'
Text Size
Po Pi?te

Po Pi?te

 

Im g??biej spogl?damy w kosmos, tym bardziej zdajemy sobie spraw?, ?e jego natury nie da si? zrozumie? jedynie przez obserwacj? galaktyk spiralnych czy wybuchu odleg?ych supernowych. Le?y ona znacznie g??biej, a dok?adnie w naszym postrzeganiu. Teoria biocentryzmu zak?ada, ?e kosmosu nie da si? poj?? nie uwzgl?dniwszy w jego badaniu kwestii ?ycia i ?wiadomo?ci, które go wspó?tworz?…

 

Share on Facebook

Więcej…

 

David Barclay 
W celu zrozumienia, czym s? linie czasu, musimy odwo?a? si? do misji Apollo, które w roku 1969 zacz??y dostarcza? geologiczne próbki z Ksi??yca. 
Kiedy do Kosmicznego Centrum Johnsona dotar?y pierwsze próbki ksi??ycowe, poddano je tam kwarantannie, przeprowadzaj?c w mi?dzyczasie testy maj?ce okre?li?, czy stanowi? one zagro?enie dla ziemskiego ?rodowiska. 
Zarówno ro?liny, jak i zwierz?ta poddano dzia?aniu lub wstrzykni?to im wodny roztwór zawieraj?cy drobno zmielone ska?y ksi??ycowe. W jednym z tych testów takim ksi??ycowym roztworem podlano nasiona kukurydzy i fasoli. Nasiona wykie?kowa?y i ro?liny zacz??y rosn?? w przyspieszonym tempie, jednocze?nie wykszta?ci?y genetyczne deformacje i rakowacia?y. 
 
Share on Facebook

Więcej…

 

Rozdzia? 1: Tao

 

Tao które mo?e by? poznane nie jest Tao.

Substancja ?wiata to tylko nazwa dla Tao.

Tao jest wszystkim co istnieje i mo?e istnie?;

?wiat jest tylko oznaczeniem tego, co istnieje i mo?e istnie?.

 

Share on Facebook

Więcej…

Z ka?dego punktu mo?na doj?? wsz?dzie.
Dany moment w ?aden sposób nie determinuje kolejnego.
Podejmuj?c wybran? drog? ani troch? nie oddala si? od tych, których si? nie
wybra?o.

Najczystszy chaos to nie be?kot przypadkowych linii, to nie oszala?e „esyfloresy”.
To najpi?kniejszy twór nieludzkiego umys?u (w znaczeniu nadludzkiego),
czyli fraktala. Poznanie, rozwijanie samo?wiadomo?ci mo?na porówna?
do procesów wszech?wiata, który d??y do stabilizacji, a oscylacje na kraw?dzi
chaosu przypominaj? fraktal?. Cybernetyka, neurobiologia oraz informatyka to
dziedziny, które pos?uguj? si? matematyk? fraktaln? do opisu funkcji umys?owych.

Share on Facebook

Więcej…


Mniej wi?cej co 11 lat S?o?ce znacznie zwi?ksza swoj? aktywno??. Przez 3-4 kolejne lata do planety Ziemi dociera znacznie wi?cej energii. Temperatura wód oceanicznych zwi?ksza si? wtedy o ok. 0.6 ° C. Znacznie “poprawia” (zmienia) si? wówczas pogoda. Pó?niej nast?puje ozi?bienie, globalna ilo?? opadów znacznie zwi?ksza si?. S? to tak znaczne zmiany, ?e odbija si? to na grubo?ci s?ojów, widocznych na przekroju pnia d?ugowiecznego drzewa, a tak?e na wysoko?ci kolejnych warstw osadu dennego po planktonie rosn?cym w niektórych “stacjonarnych” jeziorach.


Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS