'
Text Size

Czy w lasach tropikalnych Amazonii rozkwita?y otoczone fortyfikacjami miasta? Wspominali o tym pierwsi konkwistadorzy, ale w drugiej po?owie XVI w. nikt ju? nie natrafi? w rejonie Amazonki na osad? wi?ksz? ni? skromna wioska. Dopiero najnowsze badania archeologiczne ods?oni?y kolejn? tajemnic? Amazonii.

„P?yn?li?my ko?o jakich? wysp, które uchodzi?y za niezamieszkane, ale kiedy znale?li?my si? pomi?dzy nimi, naszym oczom ukaza?y si? liczne osady (…), kiedy nas zobaczyli, wyp?yn?li nam naprzeciw w ponad dwustu pirogach, a ka?da wioz?a dwudziestu lub trzydziestu Indian, niektóre nawet czterdziestu" – tak 25 czerwca 1542 r. Gaspar de Carvajal, kronikarz ekspedycji, któr? pó? wieku po pierwszej wyprawie Kolumba wzd?u? Amazonkipoprowadzi? konkwistador Francisco de Orellana. De Carvajal po powrocie do Hiszpanii opisywa? wspaniale miasta, zamieszkane przez tysi?ce ludzi, otoczone fortyfikacjami, szerokie, dobrze utrzymane drogi. Wtedy nikt jednak nie da? wiary jego odkryciu, bo nie potwierdzi?y go relacje pó?niejszych podró?ników i misjonarzy. 


Wszystko zmieni?o si? dzi?ki odkryciu ekipy archeologów kierowanej przez Michaela Heckenbergera z Uniwersytetu Stanu Floryda w Gainesville. Potwierdzaj? one, ?e Orellana i Carvajal mogli mie? racj?. W rejonie rzeki Xingu, po?udniowo-wschodniego dop?ywu Amazonki, badacze zidentyfikowali pozosta?o?ci dziesi?tków osiedli, które po??czone z sob? tworzy?y zorganizowan? sie?. Badacze odnale?li28 osad tworz?cych dwa wielkie zespo?y. W okresie najwi?kszej ?wietno?ci mi?dzy 1250 r. i 1650 r. w ka?dym z tych miast ogrodów, jak archeolodzy ochrzcili ten typ osiedli, ?y?o 2-5 tys. osób. Osady odleg?e od siebie o 3-5 km by?y po??czone drogami i kana?ami, którymi mog?y p?ywa? kanoe. Niektóre miasta ogrody otacza?y ziemne wa?y pe?ni?ce by? mo?e funkcj? fortyfikacji. Dzisiaj w rejonie rzeki Xingu nie ma wsi, których liczba mieszka?ców przekracza?aby 150 osób. Zanim archeolodzy dokonali odkrycia, wi?kszo?? Indian ?yj?cych dzisiaj w tym regionie nie wiedzia?a nawet, ?e kiedy? wygl?da? on inaczej. 

Niedawno archeolodzy byli przekonani, ?e nad Amazonk? nie rozwin??a si? ?adna cywilizacja podobna do tych w dolinach Tygrysu, Eufratu, Indusu czy Nilu. To niego?cinny teren, gdzie ziemia jest ja?owa, moskity przenosz? ?miertelne choroby, a w lesie czaj? si? drapie?niki. Przewa?a? pogl?d, ?e do rozwoju cywilizacji musz? by? spe?nione okre?lone warunki. Najwa?niejszy z nich to konieczno?? gromadzenia nadwy?ek ?ywno?ci. 

W amazo?skiej puszczy mo?na zbiera? owoce lub ?owi? ryby przy minimalnym wysi?ku, a ciep?y klimat sprawia, ?e zb?dne s? technologie zapewniaj?ce okrycie cia?a czy budynku daj?ce trwa?e schronienie. Naukowcy argumentowali wi?c, ?e lasy tropikalne, obfituj?ce w ?ywno??, nie zmusza?y ludzi do podejmowania wysi?ku jej produkowania i gromadzenia. Dlatego uwa?ano, ?e ludzie ?yli tam g?ównie w niewielkich plemionach i nie powsta?y pa?stwa o skomplikowanej strukturze spo?ecznej. Dodatkowo brzegi Amazonki s? podmywane, w okresie wylewów szeroko?? rzeki mo?e si? powi?ksza? a? o 80 km. Na bagnistych nadbrze?ach nie da si? wznie?? trwa?ych budowli. Nie ma te? warunków do stworzenia kana?ów irygacyjnych i uregulowania wylewów, jak nad Nilem, Eufratem czy Tygrysem. Dlatego badacze uwa?ali, ?e urodzaj tropikalnych lasów zniech?ca? jego mieszka?ców do rozwoju. Jedyne spo?ecze?stwo o wy?szym stopniu organizacji w Ameryce Po?udniowej przed przybyciem Europejczyków, Inkowie, rozwin??o si? w górach, z dala od puszczy.

Odkryte przez Heckenbergera osady pokazuj?, ?e mieszka?cy Amazonii stworzyli zaawansowan? struktur? spo?eczn?. Uk?ad wewn?trzny miast ogrodów i po??czenia mi?dzy osadami by?y rozplanowane staranniej ni? topografia przeci?tnego ?redniowiecznego europejskiego miasta lub staro?ytnego greckiego polis. Mieszka?cy Amazonii potrafili te? prowadzi? pot??ne roboty ziemne. Niektóre z ??cz?cych osady dróg maj? szeroko?? 50 metrów, mimo ?e s?u?y?y tylko pieszym i jucznym zwierz?tom. Badacze podejrzewaj?, ?e arterie mia?y nie tylko charakter komunikacyjny, lecz tak?e mog?y spe?nia? wa?n? funkcj? w systemie wierze? mieszka?ców Amazonii. 

G?ówna droga zawsze bieg?a z pó?nocnego wschodu na po?udniowy zachód, w kierunku odzwierciedlaj?cym pozycj? S?o?ca podczas letniego przesilenia. Ponadto w samych osadach projektowano wielkie centralne place. Heckenberger uwa?a, ?e szerokie bulwary i place by?y odpowiednikiem monumentalnych budowli, takich jak piramidy Majów. Ich rozplanowanie ?wiadczy o wiedzy astronomicznej i matematycznej mieszka?ców rejonu Xingu, a tak?e, umiej?tno?ci centralnego planowania i organizowania robót wymagaj?cych zaanga?owania setek ludzi. 

Ekolodzy byli przekonani, ?e tropikalne amazo?skie lasy to jeden z nielicznych na ?wiecie obszarów dziewiczej przyrody. Mylilisi?. Badania Heckenbergera dowodz?, ?e mieszka?cy miast ogrodów eksploatowali, a nawet zmieniali ?rodowisko. Zdj?cia satelitarne du?ych regionów puszczy pokazuj? miejsca, w których dzisiejsza ro?linno?? zosta?a zmodyfikowana przez cz?owieka. Mieszka?cy Amazonii korzystali z ro?lin dziko rosn?cych, które zapewnia?y po?ywienie, substancje lecznicze i drewno, jednak karczowali tak?e du?e fragmenty lasów, aby sadzi? ro?liny uprawne. Naukowcy gromadz? coraz wi?cej dowodów na to, ?e obraz nakre?lony przez Orellan? i Carvajala by? prawdziwy, a Amazonia by?a g?sto zaludnionym regionem. Badacze odnale?li ?lady intensywnego osadnictwa tak?e na wyspie Marajó u uj?cia Amazonki; mog?o tam mieszka? nawet 100 tysi?cy ludzi. Równie? w Boliwii naukowcy odkryli pozosta?o?ci rozleg?ych upraw kakaowców i innych ro?lin. 

G?ste lasy tropikalne dobrze strzeg? swoich tajemnic. Przekonali si? o tym ju? konkwistadorzy, którzy szukali tam s?ynnego El Dorado, legendarnego miasta tak bogatego, ?e jego mieszka?cy pokrywali cia?a sproszkowanym z?otem. Percy Harrison Fawcett przyp?aci? prawdopodobnie ?yciem poszukiwanie innego legendarnego miasta, które ochrzci? nazw? Z. Brytyjski podró?nik, pierwowzór postaci Indiany Jonesa, wyruszy? na swoj? ostatni? wypraw? w?a?nie w rejon Mato Grosso, przez który przep?ywa rzeka Xingu. Ekspedycja, w której udzia? wzi?li równie? najstarszy syn Fawcetta, Jack, i jego przyjaciel Raleigh Rimmell po raz ostatni da?a znak ?ycia 29 maja 1925 r. Fawcett wys?a? do ?ony telegram z wiadomo?ci?, ?e wkraczaj? na nieznane terytorium w górnym biegu rzeki. Cz?onkowie wyprawy prawdopodobnie ponie?li ?mier? z r?k Indian. ?ladami Fawcetta w poszukiwaniu miasta Z wyruszy?o jeszcze 13 ekspedycji, a? 100 ich cz?onków straci?o ?ycie.


Michael Heckenberger uwa?a, ?e Fawcett prawdopodobnie sta? na ruinachstaro?ytnych osad, nie zdaj?c sobie z tego sprawy. Podró?nik szuka? monumentalnych kamiennych struktur, takich jak piramidy Majów, i dlatego przeoczy? sie? miast ogrodów zbudowanych z drewna, które szybko gnije w tropikalnym klimacie. Sam Heckenberger ?y? kilka lat po?ród Indian Kuikuro, zamieszkuj?cych dzisiaj rezerwat w rejonie Xingu. Cz?onkowie tego plemienia pokazali mu skupiska skorup, ziemne nasypy, a tak?e miejsca, gdzie ziemia mia?a ciemniejszy odcie?, bo przykrywa?a staro?ytne ?mietniska. Jeden z cz?onków plemienia, Afukaka Kuikuro, zosta? nawet wspó?autorem artyku?u opublikowanego w czasopi?mie „Science". Do dalszych bada? Heckenberger wykorzysta? jednak najnowsze zdobycze technologii: GPS i zdj?cia satelitarne. Tylko fotografie wykonane z wielkiej wysoko?ci pozwoli?y uchwyci? regularn? sie? osad i ??cz?cych je dróg. 

Mieszka?cy Amazonii nie budowali monumentalnych budowli, takich jak mezopotamskie czy egipskie piramidy, ani nie wynale?li pisma czy biurokracji, ale uda?o im si? harmonijnie koegzystowa? z przyrod?. Heckenberger uwa?a, ?e miasta ogrody w Amazonii mia?y doskonale zaprojektowane zaplecze ekonomiczne, takie jak tereny uprawne, sady, tamy i stawy rybne. Mieszka?cy osad musieli te? pozna? w?a?ciwo?ci miejscowej, nieurodzajnej gleby, aby osi?gn?? wydajno??, która pozwala?a wy?ywi? du?e grupy ludzi. Badacze przekonali si?, ?e dawni mieszka?cy amazo?skiej d?ungli stworzyli cywilizacj?, nie niszcz?c przyrody. Ich g?ówne uprawy (drzewa owocowe i orzechowe oraz maniok) nie wymaga?y karczowania lasu. 

Odkryciem Heckenbergera zainteresowali si? ju? urbani?ci, którzy my?l? o tworzeniu miast przysz?o?ci bardzo odmiennych od dzisiejszych, zabójczych dla ?rodowiska naturalnego metropolii. By? mo?e nast?pne pokolenia b?d? mieszka? w?a?nie w takich niewielkich osadach, o niskiej g?sto?ci zaludnienia, po??czonych ze sob? w sieci. Jeden z odkrytych dotychczas zespo?ów miast ogrodów w rejonie Xingu ma ?rednic? 240 km, o wiele wi?ksz? ni? Los Angeles. Jednak w Los Angeles mieszka dzisiaj 13 milionów ludzi, a osady w Amazonii zamieszkiwa?o nie wi?cej ni? 50 tys. 

Dlaczego upad?y miasta ogrody Amazonii? Mieszka?ców miast ogrodów w lasach tropikalnych spotka? podobny los jak wielu innych rdzennych Amerykanów: wyniszczy?y ich choroby zawleczone przez Europejczyków. Charles Mann, autor ksi??ki „1491. Ameryka przed Kolumbem", twierdzi, ?e epidemie ospy, tyfusu, odry, grypy i innych chorób zabi?y w XVI w. 90 proc. mieszka?ców obu Ameryk, z których znaczna wi?kszo?? nie zobaczy?a nigdy bia?ego cz?owieka. Na ironi? zakrawa to, ?e odkrycie miast ogrodów umo?liwi?a wycinka amazo?skich lasów. W?a?nie na ogo?oconych z drzew obszarach naj?atwiej mo?na zobaczy? na zdj?ciach satelitarnych staro?ytne struktury.
Autor: Marta Landau
http://www.wprost.pl/ar/184592/Zaginione-miasta-Amazonii/?O=184592&pg=2

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS