'
Text Size
Po Drugie HOLOGRAFICZNY WYMIAR ?YCIA

 

Jak powsta? ?wiat? Co by?o na pocz?tku? Religie mówi? :”na poczatku by?o s?owo”. Najpierw by?a pustka wype?niona niesko?czon? ilo?ci? mo?liwo?ci.Potem by?a my?l, czyli fale energii o bardzo wysokiej cz?stotliwo?ci, a potem sta?a si? materia.Nowa , rodz?ca si? ?wiadomo?? ?ycia otwiera ludzko?ci bram? do wej?cia w nowy ?wiat, pojmowany przez pryzmat bezgranicznych mo?liwo?ci.Stare paradygmaty, mówi?ce o linearno?ci zasad fizycznych le??cych u pod?o?a zjawisk na planie ziemskim sta?y si? przestarza?e, a ich miejsce wypiera nowy obraz ?ycia, b?d?cego hologramem.


Jeste?my ju? ?wiadomi faktu, ?e to co widzimy jest tylko fragmentem tego co jest, zaledwie ma?ym wycinkiem. Istniejemy na du?o wiekszej ilo?ci planów, ni? nasz uwarunkowany mózg jest sobie w stanie wyobrazi?. Jeste?my równoczasowo “wsz?dzie”, a zapis informatyczny o ka?dej, bez wyj?tku, cz??ci znajduje si? na wszelkim planie naszego istnienia.

Upraszczaj?c , mo?na powiedzie?, ze szczegó?owe dane dotycz?ce aktualnego i przesz?ego , a nawet przysz?ego stanu naszego cia?a i naszej sytuacji s? niejako “zapisane” w polu elektro-magnetycznym, które nie tylko nas przenika , ale równie? istnieje poza naszym cia?em fizycznym. Równie? ka?da nasza cz??? cia?a fizycznego niesie w sobie zapis wszystkich pozosta?ych.

We?my cho?by namacalny przyk?ad pe?nego zapisu informacyjnego o stanie wszystkich narz?dów, znajduj?cy si? w t?czówce oka. Je?li na przyk?ad wytniemy przero?ni?te migda?ki, zapis ich stanu nadal istnieje zarówno w naszej fizyczno?ci, jak te? w strefie energii subtelnych. Choroba nadal jest ,tylko wyci?li?my jej “widzialny”aspekt.

Wyja?nianie wszelkich zjawisk natury przez stary pryzmat nauki sta? si? ju? nieadekwatny, dlatego zrodzi?a fizyka kwantowa, b?d?ca fizyk? prawdopodobie?stw i traktuj?ca cz?owieka jako projekcj?, hologram. Jedynie zmiana modelu postrzegania cz?owieka jako istoty energetycznej umo?liwia nam wkroczenie w nowa er? medycyny, która dopiero wtedy ma szans? zyska? miano holistycznej. Narazie tak nie jest, bowiem zal?knione umys?y wi?kszo?ci ludzi, zaprogramowane przez w?ski pryzmat postrzegania zmys?owego, hamuj? szersze poznanie, które umo?liwia wydostanie si? ze strefy chorób i cierpienia.

A wi?c jaka jest ró?nica pomi?dzy sposobem, w jaki odbieramy ?wiat, a ?wiatem, który jest w rzeczywisto?ci? Czy kiedykolwiek zadawali?my sobie pytanie, jak? struktur?, czy energi? maj? my?li? Czy maj? one jakie? fizyczne oddzia?ywanie na materi?? Jestem pewna, ze w chwili, gdy wi?kszo?c ludzi na Ziemi zrozumie i g??boko poczuje zró?nicowan? energetyk? ka?dej my?li , która rodzi w konsekwencji s?owo, maj?ce zawsze swój “emocjonalny d?wi?k” , ?ycie nasze automatycznie stanie si? wolne od przemocy, agresji i cierpienia.

Nadal jeste?my tak uwarunkowani w naszym codziennym ?yciu, w sposobie, w jaki je realizujemy, ?e ?lepo kupujemy twierdzenie, i? nie mamy na wi?kszo?? rzeczy wp?ywu.

Zostali?my uwarunkowani, by wierzy?, ze ?wiat zewn?trzny jest bardziej realny ni? wewn?trzny.

Nowy paradygmat mówi natomiast,?e jest odwrotnie i to co dzieje si? wewn?trz nas tworzy to, co jest na zewn?trz. W ten sposób otwieraj? si? nowe kierunki istnienia w tym ?wiecie. Mamy wi?c mo?liwo?ci, które istniej? , lecz których nie jeste?my wogóle ?wiadomi.

Zapewne najwi?ksz? sztuk? w podejsciu do ?ycia nie jest umiej?tno?? ?ycia w ?wiecie znanym, lecz w otoczeniu tajemnicy.

Rejestracja aktywno?ci mózgu przy pomocy aparatury medycznej, wykaza?a,ze niezale?nie od tego czy obserwujemy jaki? obraz na jawie, czy przywo?ujemy go tylko w pami?ci z zamkni?tymi oczami, te same obszary mózgu ulegaj? uaktywnienu. Zadano sobie pytanie, co widzi? Mózg czy oczy? Co jest realne, a co nie? Okazuje si?, ?e dla mózgu nie istnieje ró?nica pomi?dzy tym co widzi, a tym co pami?ta , poniewa? w jednym i drugim przypadku aktywizowane s? te same sieci neuronów.

Na codzie? jeste?my bombardowani ogromn? ilo?ci? informacji , ale tylko cz??c z nich sobie u?wiadamiamy, cho? wszystkie s? rejestrowane. Uwa?a si? ,?e w ka?dej sekundzie dochodzi do nas 400 miliardów bitów informacji, z czego tylko 2 tysi?ce dociera do ?wiadomo?ci. Od czego wi?c zale?y, która informacja b?dzie u?wiadomiona, a która nie? Od poziomu naszej ?wiadomo?ci i rodzaju przekona?, którymi “?ywimy si?”na codzie? . My?lokszta?ty b?d?ce “no?nikiem” adekwatnych do nich emocji, maj? bezpo?redni wp?yw nie tylko na ich “producenta” ale równie? na wszystkich ludzi wokó?. W?a?nie z tego powodu wszelkie ?rodki przekazu medialnego maj? tak ogromny wp?yw na stan emocjonalny odbiorców. Mo?liwo?? masowej manipulacji uczuciami i ?wiadomo?ci? u?atwia sprzeda? ka?dego produktu na ?wiecie.

Je?li mózg nie zna ró?nicy pomi?dzy tym co dzieje si? na zewn?trz , a tym co dzieje si? w ?rodku, to znaczy, ze wszystko co my?lisz jest rzeczywisto?ci?. Materia nie jest wi?c czym? statycznym i przewidywalnym. Wyobra?my sobie atom jako punkt bardzo g?stej materii , wokó? którego jest chmura elektronów. Okazuje si?,ze co chwil? wyskakuj? one w nico??.Co wiecej, nawet j?dra atomów, które wydawa?y nam sie tak stabilne tak?e wyskakuj? “nie wiadomo dok?d”,pomimo ?e nikt ich z zewn?trz ich nie popycha. Je?li tak si? dzieje z pojedy?czym atomem, to znaczy ?e nic nie jest statyczne ani niezmienne i przez ca?y czas istnieje na wielu planach , a ten który widz? nasze oczy to jeden z wielu. Je?li stale atomy i moleku?y s? w ruchu, tworz? pewn? wibracj?. A wi?c ca?y ?wiat wibruje i dos?ownie wszystko, niezale?nie od stanu skupienia, czy wielko?ci jest w sta?ej dynamice. Wibracje my?lokszta?tów, s?ów, gestów, ruchów przenikaj? si? nawzajem dzia?aj?c równie? na te materi?, która zwykli?my postrzega? jako statyczn?, która taka nie jest i nigdy nie by?a. Cz?steczka, któr? uwa?amy za rzecz “pe?n?” jest tak naprawd? w “superpozycji”, rozprzestrzenionej fali mo?liwych lokalizacji. Jest ona wsz?dzie jednocze?nie, a fakt, ?e widzimy j? w danym miejscu wynika z tego, ze wybrali?my sobie w?a?nie t? jedn? z mo?liwych pozycji. I tam j? widzimy. W?a?nie dlatego jedni widz? “szklank? do po?owy pust? “ a inni “do po?owy pe?n?”.

Je?li chcemy widzie? pustk? to ja mamy, je?li w tym samym miejscu chcemy widzie? pe?ni? to te? j? mamy. Z regu?y my?limy ,ze wszystko co nas otacza jest ju? rzecz?, która nie podlega naszym wyborom. To oczywi?cie wynika tylko z naszego zaw??onego postrzegania rzeczywisto?ci i przekazywania sobie tego typu przekona? , ugruntowuj?cych nas w nie?wiadomo?ci.

Heisenberg,wspó?odkrywca fizyki kwantowej powiedzia? ,?e “atomy nie s? rzeczami, ale sk?onno?ciami” a wi?c zamiast my?lenia o rzeczach nale?y my?le? o prawdopodobie?stwach.

Jak widzimy postrzeganie rzeczy odbywa si? zawsze przez pryzmat obserwatora. Ale kim , bad? czym jest obserwator? Jest nim ?wiadomo??, albo inaczej duch kieruj?cy pojazdem w postaci naszego cia?a zaopatrzonego w system czujników rejestruj?cych sygna?y z otoczenia.

Widzimy rzeczy dok?adnie takimi jakie one s? w naszych my?lokszta?tach.

Masaru Emoto bada? molekularn? struktur? wody i jej zmiany pod wp?ywem niefizycznych oddzia?ywa?, takich jak s?owa,modlitwa, muzyka, kolory, obrazy. Wykona? tysi?ce mikroskopowych zdj?? obrazuj?cych kryszta?y wody, których kszta?t zmienia? si? w zale?no?ci od rodzaju oddzia?ywania. Unaoczni? jak pi?kne geometryczne wzory powstaj? na skutek ekspozycji wody na s?owa mi?o?ci, wdzi?czno?ci, modlitwy, muzyki relaksacyjnej,zdj?cia dzieci oraz miejsc mocy. Natomiast s?owa zwi?zane z agresj? , nienawi?ci?, muzyka rockow? powodowa?y rozpad pi?knych kryszta?ow ,a woda zamienia?a si? w bezkszta?tn? ciecz.

Zwa?ywszy fakt, ?e nasze cia?a stanowi? ponad 90% wody mo?emy sobie wyobrazi? jak wiele z?a czynimy sobie samym na codzie?, a jak wiele dobra mo?emy uczyni? sobie ?wiadomie unikaj?c s?ów, gestów, ha?asów, ludzi, którzy rozbijaj? nam wszystkie ?yciodajne kryszta?y, tworzac bezkszta?tn? mas? z naszej egzystencji.

Nasze stare przekonanie, ?e nie mo?emy nic zmieni? w istniej?cej nas realnie rzeczywisto?ci, oparte jest na deterministycznym, linearnym postrzeganiu ?ycia, które takim nie jest. To my w ka?dej minucie swojej egzystencji kreujemy obraz naszej rzeczywisto?ci, b?d?cej dok?adnym odwzorowaniem naszych my?li, czyli tego , co mie?ci si? w naszej g?owie. Pozwólmy wi?c sobie na my?lenie “magiczne”, poeksperymentujmy ze stref? mo?liwo?ci, których do tej pory nikt nam nie uzmys?owi?. Je?li my?l mo?e zmieni? kszta?t kryszta?u wody w u?amku sekundy, to wyobra?my sobie , co mo?e ona zrobi? z nami. Okazuje si? ,ze w holograficznej przestrzeni istniej? równolegle wszystkie stany rzeczywisto?ci, równoleg?e ?wiaty, a ka?dy ma swoj? w?asna wibracj?. Dopóki nie uruchomimy w sobie nowych programów my?lenia “mo?liwo?ciami” w miejsce starych charakteryzuj?cych si? “ograniczeniami” , dopóty nie b?dziemy w stanie uda? si? w zaczarowan?, cudown? podró? samorealizacji, podczas której ka?dy dzie? jest fascynuj?cym odkrywaniem kolejnej tajemnicy ?ycia. W pojmowaniu kwantowym na najg??bszym, subatomowym poziomie naszej rzeczywisto?ci wszyscy jeste?my dok?adnie jednym , znika dualizm ?ycia.

Poczucie jedno?ci ze wszech?wiatem , czyli stan o?wiecenia, zjednoczenia si? z Prawda, zmienia diametralnie postrzeganie z poziomu jednostkowego na poziom ?wiadka.

Tak wi?c najpierw jest my?l, a potem materia. Nigdy nie dzieje si? odwrotnie.

Religie uwi?zi?y Boga w ciasnych systemach wyznaniowych, sprowadzi?y Go do odleg?ego, personalnego bytu, który wymaga od nas pos?usze?stwa absolutnego i rozlicza nas z dobra i z?a. A przecie? Kosmiczna, transcendentna energia , czyli Bóg przenikaj?cy ka?d? cz?stk? istnienia , jest w nas stale , a wi?c nasza potencjalna zdolno?? czynienia boskich cudów czeka w ka?dym z nas jedynie na odkurzenie i wykorzystanie jej w celu wykonania boskiego planu naszego przeznaczenia.

Mózg to ogromnie z?o?ona paj?czyna neuronów, b?d?ca naszym “twardym dyskiem”,w którym zapisuj? sie wszystkie nasze do?wiadczenia w obrazach holograficznych, bowiem wszystkie informacje s? wbudowane wed?ug prawa stowarzyszeniowej pami?ci. Ka?dej idei towarzysz? obrazy, kolory, zapachy, d?wi?ki i emocje. Wszystko zapisane w postaci elektromagnetycznej fali. Dlatego w?a?nie nasz mózg mo?na “zresetowa?” i zaprogramowa? inaczej, wedle naszej woli. Kazdemu pojeciu towarzyszy tyle innych informacji, ale dla ka?dego cz?owieka te zapisy si? ró?ni? , bowiem ka?dy z nas ma inne do?wiadczenia.Ka?da informacja docieraj?ca do naszej ?wiadomo?ci, ulega kolorowaniu przez nasze do?wiadczenia i przekonania, dlatego zawsze towarzyszy jej konkretne odczucie. Je?li do?wiadczamy czego? cz?sto lub podtrzymujemy okre?lone stany emocjonalne, to zapis informacyjny ulega nieustannemu wzmacnianiu, poprzez zwi?zki chemiczne, odpowiadaj?je konkretnym doznaniom . W momencie do?wiadczania jakiegokolwiek stanu emocjonalnego powstaje w podwzgórzu okre?lony peptyd, który drog? krwioobiegu dociera natychmiast do ka?dej tkanki naszego cia?a , bowiem na b?onach komórek wchodzacych w sk?ad struktury wszystkich tkanek , znajduj? si? receptory dla docieraj?cych tam peptydów.W chwili znalezienia swojego receptora dokuje si? on na b?onie ,daj?c sygna? do wn?trza komórki. W?a?nie dlatego mówi si?,ze ka?da cz?stka cia?a jest ?wiadoma, bowiem dostaje b?yskawiczn? informacj? biochemiczn?, która odwzorowuje stan emocjonalny osoby w danej chwili.

Je?li kto? tkwi? przez d?u?szy czas w cierpieniu albo by? wychowywany na “zimnego twardziela”, jego naturalne mechanizmy ulegaj? wypaczeniu i rejestr wydarze? jest zupe?nie odci?ty od emocji, których ju? nie wytwarza. ?yje w oderwaniu od swego wy?szego ja, na podobie?stwo maszyny. My?l?, ze takie jest pod?o?e problemów ludzi wykorzystywanych wbrew ich woli, a tak?e zachowa? wielu wysokich rang? polityków,przywódców,biznesmenów, czy seryjnych morderców.

Wracaj?c do kwestii neuropeptydów przypisanych konkretnym emocjom, po zwi?zaniu si? z receptorem b?onowym, wywo?uj? ca?? kaskad? procesów biochemicznych , zachodz?cych w komórkach. Komórka jest wi?c najmniejsz? jednostk? ?wiadomo?ci w naszym ciele.

Dotychczasowe medyczne paradygmaty wynikaj?ce z linearnego, newtonowskiego postrzegania cz?owieka, jako struktury jedynie materialnej, musz? da? miejsca nowemu, szerszemu widzeniu istoty ludzkiej w holograficznym (wielowymiarowym) wszech?wiecie. Trójwymiarowe postrzeganie, za po?rednictwem 5-ciu zmys?ów, okazuje si? by? niewystarczaj?cym do tego by zbli?y? si? do zrozumienia zjawisk zwi?zanych ze stanem zdrowia i choroby. Poza wzrokowo widzialnym cia?em cz?owieka, istnieje pole energii subtelnych, przenikaj?cych i otaczaj?cych, którego stan wibracji decyduje o poczuciu, zdrowiu a tak?e zachowaniu ka?dej istoty ludzkiej.

Cia?o jest jedynie naszym materialnym pojazdem, dzi?ki któremu mo?emy poruszac si? w trzecim wymiarze egzystencji na Ziemi. Kierunek podró?y nie zostaje wyznaczony przez pojazd, ale jego kierowc?, co oznacza w tym przypadku “wysokowibracyjn?”, a wi?c niewidzialn? zasadnicz? cz??? cz?owieka.To nie tkanka mózgowa “rozumuje” ale wy?sza cz??? naszego Ja, które jedynie poprzez mózg realizuje swoje ?ycie. Mo?e to si? wyda? dziwne i niezrozumia?e na pocz?tek nauki innego modelu postrzegania,ale jest on nieodzowny do tego by móc otworzy? si? na du?o wi?ksze mo?liwo?ci jakie niesie ze sob? nasze ?ycie.


http://www.nellyradwanowska.com/index.php?id=3&name=Holograficzny_Wymiar_Zycia

 

 
Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS