'
Text Size

Trudno powiedzie?, kiedy dok?adnie nast?pi?a ta istotna zmiana na Ziemi, wed?ug danych satelitarnych z ko?ca 2010 roku pr?d zatokowy, s?ynny Golfsztrom przesta? istnie?. Skutki dla klimatu mog? by? katastrofalne, mo?e nas czeka? nowa epoka lodowcowa w Europie. Ca?y system oceanicznych p?ywów na Pó?nocnym Atlantyku jest kluczowy dla w?a?ciwego zarz?dzania ciep?em na naszej planecie. To dzi?ki pr?dowi zatokowemu Irlandia i Anglia nie s? skute lodem a kraje skandynawskie nie s? za zimne do zamieszkania. To ciep?y pr?d zatokowy jest kluczowym elementem utrzymuj?cym temperaturowe status quo i chroni?cym nas przez now? epok? lodowcow?. Zjawisko, o którym tu wspominamy to cyrkulacja termohalinowa.

To w?a?nie ona zanika w wielu miejscach na ?wiecie. Golfsztrom to "rzeka" ciep?ej wody, która przemierza ca?y Atlantyk si?gaj?c Murma?ska. Ogrzewa on Europ? zapobiegaj?c przedostawaniu si? tam polarnych wiatrów.

Mechanika p?ynów uczy nas, ?e strumie? wody o pewnej g?sto?ci przy natrafieniu na p?yn wi?kszej g?sto?ci ulega zak?óceniu. Golfsztrom wpad? w taki region w okolicy Zatoki Meksyka?skiej, w której zwykle bieg?, ale zalegaj?ca na dnie ropa naftowa spowodowa?a jego ca?kowite zaburzenie a? do praktycznego rozproszenia. Pierwszym, który zaalarmowa?, ?e Golfsztrom si? zatrzyma? by? Dr Gianluigi Zangara, fizyk teoretyczny z Instytutu Frascati we W?oszech. Naukowiec ten przez wiele lat wspó?pracowa? w grupie roboczej zaanga?owanej w monitorowanie tego, co dzieje si? w Zatoce Meksyka?skiej. Jego publiczne zwrócenie uwagi na ten problem nosi dat? 12 czerwca 2010 roku, czyli artyku? opublikowany przez Zangar?. Swoj? konkluzj? popar? zdj?ciami satelitarnymi wykonanymi z satelity CCAR Colorado. Doniesienia wzbudzi?y na chwil? zainteresowanie ?rodowiska naukowego, ale podj?to szybko prób? zdyskredytowania danych, na jakich opiera? si? Zangara. Uznano, ?e dane s? nie warte zaufania. Mimo to Dr Zangara podtrzymuje to, co stwierdzi? i dodaje, ?e zlodowacenie w najbli?szej przysz?o?ci jest nieuniknione w?a?nie z powodu katastrofy ekologicznej w zatoce. Zangara stwierdzi?, ?e wielka ilo?? ropy d?ugo powi?ksza?a si? i pokry?a tak ogromny obszar, ?e wywiera to istotny wp?yw na system regulacji temperaturowej planety poprzez zrywanie po??czenia mi?dzy warstwami p?yn?cego strumienia ciep?ej wody morskiej. Dane satelitarne wskazywa?y na to, ?e Golfsztrom za?amuje si? 250 kilometrów na wschód od Pó?nocnej Karoliny i to pomimo tego, ?e szeroko?? oceanu w tym miejscu to ponad 5000 km. http://zmianynaziemi.pl/wideo/czy-prad-zatokowygolfsztrom-przestal-istniec Ku przypomnieniu wiadomo?ci jakie mieli?my ju? w Lipcu 19, 2010

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS