula Tillicha, Mircei Eliadego i innych wybitnych humanistów europejskich XX wieku — rozumiemy nosiciela pewnej „mocy”, nie daj?cej si? uzasadni? kauzalnie i przekraczaj?cej racjonaln? ?wiadomo?? cz?owieka. Cały artykuł
o ?yciu nadzmys?owem de vita mentali Rozmowa Mistrza z M?odzianem, jak dusza do wzierania i pos?uchu Boga doj?? mo?e, i czem jest jej dzieci?stwo w ?yciu przyrodzonem i nadprzyrodzonem, i jak wychodzi ona z przyrody do Boga i z powrotem z Boga do przyrody w?asnej ja?ni; jak równie? – czem jest jej szcz??cie i zguba. Napisa? w roku 1622 JAKÓB BÖHME. Cały artykuł
Grzech pierwszych rodziców i wyp?dzenie z raju czyli spo?ycie owocu z drzewa poznania dobra i z?? , daj?ce cz?owiekowi wybór. To od tej chwili Cz?owiek ma "wolny wybór" czy czyni? dobro, czy z?o. Staje si? ?wiadomy. Grzech – poj?cie to wyst?puj?ce w niektórych religiach, oznaczaj?ce przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Cały artykuł

?ycie rozgrywa si? w iluzji imaginarium

Co odró?nia Cz?owieka Poszukuj?cego,
od biernej grupy ludzi?

Kiedy wydaje si? ?e  ?wiat jest tylko z?udzeniem, wizualizacj? naszego bytu?

Czy Utopia jest  tylko marzeniem urojonej jednomy?lno?ci, zwanej  Ludzkim ?yciem?

Więcej…

Dzi?ki ostatnim post?pom Bruce’a Liptona w biologii komórkowej nauka obwieszcza wa?ny ewolucyjny punkt zwrotny. Przez prawie pi??dziesi?t lat utrzymywali?my si? w iluzji, ?e nasze zdrowie i przeznaczenie by?y zaprogramowane w naszych genach – koncepcja ta odnosi si? do determinizmu genetycznego. Podczas gdy masowej ?wiadomo?ci obecnie wpajany jest pogl?d, ?e charakter czyjego? ?ycia jest ustalany genetycznie, radykalnie nowe rozumowanie rozwija si? na wiod?cej kraw?dzi nauki. Biolodzy komórkowi rozpoznaj? teraz, ?e otoczenie, zewn?trzny wszech?wiat i nasza wewn?trzna fizjologia i co najwa?niejsze, nasza percepcja otoczenia, bezpo?rednio kontroluje aktywno?? naszych genów. Ten film dokonuje szerokiego przegl?du mechanizmów cz?steczkowych, którymi ?wiadomo?? otoczenia wp?ywa na genetyczny „przepis” i prowadzi ewolucj?

Więcej…

Poznanie geometryczne dotyczy tego, co wieczne - stwierdzi? Platon ponad dwa tysi?ce lat temu. ?wiadomo?? tego towarzyszy?a cz?owiekowi od zarania dziejów. Najpierw przez wieki próbowano okre?li? geometryczny kszta?t Ziemi, potem kszta?t orbit cia? niebieskich, by w czasach nowo?ytnych - dzi?ki geniuszowi Einsteina - opisa? kszta?t czasoprzestrzeni.

 

Więcej…

 

 

Ca?y otaczaj?cy nas ?wiat  zdaje si? mówi?, ?e jeste?my istotami,  które maj? niewielki lub ?aden wp?yw na otaczaj?cy nas ?wiat. Prawda jest jednak inna.

Jeste?my POT??NYMI I NIEOGRANICZONYMI mieszka?cami ?wiata, bo to w?a?nie my tworzymy swoje rzeczywisto?ci, swój los i szcz??cie.

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Imaginarium na Facebooku

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS