'
Text Size
Po Trzecie

Po Trzecie

image

o ?yciu nadzmys?owem de vita mentali

Rozmowa Mistrza z M?odzianem, jak dusza do wzierania i pos?uchu Boga doj?? mo?e, i czem jest jej dzieci?stwo w ?yciu przyrodzonem i nadprzyrodzonem, i jak wychodzi ona z przyrody do Boga i z powrotem z Boga do przyrody w?asnej ja?ni; jak równie? – czem jest jej szcz??cie i zguba.

Napisa? w roku 1622 JAKÓB BÖHME.

Share on Facebook

Więcej…

Wiedza i ?ycie nr 1/1997

 

 S? takie pozornie niewinne pytania, na które g?upiec tylko, albo cz?owiek za?lepiony swymi przes?dami, co cz?sto w praktyce na jedno wychodzi, mo?e udzieli? niedwuznacznej odpowiedzi. Cz?ek racjonalny nie skory jest na nie odpowiada?, a przyparty do muru wije si? jak piskorz, robi ró?ne uniki i w ko?cu wyg?asza zdanie nafaszerowane zastrze?eniami, jak dobry strudel jab?kiem i tak jak on tak zawini?te, ?e nie sposób ich rozwik?a?. 

Share on Facebook

Więcej…

Ego jest jednym z naszych aspektów, którym jest sztuczna to?samo??

Sztuczna to?samo?? – czyli ego – mo?e zaistnie? tylko w jednym miejscu ewolucji; kiedy umys? jest rozwini?ty na tyle, ?e mo?e tworzy? iluzj? – rozumie? rzeczy i nadawa? im znaczenie – i niedostatecznie rozwini?ty by widzie? jedno?? ca?ego procesu istnienia.  To w?a?nie w tym miejscu jest obecnie cz?owiek. Istota ludzka jest na tym etapie ewolucji, gdzie dostrzega swoje oddzielenie fizyczne, jednak nie widzi jeszcze jedno?ci ca?ego procesu. Nast?pnym krokiem ewolucji ?wiadomo?ci b?dzie w?a?nie wej?cie w jedno??. Ego mo?na w przybli?eniu okre?li? jako ?wiadomo?? formy.  St?d jego przekonanie o ?mierci, bo tylko forma ulega rozpadowi. Ego nie jest w stanie zrozumie? Ducha.  Ego jest wi?c systemem wyobra?e?, my?li o sobie i ?wiecie stworzonych na podstawie ocen i okre?le? umys?u. 

Share on Facebook

Więcej…

 

Wspó?czesne holonomiczne ujecie wszech?wiata posiada historycznych poprzedników w staro?ytnej duchowej filozofii indyjskiej i chi?skiej oraz w monadologii wielkiego niemieckiego filozofa i matematyka, Gottfrieda Wilhelma von Leibniza. Wychodzenie poza tradycyjne podzia?y miedzy ca?o?ci? a cz??ciami, co stanowi wa?ny dorobek modeli holonomicznych, jest zasadnicz? w?a?ciwo?ci? ró?norodnych systemów filozofii.

Share on Facebook

Więcej…

Niewiele spraw wydaje si? równie tajemniczych i trudnych do wyobra?enia, jak g??bia mikro czy makro kosmosu. Mówi?c ?e wszech?wiat jest niesko?czony, w?a?ciwie co mamy na my?li? Gdyby si? zastanowi? nad takim stwierdzenie mo?na doj?? do wniosku, ?e nie przekazuje ono ?adnej informacji, oprócz deklaracji naszej niewiedzy.

Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS