'
Text Size

Niemieccy naukowcy podj?li si? bardzo skomplikowanego zadania, które ma na celu sprawdzi?, czy ?yjemy w wielkiej i skomplikowanej symulacji. Twierdz?, ?e mo?na to ustali? szukaj?c b??dów w „systemie”, co mo?e si? uda… a mo?e nie. Nie udzieli te? odpowiedzi na pytanie, kto to wszystko stworzy?.

Silas Beane z Uniwersytetu w Bonn i jego partnerzy za?o?yli, ?e hipotetyczni twórcy „symulacji kosmosu” dysponowali ?rodkami, które w toku swojego dzia?ania musia?y prowadzi? do „b??dów” w ich dziele, które by? mo?e uda si? w jaki? sposób wykry?.

Fizycy (w tym Beane) u?ywaj? komputerów o wielkich mo?liwo?ciach obliczeniowych do tworzenia symulacji pewnych mikroskopijnych obszarów wszech?wiata. Te wykaza?y obecno?? trójwymiarowej „siatki” opartej o „komórki” o rozmiarach cz?stek elementarnych, która by? mo?e stanowi te? podstaw? funkcjonowania naszego wszech?wiata.

Magazyn Technology Review wyja?ni? to bardziej obrazowo, stwierdzaj?c, ?e „problem z symulacjami polega na tym, ?e obecne w nich prawa fizyki, które wydaj? si? sta?e, musz? by? na?o?one na ulotn?, trójwymiarow? ‘siatk?’, która si? rozszerza z biegiem czasu.”

Wraz z ewolucj? technologii powstaj? ludzie tworz? komputery, które w odleg?ej przysz?o?ci b?d? mog?y stworzy? symulacje rozwoju ca?ych wszech?wiatów, w których prawa fizyki b?d? odgórnie ustalone. To z kolei ka?e zastanowi? si? nad tym, czy jaka? zaawansowana cywilizacja nie przeprowadzi?a ju? podobnych prób i czy sami nie funkcjonujemy w tego rodzaju tworze.

W swoich najnowszych badaniach grupa Beane’a zasugerowa?a, ?e gdyby?my rzeczywi?cie ?yli w „siatce” b?d?cej symulacj?, strumienie promieniowania kosmicznego porusza?yby si? wzd?u? jej linii, a nie pod wszystkimi mo?liwymi k?tami. By?aby to jedna z zauwa?alnych luk w systemie budowy kosmosu.

Problem jest jednak powa?niejszy – limit energii obserwowanego promieniowania kosmicznego we wszech?wiecie oznacza, ?e „komórki” tworz?ce symulacj?, musz? mie? rozmiar mniejszy od 10-12 femtometra, aby „luka” by?a widoczna. Je?li jednak jaka? cywilizacja by?a w stanie stworzy? wszech?wiat, mog?a równie? oprze? si? o znacznie mniejsze „komórki” lub nie ogranicza? si? do okre?lonych wzorców, przez co wszelkie poszukiwania mog? by? bezowocne.

Istniej? te? inne ?lady mog?ce potwierdza? istnienie „symulacji”. Oksfordzki filozof szwedzkiego pochodzenia, Nick Bostrom, o?wiadczy? kilka lat temu, ?e ich znalezienie mo?e by? dla nas znakiem od twórców kosmosu, który by? mo?e przeniesie nas do ich rzeczywisto?ci.

Bostrom wysun?? trzy wnioski na temat wszech?wiata uznaj?c, ?e który? z nich ma wielkie szanse na bycie prawd?. Zak?ada?y one, ?e:

1. ?adna cywilizacja nie osi?gnie nigdy poziomu pozwalaj?cego na tworzenie symulowanych rzeczywisto?ci.

2. Cywilizacja, która osi?gnie tak? mo?liwo??, nie stworzy symulowanych rzeczywisto?ci z przyczyn technologicznych, w?tpliwo?ci etycznych etc., lub…

3. Ka?da istota o podobnych do?wiadczeniach, co my, na pewno ?yje w takiej symulacji.

Na podstawie: J. Aron, Cosmic-ray test sparks new interest in Matrix reality, newscientist.com, 26/10/12
Opracowanie i ?ród?o: Infra

 

Niemieccy naukowcy podj?li si? bardzo skomplikowanego zadania, które ma na celu sprawdzi?, czy ?yjemy w wielkiej i skomplikowanej symulacji. Twierdz?, ?e mo?na to ustali? szukaj?c b??dów w „systemie”, co mo?e si? uda… a mo?e nie. Nie udzieli te? odpowiedzi na pytanie, kto to wszystko stworzy?.

Silas Beane z Uniwersytetu w Bonn i jego partnerzy za?o?yli, ?e hipotetyczni twórcy „symulacji kosmosu” dysponowali ?rodkami, które w toku swojego dzia?ania musia?y prowadzi? do „b??dów” w ich dziele, które by? mo?e uda si? w jaki? sposób wykry?.

Fizycy (w tym Beane) u?ywaj? komputerów o wielkich mo?liwo?ciach obliczeniowych do tworzenia symulacji pewnych mikroskopijnych obszarów wszech?wiata. Te wykaza?y obecno?? trójwymiarowej „siatki” opartej o „komórki” o rozmiarach cz?stek elementarnych, która by? mo?e stanowi te? podstaw? funkcjonowania naszego wszech?wiata.

Magazyn Technology Review wyja?ni? to bardziej obrazowo, stwierdzaj?c, ?e „problem z symulacjami polega na tym, ?e obecne w nich prawa fizyki, które wydaj? si? sta?e, musz? by? na?o?one na ulotn?, trójwymiarow? ‘siatk?’, która si? rozszerza z biegiem czasu.”

Wraz z ewolucj? technologii powstaj? ludzie tworz? komputery, które w odleg?ej przysz?o?ci b?d? mog?y stworzy? symulacje rozwoju ca?ych wszech?wiatów, w których prawa fizyki b?d? odgórnie ustalone. To z kolei ka?e zastanowi? si? nad tym, czy jaka? zaawansowana cywilizacja nie przeprowadzi?a ju? podobnych prób i czy sami nie funkcjonujemy w tego rodzaju tworze.

W swoich najnowszych badaniach grupa Beane’a zasugerowa?a, ?e gdyby?my rzeczywi?cie ?yli w „siatce” b?d?cej symulacj?, strumienie promieniowania kosmicznego porusza?yby si? wzd?u? jej linii, a nie pod wszystkimi mo?liwymi k?tami. By?aby to jedna z zauwa?alnych luk w systemie budowy kosmosu.

Problem jest jednak powa?niejszy – limit energii obserwowanego promieniowania kosmicznego we wszech?wiecie oznacza, ?e „komórki” tworz?ce symulacj?, musz? mie? rozmiar mniejszy od 10-12 femtometra, aby „luka” by?a widoczna. Je?li jednak jaka? cywilizacja by?a w stanie stworzy? wszech?wiat, mog?a równie? oprze? si? o znacznie mniejsze „komórki” lub nie ogranicza? si? do okre?lonych wzorców, przez co wszelkie poszukiwania mog? by? bezowocne.

Istniej? te? inne ?lady mog?ce potwierdza? istnienie „symulacji”. Oksfordzki filozof szwedzkiego pochodzenia, Nick Bostrom, o?wiadczy? kilka lat temu, ?e ich znalezienie mo?e by? dla nas znakiem od twórców kosmosu, który by? mo?e przeniesie nas do ich rzeczywisto?ci.

Bostrom wysun?? trzy wnioski na temat wszech?wiata uznaj?c, ?e który? z nich ma wielkie szanse na bycie prawd?. Zak?ada?y one, ?e:

1. ?adna cywilizacja nie osi?gnie nigdy poziomu pozwalaj?cego na tworzenie symulowanych rzeczywisto?ci.

2. Cywilizacja, która osi?gnie tak? mo?liwo??, nie stworzy symulowanych rzeczywisto?ci z przyczyn technologicznych, w?tpliwo?ci etycznych etc., lub…

3. Ka?da istota o podobnych do?wiadczeniach, co my, na pewno ?yje w takiej symulacji.

Na podstawie: J. Aron, Cosmic-ray test sparks new interest in Matrix reality, newscientist.com, 26/10/12
Opracowanie i ?ród?o: Infra

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS