'
Text Size

Imaginarium

image

Jerzy Prokopiuk    

Czym jest symbol? Wbrew potocznemu zrozumieniu poj?cia symbolu jako jedynie metafory i wbrew neopozytywistycznemu redukowaniu go do poj?cia znaku, przez symbol — zgodnie z my?l? C.G. Junga, Paula Tillicha, Mircei Eliadego i innych wybitnych humanistów europejskich XX wieku — rozumiemy nosiciela pewnej „mocy”, nie daj?cej si? uzasadni? kauzalnie i przekraczaj?cej racjonaln? ?wiadomo?? cz?owieka.

Share on Facebook

Więcej…

 

 

Ca?y otaczaj?cy nas ?wiat  zdaje si? mówi?, ?e jeste?my istotami,  które maj? niewielki lub ?aden wp?yw na otaczaj?cy nas ?wiat. Prawda jest jednak inna.

Jeste?my POT??NYMI I NIEOGRANICZONYMI mieszka?cami ?wiata, bo to w?a?nie my tworzymy swoje rzeczywisto?ci, swój los i szcz??cie.

Share on Facebook

Więcej…

image

o ?yciu nadzmys?owem de vita mentali

Rozmowa Mistrza z M?odzianem, jak dusza do wzierania i pos?uchu Boga doj?? mo?e, i czem jest jej dzieci?stwo w ?yciu przyrodzonem i nadprzyrodzonem, i jak wychodzi ona z przyrody do Boga i z powrotem z Boga do przyrody w?asnej ja?ni; jak równie? – czem jest jej szcz??cie i zguba.

Napisa? w roku 1622 JAKÓB BÖHME.

Share on Facebook

Więcej…

Labirynty s? od dawna stosowane, jako narz?dzia medytacji i modlitwy. Jednak Labirynt jest archetypem, z którego nie mo?emy wyci?ga? bezpo?redniego do?wiadczenia. Zwiedzanie labiryntu mo?na uzna? za rozpocz?cie Podro?y w g??b Cia?a, budz?cej Wiedzy zakodowanej w DNA. Labirynt zawiera dane niewerbalne, rzucaj?ce cie? na numerologie geometryczne i stawia pytania, które tworz? wielowymiarowy hologram odpowiedzi. Te niewidzialne wzory okre?lane s? jako ?wi?ta geometria.

Share on Facebook

Więcej…

Czy faktycznie istnieje konieczno?? rezygnacji ze swych dzieci?cych wizji, marze? i idea?ów? Czy mo?e raczej ?wiat ?yje zw?tpieniem i nieumiej?tno?ci? ich realizacji?

„M?odo?? to stan, który niezale?nie od wieku oznacza niepodatno?? na deprawuj?cy wp?yw ?wiata doros?ych, to bezkompromisowa wierno?? swojej dzieci?cej wizji warto?ci. Doros?o?? to generalny kompromis, wielka kapitulacja.” (Maria Grodecka)

Share on Facebook

Więcej…

Po Pierwsze:

Czy pami?tasz jaki? mit o pocz?tkach Stworzenia? Mit o stworzeniu ?wiata zazwyczaj zaczyna si? od s?ów "na pocz?tku by? chaos"... potem mamy jakie? rozwini?cie tematu i w ko?cu z chaosu wy?ania si? porz?dek 

Dlaczego geometria ma by? ?wi?ta? Czym ?wi?ta geometria ró?ni si? od geometrii nie?wi?tej? I w ko?cu: czy nadaj?c geometrii przydomek "?wi?ta" nie tworzy si? w ten sposób kolejnego o?tarzyka?

Share on Facebook

Więcej…

 

"Nawyki i wyobra?nia s? o wiele silniejsze ni? logika i si?a woli" – mówi Paul McKenna, ?wiatowej s?awy terapeuta.

Jak pracuje Paul i dlaczego jest tak skuteczny? Powierzaj? mu swoje "emocje" wielcy tego ?wiata. Gwiazdy sportu, biznesu, kina, cz?onkowie rodzin królewskich. Po trzydziestoletniej praktyce McKenna dochodzi do wniosku: "Twój umys? jest jak komputer - ma w?asne oprogramowanie, dzi?ki któremu mo?esz porz?dkowa? swoje my?li i panowa? nad zachowaniem. Po wielu latach pracy z lud?mi zmagaj?cymi si? z ró?nymi problemami zrozumia?em, ?e niemal wszystkie maj? to samo pod?o?e - negatywne programy dzia?aj?ce w pod?wiadomo?ci".

 

Share on Facebook

Więcej…

  Cie? 

Jerzy Prokopiuk

 

        Ka?dy cz?owiek ju? jako struktura cielesna rzuca sw? „smug? cienia”. Ten cie? ma charakter przestrzenny i fizyczny. Ale ka?dy z nas ma tak?e swój cie? — a ?ci?lej bior?c, dwa cienie — w aspekcie czasowym (eterycznym). Jako ego-?wiadomo?? funkcjonujemy, tak przynajmniej s?dzimy, w tera?niejszo?ci, która wszak?e jest umownym „punktem” naszej uwagi, przesuwaj?cym si? (zale?nie od przyjmowanej perspektywy) ju? to z przesz?o?ci w przysz?o??, ju? to z przysz?o?ci w przesz?o??.

 

Share on Facebook

Więcej…

Poznanie geometryczne dotyczy tego, co wieczne - stwierdzi? Platon ponad dwa tysi?ce lat temu. ?wiadomo?? tego towarzyszy?a cz?owiekowi od zarania dziejów. Najpierw przez wieki próbowano okre?li? geometryczny kszta?t Ziemi, potem kszta?t orbit cia? niebieskich, by w czasach nowo?ytnych - dzi?ki geniuszowi Einsteina - opisa? kszta?t czasoprzestrzeni.

 

Share on Facebook

Więcej…

Wiedza i ?ycie nr 1/1997

 

 S? takie pozornie niewinne pytania, na które g?upiec tylko, albo cz?owiek za?lepiony swymi przes?dami, co cz?sto w praktyce na jedno wychodzi, mo?e udzieli? niedwuznacznej odpowiedzi. Cz?ek racjonalny nie skory jest na nie odpowiada?, a przyparty do muru wije si? jak piskorz, robi ró?ne uniki i w ko?cu wyg?asza zdanie nafaszerowane zastrze?eniami, jak dobry strudel jab?kiem i tak jak on tak zawini?te, ?e nie sposób ich rozwik?a?. 

Share on Facebook

Więcej…

 

Dr. Rudolf Steiner
Zada?, wysuni?tych przez nowoczesne ?ycie spo?eczne, nie zdo?a pozna? cz?owiek, który przyst?puje do nich z my?l? o jakiejkolwiek utopji. Wychodz?c z pewnych pogl?dów i uczu?, mo?emy wierzy?, ?e takie czy inne urz?dzenia, które sobie obmy?lili?my, uszcz??liwi? ludzko??. Wiara ta mo?e nawet nabra? bojowej si?y przekonywuj?cej. A jednak z wiar? tego rodzaju mo?na ?atwo przeoczy? to, co stanowi dzi? istot? “kwestji” spo?ecznej.
Share on Facebook

Więcej…

 

 

Annie BESANT

W miar?, jak wzrasta poznanie, zachowanie si? nauki w stosunku do ?wiata niewidzialnego podlega znacznym modyfikacjom. Ziemia wraz ze wszystkim, co si? na niej znajduje i ?wiaty fizyczne, które j? otaczaj? nie s? ju? jedynym przedmiotem bada?, poci?gaj?cym uwag? uczonych; s? oni zmuszeni szuka? jeszcze dalej i dochodzi? do hipotez, o naturze materii i energii znajduj?cych si? w sterach, dok?d nie przenikaj? przyrz?dy, jakimi badacze ci rozporz?dzaj?. 

Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS