'
Text Size

Czyli: dok?d to wszystko zmierza?? Prohibicja konopi pos?u?y?a do przekierowania ludzkiej ewolucji ze zdecentralizowanego agrarnego stylu ?ycia i naturalnej ekonomii, do scentralizowanej petrochemiczno - militarnej dyktatury, kontrolowanej poprzez sztuczn? ekonomi? zale?n? od prywatnych banków i innych mi?dzynarodowych korporacyjnych interesów.

Nast?pnym etapem w kontynuowaniu tej kontroli, b?dzie regulacja, licencjonowanie i opodatkowanie upraw konopi, które b?dzie dost?pne tylko systemom korporacyjnym, poprzez in?ynieri? genetyczn? i prawa patentowe genomu Cannabis. Propozycja 19: Regulacja, Kontrola i Opodatkowanie Konopi z 2010 k?adzie pod to fundamenty.

Prohibicja konopi doprowadzi?a do niewypowiedzianego cierpienia na ca?ym ziemskim globie. Gdyby?my my – ca?a ziemska populacja ludzi – mogli uprawia? t? cudown? ro?lin? lokalnie i przetwarza? j? w lokalnych fabrykach i przedsi?biorstwach, w??czaj?c w to przede wszystkim wytwarzanie paliw, nie potrzebowaliby?my by? uzale?nieni od ropy naftowej, która zdaje si? tkwi? u podstaw obecnej niedoli. Nie pozwoliliby?my nigdy na to, aby by? zarz?dzanym przez mi?dzynarodowych naftowych pod?egaczy, których zbrodnie przeciwko ludzko?ci przekszta?ci?y si? w legion, w??czaj?c w to „hurtowe” inwazje na inne kraje i rzezie niezliczonej liczby ludzi.

?aden z tych horrorów zwi?zanych z rop? naftow? – wraz z ?a?osn? degradacj? ?rodowiska naturalnego – nie mia?by miejsca, gdyby konopia nie zosta?a zdelegalizowana, ale by?aby u?ywana m?drze i inteligentnie jako g?ówny fundament ludzkiego spo?ecze?stwa. W rzeczy samej, ekonomia oparta na konopiach wci?? mo?e uratowa? nasz ludzki ?wia,t jak równie? i ?rodowisko naturalne.

Mówi si?, i? konopia ma oko?o 50 000 zastosowa? - od w?ókna, poprzez paliwa, a? na pokarmie sko?czywszy – postaram si? to w skrócie przedstawi? : We wspó?czesnym ?wiecie, konopia mo?e by? u?ywana do przemys?owych celów w??czaj?c w to: produkcje papieru, tekstyliów, bio-degradowalnego plastiku, zdrowej ?ywno?ci, paliwa, w budownictwie i do celów medycznych. Konopia jest jedn? z najszybciej rosn?cej biomasy znanej cz?owiekowi, mo?e wyprodukowa? a? do 25 ton suchej masy z hektara w ci?gu kilku miesi?cy i jest jedn? z najwcze?niej „udomowionych” ro?lin. Jednym z niezwykle istotnych zastosowa? konopi jest detoksyfikacja odpadów atomowych, jak wykazano w eksperymencie na Ukrainie w Czarnobylu (http://www.hemp.net/news/9901/06/hemp_eats_chernobyl_waste.html).

Co wi?cej, paliwo z konopi mog?oby faktycznie zast?pi? niebezpieczne i kosztowne elektrownie j?drowe. Celem rz?dów w ich polityce przeciwko konopi by?o zawsze pozbawienie ludzi dost?pu do ro?liny, zachowuj?c jednocze?nie kontrol? nad ni? we w?asnym interesie. Ten w?asny interes obejmuje wiele bran?, w??czaj?c w to wi?ziennictwo i przemys? zbrojeniowy, paliwowy, drzewny, bawe?niany i farmaceutyczny, jak równie? ca?o?? bankowo?ci i systemów korporacyjnych, która sta?a si? mo?liwa poprzez od??czenie ludzi od ich jedynego, prawdziwego ?ród?a niezale?no?ci – Ziemi! Wiod?cym adwokatem

Propozycji 19 jest organizacja zwana w skrócie DPA (Drug Policy Alliance).

Organizacja ta stoi za naciskami zmierzaj?cymi do zmiany legislacji dotycz?cej konopi w USA i ma w swoich szeregach najbardziej pot??ne i wp?ywowe postacie ?wiatowego kompleksu petrochemiczno-wojskowo-bankowo-przemys?owego. Oto niektórzy z dyrektorów DPA: Paul A. Volcker –dyrektor honorowy DPA, którego kariera blisko zwi?zana jest z Federalnym Bankiem Rezerw. Frank Charles Carlucci III – równie? dyrektor honorowy, który jednocze?nie jest dyrektorem w United Defense Industries. By? on równie? doradc? prezydenta Ronalda Reagan’a od spraw bezpiecze?stwa. Nicholas Katzenbach – równie? dyrektor honorowy DPA, który w latach 1969 – 1986 by? generalnym konsulem korporacji IBM. Mathilde Krim – jest obecnym dyrektorem DPA a wcze?niej by?a zwi?zana z Fundacj? Rockefeller’a. George Soros – tak?e jest dyrektorem DPA i przewodnicz?cym Soros Fund Management.

W 2009 roku Soros znajdowa?a si? na li?cie najlepiej op?acanych menager’ów, bior?c na r?k? 3,3 mld USD. Pod koniec 2009 roku, posiada? on oko?o 7 mld USD rozdzielony pomi?dzy 697 spó?ek. Najwi?ksze udzia?y posiada Soroz w firmach: Petrobras (firma paliwowa), Hess Corp (równie? firma z bran?y paliwowej), Monsanto corporation, Citigroup Inc., and Suncor Energy Inc. (te? firma paliwowa). Tak. Zgadza si?, ?or? Soros który s?ynie jako jeden z najpot??niejszych i najbardziej wp?ywowych ludzi w ?wiecie ekonomii, którego spekulacje doprowadzi?y do za?amania Bank of England, jest kluczowym dyrektorem w organizacji która stoi na czele zmian d???cych do regulacji, kontroli i opodatkowania konopi w USA. A w mi?dzyczasie jest g?ównym udzia?owcem w najwi?kszej firmie na ?wiecie zajmuj?cej si? genetycznym modyfikowaniem nasion – korporacji powszechnie zwanej jako Monsanto. Korporacja Monsanto przynios?a temu ?wiatu mi?dzy innymi takie dobrodziejstwa jak: Agent Orange (przetestowany w Wietnamie), nasiona teminatory (nie kie?kuj?ce), genetycznie modyfikowane i opatentowane organizmy takie jak soja, kukurydza, bawe?na – by wymieni? kilka.

Genetycznie modyfikowane plony wesz?y na rynek w 1996 roku i na dzie? dzisiejszy 90% wszystkich upraw soi, kukurydzy i bawe?ny uprawianej w USA stanowi? genetycznie modyfikowane i opatentowane ro?liny. Firma Monsanto posiada 90% wszystkich patentów GMO. Warto?? konopi jako ro?liny dla przemys?u (nie wliczaj?c w to konopi stosowanej jako pokarm b?d? na cele medyczne), by?a oszacowana na wiele miliardów w roku 1938, w artykule opublikowanym w Popular Mechanics Magazine. Wi?c nie ma co si? dziwi?, ?e g?ówny udzia?owiec firmy Monsanto zainteresowany jest w forsowaniu zmian prawnych dotycz?cych konopi. A w Propozycji 19 takie kwiatki jak: „uczyni? konopi? dost?pn? do naukowych, medycznych, przemys?owych i badawczych celów”, a tak?e „dostosowa? ogólno- stanowy system regulacyjny do komercyjnej, przemys?owej uprawy konopi”. Propozycja 19 jest niczym innym jak otwarciem bramy dla Monsanto i innych petro-chemicznych, farmaceutycznych korporacji w celu skomercjonalizowania, regulacji, kontroli i opodatkowania konopi, poprzez genetyczn? in?ynieri?, patentowanie i licencjonowanie.

http://shoovar44.nowyekran.pl/

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS