'
Text Size

Historia Lubi Si? Powtarza?

Tre??  poni?szego artyku?u ma charakter informacyjny i nie wyra?a pogl?dów  twórców strony: imaginarium.org.pl

alt

 

Jednym z  tajnych stowarzysze?, któremu przypisuje si? odegranie niezmiernie wa?nej roli w tworzeniu znanego nam ?wiata,  by?  Zakon Iluminatów.  

 

Wszystko, o czym pisz? brukowce jest prawd?. Telekomunikacja jest kontrolowana przez Ko?ció? Jedno?ci. ?ony kongresmenów przej??y Pentagon. Druidzi próbuj? zniszczy? Urz?d Skarbowy swoimi zakl?ciami. Hitler nadal ?yje... a przynajmniej ?yje jego mózg, zamkni?ty w s?oju... i nie uwierzy?by?, gdzie zosta? ukryty. Szaleni naukowcy konstruuj? Orbitalne Lasery Kontroli Umys?ów...

 

Wycelowane prosto w Ciebie!!!!!!!!

Share on Facebook

Więcej…

Zakon Iluminatów to, obok ?cis?ej Obserwy, druga XVIII-wieczna próba wykorzystania masonerii do budowania utopii, tym razem racjonalistycznej. Z drugiej za? strony by?a to próba krzewienia idei racjonalistycznych w sposób ko?cielny, ?ci?lej jezuicki, bo to w?a?nie na wzór Towarzystwa Jezusowego, zlikwidowanego kilka lat wcze?niej, powsta? w 1776 r. Zakon Iluminatów.

 

 

 

Share on Facebook

Więcej…


Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska- ponadnarodowy, cz??ciowo tajny ruch etyczny o swoistych strukturach organizacyjnych (m.in. trójk?ty, lo?e, obediencje), który swe pryncypia i idee wyra?a za po?rednictwem rozbudowanej symboliki i rytua?ów. 

Share on Facebook

Więcej…

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS