'
Text Size

NewsRoom

Od 2045 roku ludzie b?d? nie?miertelni? (fot. Thinkstockphotos)

Rosjanin Dymitr Itskow ujawni? plan swoich bada? na najbli?sze 33 lata. Chce w tym czasie stworzy? podwaliny zupe?nie nowej cywilizacji - zapewni? ludziom nie?miertelno??, wykorzystuj?c nowatorsk? technologi?.

„Projekt 2045” to inicjatywa, któr?, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej 2045.com, popiera ju? blisko 12 tys. osób. Cho? sam pomys?odawca jest, jak sam mówi, filozofem i wizjonerem, po?ród zwolenników jego pomys?u znale?li si? naukowcy, in?ynierowie, przedsi?biorcy i multimilionerzy.

Share on Facebook

Więcej…

 

 
Naukowcy niech?tnie przyznaj?, ?e prawdopodobie?stwo wyst?pienia znacznego rozb?ysku s?onecznego jest dosy? du?e, zw?aszcza w trakcie maksimum aktywno?ci s?onecznej, które jest oczekiwane do 2013 roku. Ostatnie odkrycia oparte o obserwacje wielu gwiazd zdaj? si? tylko zwi?kszac statystyczne szanse do?wiadczenia czego? takiego ze strony S?o?ca.
Share on Facebook

Więcej…

 

Naukowcy twierdz?, ?e pr?dko?? Uk?adu S?onecznego znacznie si? zmniejszy?a
 
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NewHeliopause_558121.jpg
Szybko?? ruchu Uk?adu S?onecznego wzgl?dem otaczaj?cej go przestrzeni mi?dzygwiezdnej w ci?gu ostatnich 15 lat, niespodziewanie spad?a o ponad 10%. S? to wyniki bada? opublikowane przez grup? ameryka?skich astronomów w Astrophysical Journal Supplement przy wspó?pracy astronomów polskich i szwajcarskich.
Share on Facebook

Więcej…

 

To, co mo?e wydawa? si? prostym zaj?ciem, a mianowicie malowanie du?ych bia?ych numerów na pasach startowych, ze wzgl?du na post?puj?ce przebiegunowanie Ziemi staje si? zaj?ciem skomplikowanym.
 
Ostatnio do zmian zosta?o zobligowane Mi?dzynarodowe Lotnisko w Jacksonville. Wszystko to przebiega, poniewa? wed?ug wymaga? regulatorów rynku lotniczego, pasy i oznaczenia musz? odpowiada? wskazaniom magnetycznym kompasu.
Share on Facebook

Więcej…

 

Stacja badawcza ATROPATENA
 
Mi?dzynarodowy System Monitoringu Geodynamiki wchodz?cy w sk?ad GNFE zarejestrowa? uwolnienie pot??nej energii z j?dra ziemi. Do zjawiska dosz?o 15 listopada 2011 roku.
 
Intensywn? grawitacyjn? anomali? zarejestrowa?y jednocze?nie stacje sieci ATROPATENA po?o?one w du?ej odleg?o?ci od siebie. Instrumenty pomiarowe znajdowa?y si? w nast?puj?cych miastach: Istambule (Turcja), Kijowie (Ukraina), Baku (Azerbejd?an), Islamabadzie (Pakistan) i D?akarcie (Indonezja).
Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form