'
Text Size
Po Trzecie O holonomicznym Wszech?wiecie

 

Wspó?czesne holonomiczne ujecie wszech?wiata posiada historycznych poprzedników w staro?ytnej duchowej filozofii indyjskiej i chi?skiej oraz w monadologii wielkiego niemieckiego filozofa i matematyka, Gottfrieda Wilhelma von Leibniza. Wychodzenie poza tradycyjne podzia?y miedzy ca?o?ci? a cz??ciami, co stanowi wa?ny dorobek modeli holonomicznych, jest zasadnicz? w?a?ciwo?ci? ró?norodnych systemów filozofii.

Pi?kn? ilustracj? tej regu?y stanowi poetyckie przedstawienie naszyjnika wedyjskiego bo?ka Indry.
W Awatamsaka Sutrze napisano: „Powiedziano, ?e w niebiosach Indry znajdziesz wzór pere? tak u?o?onych, ?e patrz?c na jedn?, widzisz odbicie wszystkich pozosta?ych. Tak samo ka?da rzecz na ?wiecie nie jest jedynie sob?, ale zawiera wszystkie inne rzeczy i w istocie jest wszystkim.” A Sir Charles Eliot, przytaczaj?c ten cytat, dodaje: „W ka?dej cz?stce py?u bez miary obecny jest Budda.”

Odpowiednie wyobra?enie w staro?ytnej tradycji chi?skiej mo?na znale?? w szkole my?li buddyjskiej hua jen, holistycznej wizji wszech?wiata, która uciele?nia jedn? z najg??bszych idei ludzkiego umys?u, jakie kiedykolwiek uzyskano.

Cesarzowa Wu, która nie by?a w stanie zg??bi? bogactwa literatury hua jen, poprosi?a jednego z za?o?ycieli tej szko?y, Fa Tzanga, o praktyczne, proste przedstawienie wzajemnych powi?za? w kosmosie.
Fa Tzang zawiesi? najpierw jarz?c? si? ?wiec? u sufitu komnaty, której ca?e wn?trze pokryte by?o zwierciad?ami, aby zademonstrowa? zwi?zek Jednego z wieloma.
Wtedy umie?ci? na ?rodku pokoju niewielki kryszta? i pokazuj?c jak odbija si? w nim wszystko dooko?a: zobrazowa? w jaki sposób w Ostatecznej Rzeczywisto?ci niesko?czenie ma?e zawiera niesko?czenie wielkie, a niesko?czenie wielkie – niesko?czenie ma?e.
Uczyniwszy to Fa Tzang, poskar?y? si?, ?e jego statyczny model nie jest w stanie ukaza? nieustaj?cego, wielowymiarowego ruchu wszech?wiata i niezak?óconego wzajemnego przenikania si? Czasu i Wieczno?ci na równi z przesz?o?ci?, tera?niejszo?ci? i przysz?o?ci?134.
czas. ——————————————Czytaj Dalej : 

W tradycji d?ain holonomiczne uj?cie ?wiata przedstawione zosta?o w sposób najbardziej subtelny i wyrafinowany.
Wed?ug d?ainistycznej kosmologii ?wiat zjawisk sk?ada si? z bezgranicznie z?o?onego systemu „oszukanych” jednostek ?wiadomo?ci, czyli dziw, uwi?zionych w materii na ró?nych etapach kosmicznego cyklu.
System ten ??czy ?wiadomo?? i poj?cie dziwy nie tylko z formami ludzkimi i zwierz?cymi, ale tak?e z ro?linami i nieo?ywionymi przedmiotami oraz procesami.
Monady w filozofii Leibniza maj? wiele cech d?ainistycznych dziw: wszelka wiedza o ca?ym wszech?wiecie mo?e zosta? wyprowadzona z informacji zwi?zanej z pojedyncz? monad?. Ciekawe, ?e Leibniz by? tak?e twórc? metody matematycznej, która przyczyni?a si? do rozwoju holografii.

Techniki holografii mo?na u?y? jako przekonuj?cej metafory nowego podej?cia i jako efektownej ilustracji jego zasad. Dlatego te? nale?a?oby rozpocz?? od opisu jej podstawowych aspektów technicznych. Holografia to trójwymiarowa fotografia bez u?ycia soczewek, zdolna do odtwarzania nadzwyczaj realistycznych wizerunków Materialnych przedmiotów.
Zasady matematyczne tej nowoczesnej Metody opracowa? brytyjski uczony Dennis Gabor pod koniec lat czterdziestych – w 1971 roku za to osi?gniecie przyznano Gaborowi nagrod? Nobla.

Kiedy sporz?dza si? zdj?cia holograficzne pod ró?nymi k?tami, to z jednej warstwy ?wiat?oczu?ej, dzi?ki odtworzeniu pocz?tkowych warunków momentu na?wietlania, mo?na zdj?? po kolei wszystkie poszczególne obrazy z osobna. Ilustruje to inn? w?asno?? do?wiadcze? wizyjnych, t? mianowicie, ?e na tym samym obszarze pola do?wiadczenia staraj? si? ujawni? w b?yskawicznej sekwencji niezliczone obrazy, które pojawiaj? si? i znikaj? niczym za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki.Pojedyncze obrazy holograficzne mog? by? spostrzegane jako odr?bne ca?o?ci, ale zarazem stanowi? one integraln? cz??? znacznie obszerniejszej, niezró?nicowanej macierzy wzorów interferencyjnych ?wiat?a, z którego powsta?y.
Zdj?cia holograficzne mo?na sporz?dza? w taki sposób, ?e poszczególne obrazy zajmuj? w nich niejednakowe po?o?enie, tak jak podczas równoczesnego fotografowania pary lub grupy osób. W tym przypadku hologram poka?e ich jako dwie odr?bne osoby albo grup? ludzi. Równocze?nie dla ka?dego, kto zna zasady holografii b?dzie oczywiste, ?e mo?na je tak?e uwa?a? za ca?kowicie niezró?nicowany obszar ?wiat?a, który dzi?ki okre?lonym wzorom interferencji powoduje z?udzenie oddzielnych obiektów. Owa wzgl?dno?? odr?bno?ci i jedno?ci posiada szczególne znaczenie podczas dozna? mistycznych i psychodelicznych. W celu zilustrowania tej sk?din?d niezrozumia?ej, paradoksalnej cechy niezwyk?ych stanów ?wiadomo?ci trudno sobie wyobrazi? narz?dzie teoretyczne i pomoc naukow? doskonalsz? ni? holografia.

Najciekawszymi chyba w?asno?ciami hologramów s? te zwi?zane z „pami?ci?” i odnajdywaniem informacji. Hologram optyczny posiada rozproszon? pami??ka?da jego najmniejsza cz???, która jest wystarczaj?co du?a, aby pomie?ci? ca?y wzór dyfrakcyjny, zawiera informacj? o ca?ej figurze.
Zmniejszenie rozmiarów cz??ci hologramu u?ytej do odtworzenia obrazu mo?e si? ??czy? z pewn? utrat? rozdzielczo?ci lub zwi?kszeniem szumu informacyjnego, jednak ogólne cechy ca?o?ci zostan? zachowane. Technika holograficzna pozwala tak?e na zsyntetyzowanie wizerunków nieistniej?cych przedmiotów dzi?ki ??czeniu szeregu pojedynczych obrazów. Taki sam mechanizm móg?by t?umaczy? wielorakie po??czenia i symboliczne wersje nie?wiadomego materia?u, obserwowane w trakcie sesji psychodelicznych lub np. w snach.

Powy?sze w?asno?ci wyja?nia?yby, dlaczego ka?da pojedyncza figura psychiczna, taka jak wizja, fantazja, objaw psychosomatyczny lub kszta?t my?lowy, zawiera ogromn? ilo?? informacji na temat ca?ej osobowo?ci podmiotu. W zwi?zku z tym swobodne skojarzenia i praca analityczna nad ka?dym, z pozoru znikomym szczegó?em do?wiadczenia mog? przynie?? zaskakuj?c? ilo?? danych 0 osobie bior?cej w nich udzia?.

Jednak najwi?ksze potencjalne znaczenie zjawiska rozproszonej pami?ci wi??e si? ze zrozumieniem faktu, dlaczego badani w pewnych szczególnych stanach ?wiadomo?ci zdaj? si? posiadaj? dost?p do informacji o wszystkich niemal?e aspektach wszech?wiata.
Podej?cie holograficzne pozwala wyobrazi? sobie, w jaki sposób informacja przekazywana za po?rednictwem mózgu znajduje si? do dyspozycji w ka?dej komórce mózgowej, albo jak informacja genetyczna, która dotyczy organizmu jako ca?o?ci, mo?e by? dost?pna we wszystkich komórkach cia?a.

Hologram jest wyj?tkowym instrumentem konceptualnym, który mo?e okaza? si? niezwykle przydatny w celu zrozumienia poj?cia ca?o?ci.
Stanowi on jednak zaledwie statyczny zapis ruchu z?o?onych pól elektromagnetycznych, co przy?miewa pewne jego wa?ne w?asno?ci jak te? mo?liwo?ci w obszarze holografii. W rzeczywisto?ci przemieszczaj?ce si? fale ?wietlne (i inne formy zjawisk wibracyjnych) s? wszechobecne i teoretycznie ogarniaj? ca?y wszech?wiat czasu i przestrzeni. Owe pola podlegaj? prawom mechaniki kwantowej, z których wynikaj? cechy ich nieci?g?o?ci i nielokalno?ci.
A zatem ca?o?? wszystkiego co w nich widoczne i co ukryte najwyra?niej przekracza granice zjawiska, które ods?ania si? w trakcie obserwacji naukowej.

STANISLAV GROF – „Poza mózg”

http://iskamarija.wordpress.com/

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS