'
Text Size
Po Drugie

Po Drugie

image

Jerzy Prokopiuk    

Czym jest symbol? Wbrew potocznemu zrozumieniu poj?cia symbolu jako jedynie metafory i wbrew neopozytywistycznemu redukowaniu go do poj?cia znaku, przez symbol — zgodnie z my?l? C.G. Junga, Paula Tillicha, Mircei Eliadego i innych wybitnych humanistów europejskich XX wieku — rozumiemy nosiciela pewnej „mocy”, nie daj?cej si? uzasadni? kauzalnie i przekraczaj?cej racjonaln? ?wiadomo?? cz?owieka.

Share on Facebook

Więcej…

 

 

Annie BESANT

W miar?, jak wzrasta poznanie, zachowanie si? nauki w stosunku do ?wiata niewidzialnego podlega znacznym modyfikacjom. Ziemia wraz ze wszystkim, co si? na niej znajduje i ?wiaty fizyczne, które j? otaczaj? nie s? ju? jedynym przedmiotem bada?, poci?gaj?cym uwag? uczonych; s? oni zmuszeni szuka? jeszcze dalej i dochodzi? do hipotez, o naturze materii i energii znajduj?cych si? w sterach, dok?d nie przenikaj? przyrz?dy, jakimi badacze ci rozporz?dzaj?. 

Share on Facebook

Więcej…

 

Jak powsta? ?wiat? Co by?o na pocz?tku? Religie mówi? :”na poczatku by?o s?owo”. Najpierw by?a pustka wype?niona niesko?czon? ilo?ci? mo?liwo?ci.Potem by?a my?l, czyli fale energii o bardzo wysokiej cz?stotliwo?ci, a potem sta?a si? materia.Nowa , rodz?ca si? ?wiadomo?? ?ycia otwiera ludzko?ci bram? do wej?cia w nowy ?wiat, pojmowany przez pryzmat bezgranicznych mo?liwo?ci.Stare paradygmaty, mówi?ce o linearno?ci zasad fizycznych le??cych u pod?o?a zjawisk na planie ziemskim sta?y si? przestarza?e, a ich miejsce wypiera nowy obraz ?ycia, b?d?cego hologramem.

Share on Facebook

Więcej…

Hipoteza Gai

- jest to sformu?owana na pocz?tku lat siedemdziesi?tych przez Jamesa E. Lovelocka teoria g?osz?ca, ?e ziemskie warunki klimatyczne oraz sk?ad atmosfery i litosfery s? stabilizowane i modelowane dzi?ki dzia?aniu organizmów ?ywych w sposób najbardziej sprzyjaj?cy istnieniu ?ycia.

Biosfera, atmosfera, oceany i gleby tworz? jeden ?ywy organizm, nazwany przez niego Gaj?. Gai jest systemem utrzymuj?cym klimat w homeostazie. Samoregulacja klimatu i sk?ad chemiczny ?rodowiska s? emergentnymi cechami Gai, która ewoluuje poprzez d?ugie okresy homeostazy przedzielone nag?ymi zmianami zarówno w ?wiecie organizmów ?ywych, jak i w ?rodowisku. Równie? naturalna selekcja organizmów stanowi element ewolucji Gai. W skrajnym sformu?owaniu hipotezy Gai wytworzenie istoty rozumnej na drodze ewolucji równie? by?o jedn? z prób stabilizacji warunków ?ycia na Ziemi. Jedynie w ten sposób mo?e si? ono obroni? przed zagra?aj?cymi mu katastrofami kosmicznymi.


Share on Facebook

Więcej…

 „Wszystkie rzeczy znajduj? si? we Wszech?wiecie, a Wszech?wiat we wszystkich rzeczach, my w nim, a on w nas. I tak wszystko zbiega si? w doskona?ej jedno?ci. Oto dlaczego nie powinni?my upada? na duchu, oto dlaczego nie ma rzeczy, któr? by?my mogli si? trwo?y?, ta jedno?? bowiem jest jedyna i sta?a, i trwa wiecznie; owo jedno jest wieczne”.

 

Giordano Bruno

Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS