'
Text Size
Natura rzeczywisto?ci

Natura rzeczywisto?ci

Natura rzeczywisto?ci - mechanika kwantowa nie gryzie

 •  

Elegancki uporz?dkowany ?wiat w którym przyczyna jest nierozerwalnie zwi?zana ze skutkiem, geometryczny i logiczny. Mamy pi?? zmys?ów, którymi jak nam si? wydaje odbieramy jego ca?o?? Przecie? wiem co widz?, chcia?o by si? powiedzie?. Ale czy mo?emy zaufa? obrazom, które docieraj? do nie widz?cego przecie? bezpo?rednio mózgu zamkni?tego szczelnie w ciemnej czaszce?

Pami?tajmy, ?e obraz przetwarzany jest na sygna?y elektryczne. Id?c dalej faktycznie nie s?yszymy te? d?wi?ków. Dotyk, w?ch to tylko interpretacja sygna?ów elektrycznych docieraj?cych do najwi?kszej tajemnicy - ?wiadomo?ci. Jak si? okazuje ca?y ten obserwowalny ?wiat ma problem. Nie pokrywa si? z wi?kszo?ci? praw fizyki. Dzia?a wed?ug Einsteinowskiej eleganckiej geometrii, która nijak si? ma do reszty obowi?zuj?cych zasad, które opisuj? 80% reszty rzeczywisto?ci - ?wiata fizyki kwantowej. Uniwersum niewidoczne, ale to jego elementy s? tym z czego si? sk?adamy. Nie jest logiczny, uporz?dkowany ani przyczynowo - skutkowy.

 

Naukowcy doskonale zdaj? sobie spraw? z luk obecnych teorii. Od 100 lat musz? radzi? sobie ze schizofreniczn? sytuacj? jednego ?wiata w którym obowi?zuj? dwa systemy fizyczne... w dodatku wzajemnie si? wykluczaj?ce. W 1927 roku fizycy Niels Bohr i Werner Heisenberg z Instytutu Fizyki Teoretycznej w Danii, w Kopenhadze, spróbowali poj?? kwantowe dziwactwo. Rezultatem ich pracy by?a Interpretacja Kopenhaska. Jak dot?d, jest to najszerzej akceptowane wyja?nienie, dlaczego ?wiat wielko?ci ma?ych zachowuje si? w taki, a nie inny sposób.

Wed?ug Bohra i Heisenberga, wszech?wiat istnieje jako niezliczona liczba zachodz?cych na siebie mo?liwo?ci. Istniej? wszystkie w rodzaju kwantowego „czego?” bez sprecyzowanej lokalizacji ani stanu dopóki nie wydarzy si? co?, co zamknie w miejscu jedn? z mo?liwo?ci (wypadni?cie z super pozycji). Pogodzono si? w niej z faktem istnienia oddzielnych praw dla ?wiata ma?ego i ?wiata du?ego. Interpretacja ta ma jednak jedn? s?abo??... nie stwierdza, kiedy uk?ad kwantowy staje si? klasycznym. Warto wspomnie?, ?e Einstein d?ugo nie zgadza? si? z ustaleniami interpretacji kopenhaskiej jednak w ko?cu uzna? to za swój b??d.

Dominuj?cym modelem fizycznym obowi?zuj?cym dzisiaj obejmuj?cym wi?kszo?? naszego ?wiata jest Model Standardowy. Niestety wydaje si? dosy? niezgrabny i sami fizycy przyznaj?, ?e nie jest to teoria kompletna. Najwa?niejsze jednak jest to, ?e nie uwzgl?dnia grawitacji, gdy? ona do pozosta?ych oddzia?ywa? po prostu nie pasuje. Podstawowe prawo, któremu poddajemy si? nie jest w ogóle zdefiniowanie poza pewno?ci?, ?e nie powinni?my skaka? z samolotu bez spadochronu. Wiemy zatem jak dzia?a, ale nie wiemy czym jest.

Oddzia?ywania sk?adaj?ce si? na mechanik? kwantow? wspó?pracuj? ze sob? natomiast zadziwiaj?co zgodnie: elektromagnetyzm zosta? zunifikowany z oddzia?ywaniami silnymi i s?abymi pomimo, ?e ?wiat, który tworz? jest nie logiczny. Mog? w nim by? tu, albo tam tak samo jak w dwóch miejscach jednocze?nie, albo mo?e mnie nie by? w ogóle je?eli nikt akurat nie patrzy. Brzmi absurdalnie? Dziwne, ale prawdziwe. Jedyne co mo?emy powiedzie? o obiektach kwantowych to prawdopodobie?stwo ich wyst?pienia. Póki nikt ?wiadomy nie spojrzy na dany stan to mamy tylko prawdopodobie?stwo wyst?pienia, gdy? obiekt mo?e by? i najprawdopodobniej jest wszystkim mo?liwym ulokowanym, gdzie? na krzywej Gaussa (przypis1). Sytuacja ta si? zmienia, gdy kto? ?wiadomy zechce spojrze? i dowiedzie? si?, gdzie dany obiekt si? znajduje. ?wiadomo?? zmusza go ?eby si? okre?li?. W zwi?zku z powy?szym elektron nabiera cech, które spodziewamy si? w nim zobaczy? i staje si? cz?stk?. Zjawisko wymuszonego okre?lenia swojego stanu nazywamy dekoherencj? uk?adu kwantowego (przeciwie?stwo Superpozycji).

W przekonaniu autora najwa?niejszym pytaniem dzisiejszej nauki (fizyki, filozofii) jest pytanie: Czy w przypadku braku ustalonej granicy mi?dzy ?wiatem atomu a obiektem klasycznym zasady rz?dz?ce tym pierwszym nie obowi?zuj? i u nas? Czy zachodzi mo?liwo?? niedostrze?enia kwantowej natury ?wiata b?d?c w nim? Wed?ug teorii wielo?wiatów Everetta (zapraszam do jednego do wcze?niejszych artyku?ów po?wi?conemu tematowi), ka?dy mo?liwy wariant wydarzenia dzieje si? we wszech?wiecie równoleg?ym. Gdyby umie? na to spojrze? z miejsca znajduj?cego si? nad tymi ?wiatami okaza?oby si?, ?e taki wielo?wiat spe?nia prawa fizyki kwantowej! Zgodnie z rozk?adem normalnym wiele wersji tych samych momentów naszego ?ycia dzieje si? w tym samym momencie z okre?lon? szans? wyst?pienia (wspomniana krzywa Gaussa)... dopóki kto? na nas nie spojrzy - wtedy musimy si? okre?li?. Gdy, wi?c kiedy? zobaczymy dziewczyn? o imieniu Alicja, która staje na rozdro?u zobaczymy, ?e posz?a w lewo, albo w prawo, ale tak naprawd? wybra?a obydwa kierunki i w?a?nie nimi si? uda?a...


Wi?cej... http://supermozg.gazeta.pl/blogi/orbita/2011/11/natura_rzeczywistosci__mechanika_kwantowa_nie_gryzie#ixzz20nJcJ7eZ

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS