'
Text Size
Po Pierwsze ?wi?ta Geometria

Po Pierwsze:

Czy pami?tasz jaki? mit o pocz?tkach Stworzenia? Mit o stworzeniu ?wiata zazwyczaj zaczyna si? od s?ów "na pocz?tku by? chaos"... potem mamy jakie? rozwini?cie tematu i w ko?cu z chaosu wy?ania si? porz?dek 

Dlaczego geometria ma by? ?wi?ta? Czym ?wi?ta geometria ró?ni si? od geometrii nie?wi?tej? I w ko?cu: czy nadaj?c geometrii przydomek "?wi?ta" nie tworzy si? w ten sposób kolejnego o?tarzyka?

Zwolennicy ?wi?tej geometrii czyni? takie za?o?enie, twierdz?c, ?e u podstaw istnienia wszech?wiata i ?ycia le?? okre?lone geometryczne wzorce. Jest bowiem tak, ?e wszelkie ?ycie toczy si? w jakiej? przestrzeni, a organizacja przestrzeni jest spraw? geometrii. Nawet teraz, gdy czytasz te s?owa tak?e znajdujesz si? w jakiej? przestrzeni... Wystarczy, ?e rozejrzysz si? wokó?. Czy przestrze? w której teraz jeste? ma jaki? kszta?t? Je?li nie ma, to spójrz na siebie - ty z pewno?ci? jaki? kszta?t posiadasz... 

Nawet teraz, gdy czytasz te s?owa tak?e znajdujesz si? w jakiej? przestrzeni...

?yj?c tu i teraz ?yjesz w przestrzeni, która zwykle posiada swój kszta?t.

 

Odpowiadaj?c na postawione na wst?pie pytania , ?wi?ta geometria dlatego jest ?wi?t?, gdy? ukazuje oraz opisuje kszta?ty i proporcje, które le?? u podstaw stworzenia i funkcjonowania wszech?wiata. I w?a?nie owe kszta?ty i proporcje decyduj? o tym, JAK z pierwotnego chaosu wy?ania si? i utrzymuje porz?dek (Ordo ab Chao) i JAK z pierwotnego "oceanu energetycznych mo?liwo?ci" powstaj? uporz?dkowane wszech?wiaty. Mówi?c o ?wi?tej geometrii nie b?dziemy wi?c mieli na my?li wszelkich geometrycznych kszta?tów i proporcji jakie mo?na sobie wyobrazi?, lecz tylko takie, dzi?ki którym wszech?wiat, Ziemia, ?ycie i Ty sam(a) mog?e(a)? w ogóle zaistnie?, niezale?nie od twojego osobistego stosunku do tego faktu.  

 

Generalnie ?wi?ta geometria zak?ada istnienie matematycznego porz?dku we wszech?wiecie (harmonia sfer), który organizuje ca?o?? Stworzenia, nawi?zuj?c tym samym do my?li pitagorejskiej, zak?adaj?cej, ?e zasady porz?dku matematycznego s? zasadami wszystkich rzeczy. 

 

Nature by Numbers from Cristóbal Vila on Vimeo.

 

Po drugie:

"?wi?ta Geometria zawiera klucz do tego, jak Duch stwarza ?wiat przy pomocy okre?lonych wzorów, z których ka?dy tworzy okre?lon? funkcj? ?ycia lub ?wiadomo?ci. (...)

Ka?dy wzór w ?wi?tej Geometrii jest jak "litera" w "?wi?tym alfabecie". Ka?dy wzór tworzy okre?lona funkcj? ?ycia i ?wiadomo?ci. Mo?na nauczy? si? czyta? te "litery" (wzory) i "wymawia? s?owa" za pomoc? tych twórczych, boskich form. Mo?emy wtedy czyta? ksi?g? natury i u?ywa? j?zyka ?wi?tej geometrii samego Ducha, aby tworzy? optymalne efekty w dzia?aniach, których si? podejmujemy.

?wi?ta Geometria pozwala nam bezpo?rednio rozumie? "geometryczny system kodowania", którego u?ywa Duch dla zamanifestowania wszelkiego ?ycia i ?wiadomo?ci. Daje nam ona istotny wgl?d w podstawy funkcjonowania ducha i materii - wgl?d, który mo?e by? u?yty zarówno do celów duchowych jak i naukowych. Pozwala nam uzdrowi? bolesne rozdzielenie mi?dzy duchowo?ci? i racjonalnym, naukowym rozumowaniem, które przenika wspó?czesne spo?ecze?stwo i ?ycie naszej w?asnej duszy.

?wi?tej Geometrii nauczano przez tysi?clecia adeptów rozwoju duchowego ró?nych tradycji duchowych ca?ego ?wiata z wa?nego powodu: mo?e by? ona zastosowana do przemiany naszej ?yciowej energii, ?wiadomo?ci i ?wiata wokó? nas w najbardziej korzystny dla nas sposób.

Jednym z powodów, dla którego niegdysiejsze sekretne nauki ?wi?tej Geometrii s? dzisiaj upubliczniane jest fakt i? wiedza ta mo?e by? zastosowana, aby pomóc nam samym i naszej planecie."

T?umaczenie tekstu ze strony: 

http://www.vesica.org/sacredgeometry-faq.html 

 

Po Trzecie:

?wi?ta jest kluczem do zrozumienia budowy wszech?wiata. Jest j?zykiem stworzenia i podstaw? wszelkiego ?ycia. Jest tak?e "DROG? DO ZROZUMIENIA tego kim jeste?, sk?d pochodzisz i dok?d zmierzasz. Stanowi matryc? stworzenia; swoisty „pomost” mi?dzy tym co widzialne i niewidzialne, objawione i nieobjawione, sko?czone i niesko?czone. Wci?? powtarzaj?ce si? geometryczne wzory stanowi? podstawowe elementy budowy naszego cia?a, wszystkich zwierz?t, ro?lin, planet, uk?adów s?onecznych i galaktyk.

Zg??bianie ?wi?tej Geometrii odkrywa przed nami cudowny dar: pami?tamy, ?e jeste?my cz??ci? ?yj?cego, posplatanego, inteligentnego (...) wszech?wiata.(...)." 

Pocz?wszy od mozaik ?rodkowego Wschodu i piramid Staro?ytnego Egiptu, poprzez kalendarz Azteków i taoistyczne filozofie, a sko?czywszy na medycynie Indii, Tybetu i Chin - ?wi?ta Geometria od dawna ??czy?a ze sob? ?wiat duchowy i materialny, Niebo i Ziemi?. Dzi? nadal odgrywa integraln? rol? w sztuce, architekturze Feng Shui, geomancji, matematyce, muzyce, alchemii, nauce i najnowszej fizyce. (...)

Przyk?ady wzoru Kwiatu ?ycia.

 

T?umaczenie tekstu ze strony Implosion Group:

 http://goldenmean.info/course

 

Po czwarte :

Wszystkie dzia?ania podlegaj? ró?nym wzorcom, a ?wi?ta Geometria opisuje ich prawa za pomoc? kszta?tów, form i proporcji. Jest to uniwersalny j?zyk czystych prawd bazuj?cy na wewn?trznym dzia?aniu natury.

Aby naprawd? poj?? ?wi?t? Geometri?, musimy zrozumie?, ?e wszystko we wszech?wiecie sk?ada si? z energii, b?d?cej w stanie nieustannej transformacji.

Energi? mo?na zdefiniowa? w kategoriach jej cz?stotliwo?ci i harmonik. Wówczas okazuje si?, ?e nawet struktura ludzkiego cia?a opiera si? na tych samych zasadach, które funkcjonuj? na wszystkich poziomach stworzenia.

Nasze cia?a zawieraj? w sobie holograficznie wszystkie informacje o wszech?wiecie. Wiedz? geometryczn? mamy „wrodzon?” i jeste?my w naturalny sposób zestrojeni z „harmonicznymi wszech?wiata”, nie tylko za ?ycia, ale równie? przed narodzeniem i po ?mierci.

?wi?ta Geometria daje Ci mo?liwo?? SZERSZEGO SPOJRZENIA na siebie samego oraz na miejsce, jakie zajmujesz w ?wiecie. 

 

 

Po Pi?te:

"Wszystkie dzia?ania podlegaj? ró?nym wzorcom, a ?wi?ta Geometria opisuje ich prawa za pomoc? kszta?tów, form i proporcji. Jest to uniwersalny j?zyk czystych prawd bazuj?cy na wewn?trznym dzia?aniu natury." 

"Aleksander mówi w Sukcesjach filozofów, ?e znalaz? w pismach pitagorejczyków takie jeszcze my?li Pitagorasa: Pocz?tkiem wszechrzeczy jest jednia, czylimonada (μον?ς). Ζ monady powstaje nieograniczona dwójnia, czyli dyada (α?ριστος δυ?ς), b?d?ca materialnym pod?o?em dla jedni, swojej przyczyny. Z monady i nieograniczonej dyady powstaj? liczby, z liczb — punkty (σημε?α), z punktów — linie (γραμμα?), z linii — p?aszczyzny (επ?πεδα σχ?ματα), z p?aszczyzn — bry?y (στερε? σχ?ματα), a z bry? powstaj? cia?a podpadaj?ce pod zmys?y (τα α?σθητ? σ?ματα), których czterema elementami (στοιχε?&alphap;) s?: ogie?, woda, ziemia i powietrze. Te elementy wymieniaj? si? i przechodz? w siebie nawzajem, przy czym powstaje z nich ?wiat o?ywiony (κ?σμος ?μψυχος), rozumny (νοηρ?ς), kulisty (...)"  

Diogenes Laertios  "?ywoty i pogl?dy s?ynnych filozofów" 

 

Wszystkie tego rodzaju "geometryczne pomys?y" Platona, Pitagorasa mo?na by uzna? za swego rodzaju "dziwactwa", gdyby nie fakt, ?e w podobny sposób my?la?o wiele uznanych za wybitne  osób (np. Leonardo Da Vinci, Johannes Kepler czy Isaac Newton) i gdyby nie odkrycia jakie zafundowa?a nam wspó?czesna  nauka...   Przejd?my wi?c mo?e od razu do wspó?czesno?ci...

 

"W pa?dzierniku 2001 r NASA rozpocz??a zbieranie danych dotycz?cych promieniowania kosmicznego t?a przy u?yciu Wilkinson Microwave Anisothropy Probe ( WMAP) Ta ameryka?ska sonda bada promieniowanie mikrofalowe, które zosta?o wyemitowane krótko po powstaniu Wszech?wiata - promieniowanie, które mo?e wiele  powiedzie? naukowcom  na temat fizycznej natury kosmosu. Cz?stotliwo?? promieniowania jest niezwykle czysta, ale podobnie, jak w przypadku d?wi?ków, zwi?zana jest z ni? pewna harmonika, która oddaje kszta?t obiektów, w których powstawa?y fale. W przypadku d?wi?ku takim obiektem by?by instrument muzyczny. W przypadku mikrofalowego t?a, tym obiektem jest sam Wszech?wiat.W lutym 2003 r NASA opublikowa?a pierwsze wyniki pochodz?ce z sondy, a w pa?dzierniku zespó? naukowców u?y? zebranych danych do stworzenia modelu kszta?tu Wszech?wiata. Jean-Pierre Luminet i jego koledzy z Observatoire de Paris wykorzystali te informacje do przeprowadpzenia bada?,  w których przeanalizowali wiele ró?nych modeli, w??czaj?c w to p?ask? , negatywnie wygi?t? ( w kszta?cie siod?a ) oraz pozytywnie wygi?t? (sferyczn?) przestrze?. Je?li dane posiadane przez Observatoire s? prawdziwe, Wszech?wiat, który ukaza? si? w wyniku ich analizy , by?by sko?czony i mia?by kszta?t dwunasto?cianu (greckie dodekaedr- dwana?cie ?cian"). To wci?? tylko teoria , ale wsparta danymi , które mo?na sprawdzi?. Ten zamkni?ty Wszech?wiat mia?by mie? szeroko?? oko?o 30 bilionów lat ?wietlnych. 

Jedn? z zaskakuj?cych rzeczy jest konfrontacja tego odkrycia z za?o?eniami Platona sprzed 2500 lat, ?e Wszech?wiat jest sko?czony. Wed?ug Platona tak?e mia? on mie? kszta?t dwunasto?cianu - jednej z pi?ciu tzw bry? plato?skich."

Cytat pochodzi z ksi??ki „Sekretny Kod" s. 148.

 

 

„Istnieje tylko pi?? wielo?cianów foremnych zwanych bry?ami plato?skimi. Platon, jeden z najwi?kszych greckich filozofów, w dialogu zatytu?owanym Timajos przypisa? im cztery ?ywio?y, z jakich — wed?ug staro?ytnych — mia? by? zbudowany ?wiat. Z ogniem skojarzy? czworo?cian, z ziemi? — sze?cian, z powietrzem — o?mio?cian, a z wod? — dwudziesto?cian. Pozosta?a jeszcze ostatnia bry?a foremna — dwunasto?cian. Platon napisa?, ?e ‘Bóg wykorzysta? j?, kiedy malowa? Wszech?wiat’, nawi?zuj?c pewnie do wcze?niejszej tradycji Pitagorejczyków, którzy uwa?ali dwunasto?cian za stela? czy wr?gi, na których zosta?y oparte niebiosa. „

Krzysztof Ciesielski z Instytutu Matematyki UJ

 

„Gdyby hipoteza polskich kosmologów o dwunasto?ciennej symetrii kosmosu okaza?a si? prawdziwa, dowodzi?oby to niezwyk?ej intuicji staro?ytnych”. Jednak?e t?umaczenie owej niezwyk?ej obserwacyjnej predykcji staro?ytnych „intuicj?” jest typowym wyja?nianiem ignotum per ignotum. Ka?da intuicja bowiem jest jakim? (cho? nie w ca?o?ci u?wiadomionym) procesem my?lowym i na czym? si? opiera. Tymczasem pitagorejczyk Filolaos, który (na ile dzi? to wiadomo) jako pierwszy g?osi? 2.5 tys. lat temu pogl?d o dodekahedralnej budowie „sfery kosmosu” nie posiada? ?adnych technicznych mo?liwo?ci obserwacyjnych zauwa?enia tego? faktu. Na jakiej podstawie móg?by wi?c wysnu? taki wniosek? Stoimy tu wobec prawdziwej zagadki, wobec której wspó?czesna astronomia okazuje si?, przynajmniej jak dot?d, bezradna. „

Tekst pochodzi ze zbioru portalu e-gnosis. 

 http://gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/zawisza_czerwona_nic/zawisza_czerwona_nic01.htm 

 

Przez tysi?clecia ludzie badali ?wiat, odkrywali ?e nie jest p?aski i bezkresny, z czasem gdy zdobywali coraz szersz? wiedz? o naturze rzeczywisto?ci  ich ?wiata zrozumieli ?e jest ograniczony do powierzchni kuli. Jednak bezmiar kosmosu rozpo?cieraj?cego si? nad g?owami wci?? wydawa? si? im niesko?czony. Okazuje,?e to te? mo?e by? tylko z?udzeniem.

 

Wszech?wiat jest sko?czony i ma symetri? bry?y plato?skiej.  Taki wniosek mo?e p?yn?? z oblicze? polskich kosmologów.

Wszech?wiat jest jak pi?ka

Piotr Cie?li?ski 2004-05-21 

Znale?li?my sygna?, który mo?e ?wiadczy? o tym, ?e Wszech?wiat nie ma niesko?czonej obj?to?ci i rozmiaru - mówi dr Stanis?aw Bajtlik z Centrum Astronomicznego im. Miko?aja Kopernika w Warszawie. Szczegó?y oblicze? zawiera praca, któr? napisa? wraz z grup? kosmologów Centrum Astronomii Uniwersytetu w Toruniu: Boudem Roukem?, Bartoszem Lwem, Magdalen? Cechowsk? i Andrzejem Mareckim (uka?e si? w "Astronomy & Astrophysics").

 

Bóg nie gra w ko?ci. Woli pi?k? no?n?

Czy?by z waszych rachunków wynika?o, ?e kosmos ma jaki? kraniec, za którym niczego ju? nie ma? - pytam dr. Bajtlika.

Nie. Pró?no by?oby szuka? granicy przestrzeni kosmicznej. Ale gdyby?my wsiedli w rakiet? i lecieli prosto przed siebie, to po pewnym czasie mogliby?my wróci? do punktu wyj?cia. Podobnie zreszt? jak w podró?y doko?a kuli ziemskiej. Nasz glob jest sko?czony, ale bez ko?ca mo?na i?? przed siebie i w ?adnym kierunku nie napotkamy ?adnego brzegu.

Oczywi?cie, kosmos nie jest wcale ciasny i na tak? podró? dooko?a, nawet z szybko?ci? ?wiat?a, nie starczy?oby ?ycia. Z pracy toru?sko-warszawskiej grupy kosmologów wynika, ?e rozmiar Wszech?wiata wynosi oko?o 30 mld lat ?wietlnych.

Co wi?cej, ich obliczenia sugeruj? równie?, jaki Wszech?wiat ma kszta?t (albo topologi?, jak mówi? matematycy). Przestrze? bowiem nie ma symetrii kulistej, jak mo?na by?oby sobie wyobra?a? przez analogi? do ograniczonej powierzchni Ziemi.

 

Jaki wi?c jest nasz kosmos? Przypomina jedn? z bry? plato?skich - dwunasto?cian foremny - tak? pi?k? z?o?on? z 12 pi?ciok?tnych ?cian.

 

Kosmos z Alicji w krainie czarów

Ca?y nasz kosmos, gwiazdy i galaktyki, zanurzony jest we wn?trzu takiej pi?ki, ale wyj?? poza ni? nie mo?na, bo jej naprzeciwleg?e ?ciany s? ze sob? parami "sklejone". Próbuj?c wi?c wyj?? na zewn?trz przez jedn? ze ?cian, w rzeczywisto?ci zataczamy ko?o wokó? ca?ej pi?ki i od razu wchodzimy z powrotem do ?rodka przez ?cian? po?o?on? z drugiej strony.

 

Wi?cej znajdziesz tutaj:

http://www.swietageometria.info/ksztalty-wszechswiata?start=1 

 

Po Szóste :

Muzyka sfer 

Jeste?my nieustannie otoczeni szmerami, tonami o ró?nej wysoko?ci i nat??eniu. Nasza ?wiadomo?? nie rejestruje wi?kszo?ci d?wi?ków. Przywykli?my do nich. Odnosi si? to do szumu wody, ?piewu ptaków, odg?osu kroków, brz?ku szk?a, skrzypi?cych zawiasów, silników samochodowych i ludzkich g?osów. Wszystkie te d?wi?ki stanowi? t?o naszego codziennego ?ycia. Jednak cisza jest równie? d?wi?kiem, chocia? o zupe?nie innej wibracji. Kosmos tak?e wytwarza d?wi?k, ca?y wszech?wiat ?piewa, lecz nasz s?uch nie jest zdolny do odbioru tej triumfalnej pie?ni.

 Pitagoras pozna?  zwi?zek mi?dzy muzyk? i kosmosem. „Pitagoras uwa?a? Bóstwo, Logos, za centrum jedno?ci i ?ród?o harmonii. [...] wymagano od kandydata,  do misteriów, aby ju? wcze?niej studiowa? arytmetyk?, astronomi?, geometri? i muzyk?,  nauki które uwa?ano za cztery fundamenty m?dro?ci. [...] Pitagorejczycy twierdzili, ?e ?wiat zosta? stworzony z chaosu przez d?wi?k i harmoni?, a wi?c zgodnie z zasadami muzycznych proporcji. Uwa?ali oni, ?e siedem planet znajduje si? w harmonijnym ruchu, a odleg?o?ci mi?dzy nimi odpowiadaj? interwa?om muzycznym i wytwarzaj? ró?ne d?wi?ki o doskona?ej harmonii, która jest najmilsz? muzyk?, nies?yszaln? dla nas z powodu wznios?o?ci tych d?wi?ków i niedostosowania do nich naszych uszu."

 „Tajemnej Doktryny” W. P. B?awacka 

„(...) Isaac Newton raz po raz mówi o sobie w scholiach jako o pitagorejczyku. Najbardziej szokuj?ce jest scholium do Tezy VIII, nawi?zuj?ce bezpo?rednio do Wielkiego Tematu muzyki sfer. Newton stwierdza, ?e Pitagoras odkry? w harmonijnie drgaj?cych strunach odwrotn? proporcjonalno?? drugiego stopnia, po czym dokona? ekstrapolacji otrzymanych szeregów liczbowych, odnosz?c je do mas poszczególnych planet i ich odleg?o?ci od S?o?ca. (...) Przytaczam wspomniane scholium w ca?o?ci, nie tylko dlatego, ?e Czytelnik mia?by spore trudno?ci z dotarciem do? (w Towarzystwie Królewskim w Londynie), lecz równie? dlatego, ?e umo?liwia ono g??bszy wgl?d w my?l Newtona […]:

‘Staro?ytni nie wyja?nili w dostatecznym stopniu, o jak? warto?? zmniejsza si? grawitacja, w miar? wzrastania odleg?o?ci od Planet. Wydaje si? jednak, ?e przewidzieli to w poj?ciu harmonii sfer niebieskich, przedstawiaj?c S?o?ce i sze?? planet — Merkurego, Wenus, Ziemi?, Marsa, Jowisza i Saturna — na podobie?stwo Apollina z Lir? o siedmiu strunach, i mierz?c odleg?o?ci mi?dzy sferami przy pomocy interwa?ów muzycznych. G?osili zatem, ?e istnieje szereg siedmiu d?wi?ków zwanych przez nich diapazonem, i ?e Saturn porusza si? w rejestrze doryckim, czyli niskim, a reszta planet w rejestrach wy?szych (jak podaje Pliniusz, ks. II, rozdz. 22, maj?c na my?li Pitagorasa), S?o?ce za? uderza w struny. St?d s?owa Makrobiusza * (ksi?ga I, rozdz. 19): 'Apolli?ska Lira o siedmiu strunach pozwala zrozumie? ruchy wszystkich sfer niebieskich, nad którymi przewodnictwo natura powierzy?a S?o?cu'. (...)"

Tekst pochodzi ze zbioru portalu e-gnosis.

http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/zawisza_czerwona_nic/zawisza_czerwona_nic04.htm 

 

 

Harmonia Sfer

Planeta obracaj?ca si? wokó? w?asnej osi wydaje d?wi?k, podobnie jak puszczona w ruch zabawka dla dzieci zwana  "b?czkiem".

Jako, ?e planety ró?ni? si? mi?dzy sob? wielko?ci?, mas? i pr?dko?ci? obrotu wokó? w?asnej osi zak?adamy, ?e ka?da z nich wydawa? b?dzie w?a?ciwy dla siebie ton d?wi?kowy (cz?stotliwo?? tonu d?wi?kowego).

D?wi?k jest fal? a fal? jak wiemy stanowi? rozchodz?ce si? w jakim? o?rodku zaburzenie, zmiany jakiej? wielko?ci.. .Za d?wi?k uwa?a si? s?yszalne przez ludzi drgania cz?steczek tego o?rodka - drgania zachodz?ce z cz?stotliwo?ciami od 16 Hz do 20 KHz.

W szerszym sensie miano d?wi?ku przys?uguje tak?e drganiom o?rodka nies?yszalnym przez ludzi -  ultrad?wi?kom (s? to drgania zachodz?ce z cz?stotliwo?ci? powy?ej 20 KHz) i infrad?wi?kom (s? to drgania o cz?stotliwo?ciach poni?ej 16 Hz). 

 

Cz?stotliwo?? tonów wyliczonych z ruchu planet uk?adu s?onecznego jest bardzo zbli?ona do przyjmowanych oficjalnie cz?stotliwo?ci muzycznych tonów.

Przy czym wi?ksza zbie?no?? wyst?puje w przypadku tonów generowanych przez ruch planet wokó? S?o?ca, ni? przez ruch planet wokó? w?asnej osi.

Gdy spojrzymy na cz?stotliwo?? najni?szych tonów (najni?szych s?yszalnych w zakresie ludzkiej s?yszalno?ci), to okazuje si?, ?e ró?nice mi?dzy tonami wygenerowanymi przez ruchy planet i tymi, które przyjmuje si? za powszechnie obowi?zuj?ce s? minimalne. Rozbie?no?ci wzrastaj? podczas podnoszenia tych tonów o kolejne oktawy.

Je?li jednak przyj?? za uk?ad odniesienia PIERWSZE S?YSZALNE przez ludzkie ucho tony (nie te z oktawy razkre?lnej), wówczas jeste?my bli?si potwierdzenia tego, ?e planety odgrywaj? tony, których cz?stotliwo?? pokrywa si? oficjalnie przyj?t? nomenklatur? tonów muzycznych...  

 

Czy mo?na uzna? powy?sze wyniki za potwierdzenie istnienia Harmonii Sfer? 

Wi?cej znajdziesz tu:

http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer?start=3 

 

 

Po Siódme :

"Wszystko, co odbieraj? nasze zmys?y, jest przestrzeni?. To oczywiste stwierdzenie wymaga wyja?nienia, ?e przestrze? staje si? wymierna, kiedy posiada punkty odniesienia. Przestrze? w niesko?czono?ci nie ma wymiaru, gdy? w niej nie ma punktów odniesienia, a co za tym idzie - nie jest w relacji do naszej percepcji."

"Cz?owiek porusza si? w przestrzeni, odbiera j? i interpretuje. Sami stajemy si? cz??ci? przestrzeni, nasze my?lenie staje si? przestrzenne. Istniej? ró?ne typy i rodzaje przestrzeni. Inna jest przestrze? kosmiczna, a inna ta, z któr? ?yjemy jako istoty ziemskie. 'Przestrze? ziemska' jest jakby dotykalna i ci?gle zmienia swój wymiar. Inna jest przestrze? miejska, a inna górska, pustynna, morska, inna le?na. Przestrze? nie jest przypadkowa, posiada swoist? logik?, swój system, a nawet swoj? matematyk?. Piony lasu posiadaj? rytm, geometri?, post?py i funkcje. Nie ma z?ej przestrzeni, s? tylko ró?ne wymiary, które poprzez intuicj? i emocje porównujemy i oceniamy, a zrozumienie i wiedza tworz? inne warto?ci."

Jerzy Grochocki 

 

 

Przestrze? jest jak szachownica?

22-03-2011 

 

Przestrze? jest zwykle postrzegana jako niesko?czenie podzielna. Je?li wybierzemy dwa dowolne punkty w przestrzeni, to mo?emy wyznaczy? pomi?dzy nimi po?ow? odleg?o?ci. Tymczasem dwóch naukowców z UCLA (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles) zauwa?y?o, ?e podzielenie przestrzeni na nieci?g?e fragmenty, podobne do szachownicy, wyja?nia pewne w?a?ciwo?ci elektronów.

Profesor Chris Regan i student Matthew Mecklenburg pracowali nad tranzystorami z grafenu gdy stwierdzili, ?e potraktowanie przestrzeni jak szachownicy wyja?nia, w jaki sposób elektrony mog? otrzymywa? spin.

Naukowcy stwierdzili, ?e elektrony zyskuj? spin dzi?ki temu, ?e przebywaj? w okre?lonej pozycji, na "czarnych" b?d? "bia?ych" polach "szachownicy". Moment w?asny p?du - czyli w?a?nie spin - pojawia si?, gdy te "pola" s? na tyle blisko siebie, ?e nie mo?na znale?? dziel?cej ich granicy.

"Spin elektronów mo?e pojawia? si? dlatego, ?e przestrze? w bardzo ma?ych wymiarach nie jest g?adka, ale pofragmentowana, jak szachownica" - stwierdzi? Regan.

Spin, dzi?ki temu, ?e mo?e przyjmowa? tylko dwie warto?ci, pozwala wyja?ni? stabilno?? materii, natur? wi?za? chemicznych i wiele innych zjawisk. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób elektrony "zarz?dzaj?" spinem i zwi?zanym z nim ruchem obrotowym. Je?li elektron ma ?rednic?, to jego powierzchnia musia?aby porusza? si? szybciej od pr?dko?ci ?wiat?a, co narusza teori? wzgl?dno?ci. Eksperymenty wykaza?y, ?e elektron nie ma ?rednicy, jest punktem bez powierzchni i mniejszych struktur.

Ju? w pierwszej po?owie XX wieku Paul Dirac dowiód?, ?e spin elektronu jest zwi?zany ze struktur? czasoprzestrzeni, ??cz?c mechanik? kwantow? z teori? Einsteina. Jednak równanie Diraca nie wyja?nia, w jaki sposób elektron, który jest punktem, uzyskuje moment p?du, ani dlaczego spin przyjmuje tylko dwie warto?ci.

Teraz Regan i Mecklneburg wpadli na proste wyja?nienie zagadki. "Chcieli?my obliczy? wzmocnienie sygna?u w grafenowym tranzystorze" - stwierdzi?. Do przeprowadzenia wylicze? konieczne by?o zbadanie, w jaki sposób ?wiat?o wp?ywa na elektrony w grafenie.

Elektrony te przeskakuj? pomi?dzy atomami grafenu tak, jak figury po szachownicy, z t? jednak ró?nic?, ?e grafenowa "szachownica" jest trójk?tna. Pola "ciemne" wskazuj? na "góra", pola "jasne" na "dó?". Gdy elektron w grafenie zaabsorbuje foton, przeskakuje z pola jasnego na ciemne. To prowadzi do zmiany kierunku spinu. Innymi s?owy, przesuni?cie elektronu na inn? pozycj? zmienia jego spin. Spin jest za? okre?lany przez uk?ad geometryczny siatki krystalicznej grafenu i jest ró?ny od dotychczasowego spinu elektronu.

"Mój promotor doktoryzowa? si? ze struktury elektronu. Byli?my niezwykle podekscytowani stwierdzaj?c, ?e spin zale?y od siatki krystalicznej. To z kolei ka?e nam si? zastanowi?, czy zwyk?y spin elektronu nie powstaje w ten sam sposób" - mówi Mecklenburg.

Profesor Regan dodaje, ?e by?oby dziwne, gdyby tylko grafen posiada? sie? krystaliczn? zdoln? do generowania spinu.

Autor: Mariusz B?o?ski

?ród?o: University of California, Los Angeles

              http://kopalniawiedzy.pl

 

 

MER odnosi si? to specyficznego rodzaju ?wiat?a, tak jak by?o ono rozumiane w Egipcie w czasie panowania XVIII Dynastii zanim reorientacja religii nie wprowadzi?a wojny pomi?dzy Bogiem a ca?ym Stworzeniem. MER by?o widziane jako dwa pola ?wiat?a wiruj?ce w przeciwnych kierunkach, ale w tej samej przestrzeni (ko?o w kole). Te pole jest generowane kiedy osoba wykonuje rodzaj specjalnego oddechu. 

KA nawi?zuje do indywidualnej Duszy/Ducha osoby 

BA oznacza sposób interpretacji rzeczywisto?ci przez ducha. W naszej Rzeczywisto?ci BA jest zwykle definiowane jako cia?o lub rzeczywisto?? fizyczna. W innych wymiarach, gdzie dusze nie posiadaj? cia?a, Ba odnosi si? do niesionych przez nie percepcji lub interpretacji rzeczywisto?ci. 

 

Niech podsumowaniem tego tematu b?dzie wyk?ad  Nassima Haramein'a

"Przekroczy? Horyzont Zdarze? I - W poszukiwaniu pierwotnego wzorca" 

 

playlista - ca?o?? filmu

 
 
 
Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Napisany: 13 lata, 3 mies. temu przez Micha?-Anio? #7

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS