'
Text Size

Nowa Era, Era Wodnika, ruch zapocz?tkowany przez weteranów kontrkultury lat 60., rozwini?cie podstawowych w?tków m?odzie?owej rebelii tamtych czasów i próba przeniesienia ich w realia schy?ku XX w. Ideologowie New Age twierdz?, korzystaj?c z przepowiedni teozofów, ?e wraz z przesuni?ciem si? punktu wiosennej równonocy ze znaku Ryb do znaku Wodnika nast?pi kres epoki konfliktów i nastanie era braterstwa wszystkich ?yj?cych istot. Ruch New Age jest negatywn? reakcj? na dominacj? technologii i instrumentalnego traktowania cz?owieka. Przeciwstawia si? jednocze?nie wspó?czesnemu pragmatyzmowi i wierze w cywilizacyjny post?p, proponuj?c w zamian zwrócenie si? ku mistyce i kultywowaniu idei kosmicznej harmonii. 

 

Share on Facebook

WiÄ™cej…

Religia mo?e upa??

 

W NASA powo?ano specjaln? grup? robocz?, by opracowa?a dzia?ania, jakie nale?y podj?? po wykryciu kosmitów. Wed?ug doniesie? „Washington Post” naukowcy zastanawiaj? si? nawet, jak w mo?liwie ?agodny sposób zakomunikowa? ludzko?ci t? niezwyk?? wiadomo??. Mo?e ona bowiem wstrz?sn?? fundamentami wiary.

Czy odkrycie cywilizacji pozaziemskich zniszczy wiar? cz?owieka i doprowadzi do upadku wielkich ?wiatowych religii?

 

Share on Facebook

WiÄ™cej…

Projekt Blue Beam

 

„W naszej obsesji antagonizmów chwili, cz?sto zapominamy jak wiele jednoczy ca?? ludzko??. By? mo?e potrzebujemy jakiego? zewn?trznego, uniwersalnego zagro?enia aby?my mogli rozpozna? t? wspóln? wi??. Od czasu do czasu my?l?, jak szybko nasze globalne ró?nice zatar?yby si?, gdyby?my tylko stan?li w obliczu obcego zagro?enia z poza tego ?wiata.” – Ronald Reagan, 40 prezydent Stanów Zjednoczonych.

Powy?szy cytat wypowiedziany zosta? 21 wrze?nia 1987 roku podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Share on Facebook

WiÄ™cej…

Zwrotny punkt historii kryzys globalny

W 1982 roku znany uczony ameryka?ski,wyda? ksi??k? pt Punkt zwrotny. Nauka spo?ecze?stwo i powstaj?ca kultura, rozesz?a si? w wielu j?zykach, m. in. w j?zyku polskim. W ksi??ce tej przedstawi? rewolucyjne przekszta?cenia, które znalaz?y pocz?tek  w strukturze my?lowej elit drugiej po?owy XX wieku, powoduj?c radykaln? zmian? oblicza cywilizacji. 

Share on Facebook

WiÄ™cej…

?wiadomo??

?wiadomo?? okre?la nasze istnienie i rzeczywisto??. Ale w jaki sposób mózg generuje my?li i uczucia?

Religie i filozofie staraj? si? znale?? odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania, równie? w kwestii ?wiadomo?ci. Czym jest i w jaki sposób si? manifestuje? Czy teoria Ochr-OR przyczyni si? do poznania najbardziej fundamentalnych tajemnic?…

Share on Facebook

WiÄ™cej…

WiÄ™cej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS