'
Text Size

Tre??  poni?szego artyku?u ma charakter informacyjny i nie wyra?a pogl?dów  twórców strony: imaginarium.org.pl

alt

 

Jednym z  tajnych stowarzysze?, któremu przypisuje si? odegranie niezmiernie wa?nej roli w tworzeniu znanego nam ?wiata,  by?  Zakon Iluminatów.  

 

Wszystko, o czym pisz? brukowce jest prawd?. Telekomunikacja jest kontrolowana przez Ko?ció? Jedno?ci. ?ony kongresmenów przej??y Pentagon. Druidzi próbuj? zniszczy? Urz?d Skarbowy swoimi zakl?ciami. Hitler nadal ?yje... a przynajmniej ?yje jego mózg, zamkni?ty w s?oju... i nie uwierzy?by?, gdzie zosta? ukryty. Szaleni naukowcy konstruuj? Orbitalne Lasery Kontroli Umys?ów...

 

Wycelowane prosto w Ciebie!!!!!!!!

 

Talia podstawowa Illuminati: Nowy Wariant Ogólno?wiatowy (INWO) zawiera zasady, które w?a?nie czytasz, oraz zestaw 55 kart, losowo wybranych spo?ród wszystkich 412. Niektóre karty s? rzadsze ni? pozosta?e! W sprzeda?y uka?? si? tak?e zestawy dodatkowe, którymi b?dziesz móg? wzbogaci? swoj? kolekcj?.

B?dziesz potrzebowa? dwóch sze?cio?ciennych kostek. Ka?dy gracz powinien tak?e zaopatrzy? si? w kilkana?cie „?etonów Akcji“ (ca?kiem niez?e s? szklane pere?ki, itp.) oraz kilka par identycznych oznaczników (dla oznaczania „powi?za?“ jednych kart z innymi, szczegó?ów dowiesz si? za chwil?). Niezb?dnym wyposa?eniem ka?dego z graczy jest oczywi?cie ch?? oraz ambicja, by wyeliminowa? swoich przeciwników w tej rozgrywce o panowanie nad ?wiatem! 
?wiat le?y u Twoich stóp... W INWO mo?na gra? na dwa sposoby: 
1. Jeden na jednego. Tu negocjacje nie wchodz? w rachub?... wszystko zale?y od tego, kto pierwszy stworzy najsilniejsz? Struktur? W?adzy, wprowadzi w ?ycie swój Sprytny i Cwany Plan, czy te? najlepiej wykorzysta sytuacj?. W takiej grze nie ma mowy o drugim miejscu! Od razu skacz do gard?a! Taka rozgrywka zazwyczaj trwa od 30 do 60 minut. 
2. W Grupie trzech do sze?ciu graczy. Dyplomacja, negocjacje, fortele i podst?py odgrywaj? najwi?ksz? rol?. B?d? gotowy do obrony przed wszystkimi przeciwnikami w momencie, gdy zbyt zbli?ysz si? do wygranej. D?ugo?? gry zale?y od czasu, jaki sp?dzicie na uk?adach zanim przeprowadzicie atak! 

 

PODSTAWOWE ZASADY 


Cel gry Celem rozgrywki jest zdobycie w?adzy nad ?wiatem. Na pocz?tku posiadasz jedynie kart? Illuminati, która reprezentuje Twoj? w?asn? konspiracj?. Podczas gry przejmujesz panowanie nad innymi Grupami. S? one do??czane do Twojej Struktury W?adzy jako marionetki. Lecz uwa?aj - Twoi przeciwnicy mog? Ci je odebra?! W czasie gry mo?esz tak?e u?ywa? kart Intryg, które pomog? Ci umocni? swoj? pozycj? i b?d? pomocne przy n?kaniu Twoich wrogów. 
Mo?esz wygra? na kilka sposobów: przejmuj?c kontrol? nad odpowiedni? ilo?ci? Grup, wype?niaj?c specjalny cel swojej w?asnej Illuminati, albo te? spe?niaj?c warunki zamieszczone na kartach Intryg okre?laj?cych alternatywne warunki zwyci?stwa. Oczywi?cie, wygrywasz równie? wtedy, gdy jako jedyny pozostaniesz na polu bitwy, przejmuj?c w?adz? nad dymi?cymi zgliszczami i resztkami dawnego ?wiata, które przetrwa?y Wasz? walk?! 


Pocz?tek gry 

1. Ka?dy z graczy musi mie? swoj? w?asn? tali? kart INWO - polecamy talie po 45 kart, w??cznie z kart? Illuminati. Oczywi?cie, wszyscy gracze musz? mie? tyle samo kart w talii. Zawarto?? talii zale?y tylko od Ciebie, aczkolwiek zalecamy, by w talii znajdowa?o si? oko?o 12 - 20 Grup. Stworzenie mocnej talii, z kartami, które si? uzupe?niaj? i wspieraj?, znacznie przybli?y Twoje zwyci?stwo. Mo?esz wymienia? karty z innymi graczami, lub te? kupowa? zestawy dodatkowe, w celu wzbogacenia swoich zasobów. 

Jesli chcesz wiedzie? wiecej kliknij link poni?ej.

http://www.copcorp.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=14

 

 

Czy gramy w karty „Illuminati”?

W zarzutach kryminalnych Jane Burgermeister wobec uczestników spisku, który ma na celu poprzez masowe szczepienia wywo?a? depopulacj? globu, znalaz?a si? tajemnicza organizacja Iluminatów (Illuminati). Wed?ug autorki oskar?enia jest to mi?dzynarodowy syndykat kryminalny wykorzystuj?cy mi?dzynarodowe organizacje jak ONZ czy WHO w realizacji niecnych celów. To w?a?nie cz?onkowie Iluminatów doprowadzili do kryzysu finansowego, który jest te? cz??ci? ich planu. Poprzez manipulacj? rynku finansowego uda?o im si? uzyska? olbrzymie korzy?ci, a co za tym idzie ?rodki do realizacji dalszej cz??ci morderczego planu. Burgermeister w swoim pozwie podaje dowody na intencjonalne dzia?anie grupy w postaci m.in. produkcji szczepionki z niebezpiecznym wirusem, który przez ekspertów zosta? zakwalifikowany jako bro? biologiczna. Dok?adniejsze omówienie zarzutów znajduje si? w jednym z naszych wcze?niejszych wpisów.

Poniewa? w?ród oskar?onych znajduj? si? tajne i pó?tajne organizacje, mo?na mie? wra?enie, ?e Burgermeister nale?y do zwolenników „teorii konspiracji”, a to mo?e obni?y? warto?? jej publikacji i samych zarzutów.

 JacksonW zwi?zku z tzw. pandemi? warto jednak wspomnie? o dziwnej historii jaka si? wydarzy?a w na pocz?tku lat 90-tych w Teksasie.
Otó?  Steve Jackson z Austin zaprojektowa? seri? „kart Illuminati” (Illuminati Cards). W 1990 roku,  nast?pi? nalot Secret Service i policji teksa?skiej na jego biuro. Zabrano mu m.in. sprz?t komputerowy, dyski. Zarzutem by?o rzekome hakerstwo w grupach BBS. W s?dzie Jackson spraw? wygra?,  cho? niemal?e sko?czy?o si? to jego klap? finansow?. Pami?tajmy, ?e wówczas prezydentem USA by? George Bush senior, równie? Teksa?czyk – wcze?niejszy wieloletni szef CIA. Jemu to w?a?nie podlega?y s?u?by, które dokona?y nalotu na biura Jacksona. Czegó? mo?na si? by?o obawia? ze strony niewinnej wydawa?oby si? gry jak? by?a „Illuminati Cards”? Czy w ten sposób demaskowa? on plany kryminalnej grupy z Teksasu?
Jackson ostatecznie opublikowa? gr? w 1995 roku, sta?a si? od razu bestsellerem. A? dziwne, ?e tak niewiele si? o tym dzisiaj mówi.  Karty s? dost?pne nadal w internecie, w google znajdziemy wiele ich rodzajów. Wydaje si?, ?e przedstawiaj? one do?? szczegó?owo plany Iluminatów odno?nie najbli?szej przysz?o?ci ?wiata. Kilka z kart zosta?o ju? „zagranych” jak te:
Illuminati cards1
Je?li jeste?cie zaszokowani to nie bez powodu. Karty zosta?y zaprojektowane na dobrych kilka lat przed zamachem na WTC. Sk?d Jackson móg? przewidzie? zamachy? Je?li to by?a tylko jego fantazja to dlaczego nie zosta? uznany Nostradamusem naszych czasów? A mo?e mia? dost?p do planów Iluminatów lub innych tajnych stowarzysze?? Tego nie wiemy. Najciekawsze s? jednak kolejne karty, które „rozda?” Jackson.

Illuminati cards2
Pierwsza z nich symbolizuje cel – redukcj? populacji. „Zbyt du?a ilo?? ludzi na ?wiecie powoduje wiele problemów i ma?o mi?o?ci” – czy nie jest to zbie?ne z „przykazaniami” na pomniku Georgia Guidstones, o którym pisali?my jaki? czas temu? Karta nawo?uje te? do destrukcji kilku „Wielkich Miejsc”, do pi?ciu – bez rozp?tywania III wojny ?wiatowej. Druga karta nawo?uje do rz?dowej kontroli nad zniszczonymi miejscami (pami?tamy Nowy Orlean i huragan Katrina). Zniszczenie nie musi by? dokonywane tradycyjnymi metodami, ale np. za pomoc? sztucznie kontrolowanych huraganów czy te? trz?sie? ziemi (pami?tne tsunami?). Jako prestekst s?u?y walka z chorobami zaka?nymi. Te operacje maj? by? dokonywane przez dwa rodzaje rz?dów – wojowniczy (Busha?) i pokojowy (Obamy?)
Illuminati cards3
Kolejna karta najbardziej nas interesuje bowiem idealnie pasuje do obecnej sytuacji z pandemi?. Karta dos?ownie nazywa si? „Epidemia” i oznacza atak, który pozostawia „cel” w stanie „dewastacji”.
Z uwagi na brak miejsca nie si?gamy do inych kart i ich opisu, zach?camy do zainteresowania si? tematem. W grze Jacksona wyst?puje wiele wydarze? obserwowanych w realnym ?wiecie – kryzys finansowy, fa?szowanie historii, wojna z terrorem, militaryzacja ?ycia publicznego itd. Z kilku znalezionych linków polecamy nagranie na YouTube:  The Illuminati Card Game: 

 

Wygl?da na to, ?e „elity” nie?le si? bawi?, i ?e ca?a rozgrywka z pandemi? jest elementem jakiej? szata?skiej gry. Od nas zale?y czy b?dziemy tylko w niej pionkami.

Je?li chcesz wiedzie? wi?cej kliknij link poni?ej.

http://grypa666.wordpress.com/2009/08/12/359/

 

 

Zakon Iluminatów 

Piecz?? Iluminatów

20 czerwca 1782 roku Kongres zatwierdzi? j?  jako odwrotn? stron? Wielkiej Piecz?ci Stanów Zjednoczonych. W wyniku decyzji podj?tej przez prezydenta F.D. Roosevelta pocz?wszy od 1935 roku pojawi?a si? ona tak?e na banknocie jednodolarowym. 

 

Zakon Iluminatów 

Jednym z  tajnych stowarzysze?, które odegra?o niezmiernie wa?n? rol? w tworzeniu podstaw  Nowego Porz?dku ?wiata  by?  Zakon Iluminatów. Stosunkowo du?a liczba wiarygodnych informacji i dokumentów jakie mamy na temat tej organizacji wynika z tego faktu, ?e jej archiwa zosta?y skonfiskowane i opublikowane przez ówczesne w?adze. Du?e znaczenie mia?y równie? zeznania z?o?one prze s?dami bawarskimi przez by?ych cz?onków zakonu, którzy z niego wyst?pili.  Zakon Iluminatów zosta?  za?o?ony w dniu 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta (1748-1830) . Jak podaje R.G?adkowski ( [1] str. 95), piecz?? z piramid?, która jest przedstawiona obecnie na banknocie jednodolarowym, zosta?a zaprojektowana w?a?nie przez niego. Wed?ug  ks. J.A.Cervery ( [3] str. 113)  nazwa "Iluminaci" pochodzi jeszcze od sekty manichejczyków, którzy g?osili, ?e  s? "o?wieceni" przez niebo, a ich doktryna odrzuca?a jedno?? z Bogiem i sprowadza?a si? do radykalnej anarchii, polegaj?cej na zniszczeniu wszelkich religii, spo?ecze?stw i zniesieniu prawa w?asno?ci. Zdaniem W.T.Stilla termin "Iluminaci" ("O?wieceni"), zosta? u?yty tak?e  przez pisarza Menendeza Pelayo  w 1492 roku i mo?na go odnie?? do dzia?aj?cego na terenie Hiszpanii tajnego towarzystwa o nazwie "Alumbrados", którego cz?onkowie "mieli uzyskiwa? tajemn? wiedz? z nieznanego ?ród?a daj?cego nadludzk? inteligencj?" ( [2] str. 47), Dzia?alno?? "Alumbrados" zosta?a pot?piona edyktem Wielkiej Inkwizycji w 1623 roku i stanowi?a "kolejn? bitw? mi?dzy Ko?cio?em katolickim a towarzystwami tajnymi."  Bowiem by?o i jest powszechn? praktyk? maskowanie dzia?alno?ci ró?nego typu tajnych stowarzysze? i propagowanych przez nich doktryn "woalem chrze?cija?stwa". Z regu?y ma to na celu najpierw przyci?gni?cie do nich jak najwi?kszej liczby ludzi (równie? chrze?cijan), a pó?niej  zdyskredytowanie chrze?cija?stwa jako ca?o?ci. Jednak dopiero organizacja za?o?ona przez Weishaupta spowodowa?a ?cis?e powi?zanie tych idei  ze ?wiatem polityki i finansów. Chocia? pochodzenie i niektóre szczegó?y ?yciorysu Weishaupta nie s? do ko?ca jasne, b?d?c nadal przedmiotem sporu mi?dzy historykami, to jednak cele i metody jego organizacji nie podlegaj? dyskusji. Jak podaj? niektórzy autorzy  by? on synem rabina i zosta? ochrzczony po ?mierci ojca, z kolei inni uwa?aj? go za  Niemca ( [16] str. 22). W ka?dym razie faktem jest, ?e  podstawowe wykszta?cenie  Weishaupt uzyska?  u Jezuitów, a po uko?czeniu uniwersytetu bawarskiego w Ingolstad zosta? w 1772 roku jego profesorem prawa. Cho? by? on wyk?adowc? na uniwersytecie jezuickim, a wcze?niej kszta?ci? si? w ich szko?ach, porzuci? katolicyzm, bowiem  nie tylko znienawidzi?  Jezuitów , ale zaprzysi?g? zniszczenie Ko?cio?a katolickiego i reprezentowanego przeze? chrze?cija?stwa.  Zdaniem Bp. F Dillona, gdyby nie Weishaupt, masoneria mog?a by?a utraci? sw? si?? wraz z pojawieniem si? reakcji na Rewolucj? Francusk?. On nada? jej form? i kszta?t, pozwalaj?ce jej przetrwa? t? reakcj? i utrzyma? si? w sile do dzi?, oraz zapewniaj?ce jej dalszy rozwój a? do ostatecznego konfliktu z chrze?cija?stwem.  Do zdecydowanych pogl?dów Weishaupta nale?a?y, oprócz nienawi?ci wobec chrze?cija?stwa równie? zdeterminowanie, by ustanowi? powszechn? republik? na wzór komunistyczny. Posiada? on "rzadk? zdolno?? organizacyjn?, wykszta?cenie prawnicze, które uczyni?o go znanym nauczycielem na licz?cym si? wydziale, znajomo?? ludzi i spraw ludzkich, opanowanie, nieskaziteln? reputacj? zewn?trzn?, a na dodatek pozycj?, pozwalaj?c? mu na zdobywanie uczniów" ( [12] str. 51).  Jak twierdz? niektórzy badacze w 1771 roku Weishaupt zosta?  wyszkolony w dziedzinie okultyzmu egipskiego przez nieznanego pochodzenia kupca o nazwisku Koelmer, o którym mówiono, ?e przemierzy? Europ? w poszukiwaniu adeptów swej tajnej tajnej doktryny ([8] str. 226). Inspiratorami dzia?a? Weishaupta w tym okresie mieli by?  równie?   Moj?esz Mendelssohn i  Hartwig Wessely (Hartog Naftali Herz) . Ponadto Weishaupt  mia?  otrzymywa?  dyrektywy tak?e od  bankierów w osobach  Itziga, Friedlandera i Meyera [17] str. 121) oraz z nowoutworzonego Domu Bankowego Rotschildów ([16] str. 22). W ka?dym razie Amschel Rothshild by? jednym z  popleczników Weishaupta. W ci?gu nast?pnych pi?ciu lat Weishaupt  sformu?owa? plan , z pomoc? którego wszystkie systemy tajemne mia?y by? sprowadzone do jednej pot??nej organizacji. 1 maja 1776 roku powo?a? on do ?ycia tajny Zakon Iluminatów czyli "O?wieconych" (znanych z pocz?tku tak?e pod nazw? "Perfektibilistów")   i stan?? na jego czele przyjmuj?c pseudonim "Spartacus" . Organizacja ta pe?ni?ca w istocie rol? "nad-masonerii", gdy?  zacz??a przejmowa? kontrol? i mie? przemo?ny wp?yw na ca?e wolnomularstwo. W tym celu Weishaupt da? si? nawet przyj??  do lo?y "Zur Behuntsamkeit" w Monachium i zacz?? urz?dza? swój Zakon niejako wewn?trz masonerii.  Iluminaci mieli by? "w masonerii i z masonerii aby porusza? si? w?ród niej sekretnie ."  Byli oni tak przeszkoleni, ?e mogli opanowa?  praktycznie ka?dy tajny zwi?zek i podda? go kontroli swego szefa, a ich wierno?? wobec niego "by?a kontrolowana przez skomplikowany system donosów ."  Dla udoskonalenia organizacji swego Zakonu Weishaupt pilnie studiowa? tak?e statuty wówczas ju? skasowanego Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów) ([12] str. 66).  Mi?dzy innymi  cz?onek Zakonu Iluminatów by? zobowi?zany do podania na pi?mie swojego szczegó?owego ?yciorysu z uwzgl?dnieniem stosunków rodzinnych i maj?tkowych jak równie? co miesi?c sk?ada? rodzaj sprawozdania o swoim ?yciu wewn?trznym  ([7] str. 97), a cz?onkowie wy?szych stopni wtajemniczenia mieli pod swoim bezpo?rednim dozorem dwóch Iluminatów nale??cych do stopni ni?szych.  Warty podkre?lenia jest tak?e przewrotny sposób w jaki uzale?niano od Zakonu i zmuszano do milczenia jego cz?onków: "Zachowanie tajemnicy  by?o wymuszane w?ród Iluminatów w taki sam sposób co w greckich szko?ach misteryjnych i tak jak jest to bez w?tpienia robione dzi? w organizacjach supermaso?skich. Od kandydatów wymagano wyznania kompromituj?cych informacji na swój temat, dotycz?cych na przyk?ad rozwi?z?o?ci seksualnej czy ukrywanych przedtem czynów przest?pczych, tak jak gdyby wyznawali oni swoje grzechy ksi?dzu katolickiemu (...) Gdyby który? ze wtajemniczonych Weishaupta zechcia? z?ama? kodeks milczenia , to jego wiarygodno?? zosta?a by zakwestionowana przez dowody ?ci?gaj?ce na niego pot?pienie, mog?ce co najmniej zniszczy? jego reputacj? w danej spo?eczno?ci , je?li nie pos?a? go do wi?zienia ..." ([2] str. 87). Co wi?cej ca?a struktura Zakonu zosta?a tak perfidnie pomy?lana , by "ludzie skrupulatni , a daj?cy si? oszuka? nigdy nie przekroczyli najni?szych stopni ... natomiast ludzie zuchwali , bezwzgl?dni, cyniczni , gotowi i ch?tni to tego by uwolni? si? od religii, moralno?ci, patriotyzmu i wszelkich innych przeszkód , wznosili si? na szczyt " ([2] str. 91).  Zreszt? podobne techniki manipulacji stosuje si? w tego typu tajnych stowarzyszeniach tak?e obecnie.  Je?li chodzi o organizacj?  to Zakon  posiada? szereg ?ci?le zakonspirowanych stopni wtajemniczenia, jego cz?onkowie u?ywali jedynie  pseudonimów, a najwy?si kierownicy przyj?li nazw?  Aeropagitów. I tak na przyk?ad Weishaupt nazwa? si? imieniem "Spartacus", Knigge  - "Filon", Bode - "Amelius", Constanzo - "Marius",  Zwack - "Katon", Bassus - "Hannibal", Massenhausen - "Ajax" itd. 

Zakon Iluminatów dzieli? si? na trzy klasy  ([7] str. 97):

I.  minerwa?ów z trzema stopniami: 

nowicjusza

minerwa?a 

minervalis iluminatus (iluminatus minor)

II. wolnomularzy z trzema stopniami: 

ucznia 

towarzysza 

mistrza

III. mysteria (tajemnice) 

ma?e misterium z dwoma stopniami

    szkocki nowicjusz (iluminatus major)

    szkocki rycerz (iluminatus dirigens)

?rednie misterium z dwoma stopniami

    ma?y stopie? kap?a?ski (presbyter albo epopta)

    ma?y stopie? rz?dcy (regens)

wielkie misterium z dwoma stopniami 

    wielki stopie? kap?a?ski (magus albo philosophus)

    wielki stopie? rz?dcy (rex)

Oficjalnie Weishaupt twierdzi? , ?e wymy?lona przez niego doktryna mia?a na celu  tylko  "o?wiecenie" i popraw? ludzi oraz zapewnienie im szcz??cia. W statutach zwi?zku dost?pnych dla ni?ej wtajemniczonych mo?na przeczyta? ([8] str. 228):

"Ca?a jego [tj. Zakonu] troska skierowana jest wy??cznie ku temu , by zainteresowa? ludzi popraw? etyczn? ich charakteru i uczyni? to dla nich konieczno?ci?, wpoi? w nich ludzkie i spo?eczne uczucia, zapobiec z?o?liwym zamiarom, da? pomoc uci?nionej i udr?czonej cnocie przeciw bezprawiu, my?le? o karierze osób godnych, oraz upowszechnia? po?yteczne dot?d ukryte wiadomo?ci naukowe ."  

Jednak przy wy?szych stopniach wtajemniczenia iluminizmu objawiano cz?onkom Zakonu w znacznie wi?kszym stopniu jego sekret wed?ug nast?puj?cego tekstu wyg?aszanego przez osob? inicjuj?c? ([12] str. 65):

„Pami?tajcie, ?e od pierwszego zaproszenia które otrzymali?cie, by przyci?gn?? was do nas, rozpoczynali?my od zapewnienia, ?e w zamiarach zakonu nie ma ?adnych zakusów przeciwko religii. Pami?tacie, ?e takie zapewnienie by?o wam powtórzone gdy przyjmowali?my was do grona nowicjuszy, a potem znowu gdy wchodzili?cie do akademii minerwali. Pami?tacie tak?e jak od pierwszych stopni mówili?my wam o moralno?ci i cnocie, ale równocze?nie w studiach jakie wam zgotowali?my i w instrukcjach, które otrzymali?cie, zapewniali?my was, ?e moralno?? i cnota s? niezale?ne od religii. Ile? to wysi?ku w?o?yli?my by?cie zrozumieli nasz? mow? pogrzebow? nad religi?, traktowan? jako te same tajemnice i ten sam kult ale zdegenerowan? w r?kach duchowie?stwa. Pami?tacie z jakim kunsztem i z jakim udawanym szacunkiem mówili?my wam o Chrystusie i Jego Ewangelii. Jednak w stopniach wy?szego illuminizmu, rycerza szkockiego, epopty i kap?ana, wysnuwali?my z Ewangelii Chrystusa nasz racjonalizm, z jej moralno?ci moralno?? naturaln?, i z jej religii religi? natury. Z religii rozumu, moralno?ci i natury prowadzili?my do religii i moralno?ci praw cz?owieka, równo?ci i wolno?ci. Pami?tacie, ?e sugeruj?c wam ró?ne cz??ci tego systemu, powodowali?my by wyrasta?y z was jako wasze w?asne pogl?dy. Ustawili?my was na okre?lonej drodze. Bardziej odpowiadali?cie na nasze pytania ni? my na wasze. Gdy pytali?my was, na przyk?ad, czy religie ludów s?u?? celom, dla których ludzie je przyj?li, czy religia Chrystusa jest po prostu tym co g?osz? dzi? ró?ne sekty, my wiedzieli?my dobrze czego si? trzyma?. Musieli?my jednak pozna? do jakiego stopnia uda?o nam si? spowodowa? by nasze pogl?dy zakie?kowa?y w waszych umys?ach. Musieli?my prze?ama? wiele uprzedze?, z którymi do nas przyszli?cie, nim byli?my w stanie przekona? was, ?e religia Chrystusa jest niczym innym jak dzie?em ksi??y, samozwa?ców i tyranii. Je?eli taka jest prawda odno?nie religii tak szeroko g?oszonej i cenionej, có? mo?emy s?dzi? o innych religiach? Zrozumcie wi?c, ?e wszystkie one s? t? sam? fikcj? od powstania. Wszystkie jednakowo oparte s? na k?amstwach, b??dach, chimerach i udawaniu. Oto nasz sekret !   Zwroty i zakr?ty, które musieli?my wykona?, eulogie które musieli?my g?osi? wobec tajnych szkó?, bajki o posiadaniu przez masoneri? jakiej? prawdziwej doktryny, i nasz dzisiejszy illuminizm, jedyny spadkobierca tych tajemnic, ju? was dzi? nie zaskoczy. Je?eli w celu zniszczenia ca?ego chrze?cija?stwa, wszelkiej religii, udawali?my, ?e posiadamy jedynie prawdziw? religi?, pami?tajcie, ?e cel u?wi?ca ?rodki, oraz ?e m?dry musi u?y? wszelkich ?rodków by czyni? dobrze, a z?y by czyni? ?le. ?rodki, które wybrali?my by wyzwoli? was od religii, ?rodki, które u?yjemy by kiedy? wyzwoli? ca?? ludzko?? od religii, s? niczym innym jak pobo?nym fa?szerstwem, które ujawnimy kiedy? w stopniu maga lub filozofa illuminizmu ."

Jak wida? pomys?y te nie by?y wy??cznie polityczne, ale przede wszystkim ideologiczne, chodzi?o bowiem o zniszczenie ówczesnego "?adu historycznego", w którym przewa?a?y jeszcze wp?ywy chrze?cija?stwa. Celem g?ównym spisku Weishaupta by?o radykalne zniszczenie chrze?cija?stwa lub co najmniej usuni?cie go do roli religii wy??cznie prywatnej, a wi?c bez wp?ywów na ?ycie spo?eczne i polityczne. Bowiem Iluminaci stawiali sobie za g?ówny cel ustanowienie ?wiatowego systemu kontroli pod swoim przewodnictwem drog? powszechnej rewolucji. Plan ten sprowadza? si? w praktyce do pi?ciu g?ównych punktów:

- zniszczenie monarchii i wszelkich uporz?dkowanych form rz?dów

- zniesienie w?asno?ci prywatnej

- zniesienie patriotyzmu i ducha narodowego

- zniszczenie ?ycia rodzinnego i instytucji ma??e?stwa oraz ustanowienie grupowego wychowania dzieci

- zniszczenie wszelkiej religii (g?ównie chrze?cija?stwa) ([2] str. 83). 

Weishaupt doszed?  do wniosku, ?e bez odebrania cz?owiekowi Boga trudno b?dzie zrealizowa? plan budowy rz?du w?adaj?cego ca?ym ?wiatem.  Dlatego te? z takim zapa?em przyst?piono wówczas do walki z religi? chrze?cija?sk?, rodzin? i nakazami moralnymi. Wedle Iluminatów cz?owiek pozbawiony Boga, w swej dezorientacji sk?onny b?dzie odda? pok?on ka?demu kogo mu si? wska?e na w?adc? wszech?wiata - nawet szatanowi, który obiecuje przecie? ludziom tak?e  "królestwo" , tyle , ?e czysto "ziemskie". Zacz?to wi?c naucza?, ?e religia powinna by? stopniowo wyeliminowana i zast?piona kultem rozumu. Aby przyci?gn?? do iluminizmu tak?e chrze?cijan i uwiarygodni? swój Zakon , Weishaupt uciek? si? do podst?pu , próbuj?c uzasadni? jego tajno?? w kategoriach chrze?cija?skich ([2] str. 73) :

"Jezus z Nazaretu , Wielki Mistrz naszego Zakonu, pojawi? si? w czasie , gdy ?wiat znajdowa? si? w skrajnym nie?adzie i w?ród ludu , który przez wieki j?cza? w jarzmie niewoli. Udziela? on temu ludowi lekcji rozumu. Aby dzia?a? skuteczniej, uciek? si? on do pomocy Religii - obiegowych opinii - ??cz?c w bardzo zr?czny sposób swoje tajemne nauki z religi? ludow? ... Ukrywa? on drogocenny sens i konsekwencje swoich nauk, lecz odkry? je w pe?ni kilku wybranym. Kilku wybranych otrzyma?o te nauki w tajemnicy i przekaza?o je dalej nam poprzez wolnomularzy ." 

Jednak w li?cie napisanym do swojego najbli?szego towarzysza - "Katona" , pod którym to pseudonimem ukrywa? si? prawnik von Zwack, oszustwo Weishaupta wychodzi na jaw:

 "Powiadam, ?e wolnomularstwo jest ukrytym chrze?cija?stwem... i jak t?umacz? , ?aden cz?owiek nie powinien wstydzi? si? tego , ?e jest chrze?cijaninem . W rzeczywisto?ci odrzuc? potem t? nazw? , podstawiaj?c [w to miejsce] Rozum ." 

W dalszej cz??ci tego listu Weishaupt mówi?c o nowym "stopniu kap?a?skim" Iluminatów, który wynalaz?. che?pi si? tym jak sprytnie uda?o mu si? oszuka? nawet niektórych cz?onków kleru:

"Nie wyobra?asz sobie jakie powa?anie i zaciekawienie wzbudzi? mój stopie? kap?a?ski, ... s?awny teolog protestancki , nale??cy obecnie do Zakonu, jest prze?wiadczony , ?e religia Zakonu to wyraz prawdziwego sensu chrze?cija?stwa. O CZ?OWIECZE, CZ?OWIECZE ! DO CZEGO NIE DA?OBY SI? CIEBIE PRZEKONA?. Któ? by pomy?la? , ?e zostan? za?o?ycielem nowej religii ..." 

Jednak prawdziwe cele Zakonu by?y ukryte dla otoczenia i to w takim stopniu, ?e nawet w korespondencji nie u?ywano s?ów takich jak  iluminizm czy Iluminaci , tylko zast?powano je astrologicznym symbolem S?o?ca - kó?kiem z kropk? w ?rodku. Gdyby jednak zachowanie jego ca?kowitej tajno?ci okaza?o  si? niemo?liwe, to Iluminaci mieli zosta? przedstawieni spo?ecze?stwu jako "pozbawiony znaczenia ruch filantropijny .([2] str. 86). 

W lipcu 1782 roku w Wilhelmsbaden, ko?o Frankfurtu nad Menem,  odby? si? kongres wszechmaso?ski, który zosta? opanowany od ?rodka przez Iluminatów Weishaupta i tzw. Iluminatów francuskich (martynistów), staj?c si? niejako przygrywk? do rewolucji francuskiej. Martyni?ci wywodzili si? z sekty o nazwie "Zakon Cohenów" ("Zakon Kap?anów"), za?o?onej w 1754 roku we Francji przez portugalskiego marrana Martineza Paschalisa, której podstaw?  by?a kaba?a. Po  ?mierci Paschalisa sekt? t? rozwin??  jego ucze? Saint-Martin ([14] str. 42). W czasie kongresu w Wilhelmsbaden dosz?o  do  po??czenia obu grup  Iluminatów a tak?e innych od?amów masonerii.  Wydarzenie to poprzedzi?y  d?ugie negocjacje mi?dzy Weishauptem a jej cz?onkami, które zako?czy?y si? osi?gni?tym w dniu 20 grudnia 1781 roku porozumieniem.  Prawdopodobnie ?wiat nigdy si? nie dowie co naprawd? wydarzy?o si? na owym kongresie. Jeden z jego uczestników , hrabia de Virieu , tak pisa? o tym wydarzeniu w swej biografii: "...przywioz?em z powrotem tragiczne tajemnice. Nie zawierz? ich wam (...) Spisek jaki si? uk?ada jest tak dobrze pomy?lany, ?e b?dzie niemo?liwo?ci? dla monarchii i Ko?cio?a mu umkn??. " O?rodkiem konspiracji sta? si? Frankfurt, rodzinne gniazdo bankierskiej rodziny Rothschildów, sk?d rozszerza?a si? ona we wszystkich kierunkach. Jak pisze W.T.Still ([2] str. 95-96) :

"W 1782 roku siedziba g?ówna iluminizowanego wolnomularstwa zosta?a przeniesiona do Frankfurtu, kontrolowanej przez Rothschildów twierdzy finansowej Niemiec. Po raz pierwszy dopuszczono do Zakonu ?ydów Poprzednio dopuszczano ?ydów tylko do sekty Zakonu zwanej „Ma?ym i Starym Sanhedrynem Europy". Ci nowi cz?onkowie wnie?li nowe pieni?dze i now? energi? do systemu  Weishaupta. Zaopatrzona finansowo pot??na machina Weishaupta by?a  gotowa do dzia?ania. Z lo?y frankfurckiej wyszed? gigantyczny plan rewolucji ?wiatowej. Zosta?o pó?niej powiedziane przez dwóch wolnomularzy francuskich, ?e w czasie wielkiego kongresu maso?skiego w roku 1786 zadekretowano ?mier? Ludwika XVI [monarchy francuskiego] i Gustawa III szwedzkiego. Fakty pokazuj?, ?e Iluminaci i ich izba ni?sza, masoneria, to tajne towarzystwo wewn?trz tajnego towarzystwa. Zewn?trzna doktryna na u?ytek mas mówi?a, ?e iluminizm to tylko „udoskonalona" forma chrze?cija?stwa, natomiast doktryna wewn?trzna nawo?ywa?a do podboju ?wiata wszelkimi ?rodkami z ateizmem czy wr?cz satanizmem jako prawdziwym wyznaniemwiary. John Robison w sposób proroczy stre?ci? cele iluminizmu prawie dwie?cie lat temu, gdy pisa?: "Pierwszym i bezpo?rednim celem jest wej?cie w posiadanie bogactw, w?adzy i wp?ywów, bez przemys?u [tj. bez zapracowania na to]; i, aby tego dokona?, chc? oni obali? chrze?cija?stwo; nast?pnie za? powszechne rozpasanie zapewni im przy??czenie si? wszystkich niegodziwców i umo?liwi obalenie wszystkich rz?dów europejskich; potem pomy?l? oni o dalszych podbojach i rozszerz? swoje dzia?ania na pozosta?e cz??ci globu."   Nesta Webster nie przesadza?a, mówi?c tak o Iluminatach: "To przez t? straszn? i okropn? sekt? zosta? opracowany gigantyczny plan Rewolucji ?wiatowej pod przewodem cz?owieka, którego Louis Blanc [radykalny socjalista, wspó?przewodz?cy Rewolucji Francuskiej w roku 1848] okre?li? trafnie jako „najg??bszego spiskowca jaki kiedykolwiek istnia? ..."

Z Iluminatami by? zwi?zany tak?e s?ynny magik i okultysta Cagliostro (Józef Balsamo), syn sycylijskiego marrana, który zosta? inicjowany przez nich w 1783 roku ([8] str. 233). Pó?niej pomóg? on skompromitowa? monarchi? francusk? bior?c udzia? w s?ynnej "aferze z naszyjnikiem" , kiedy to królowa Francji i ?ona Ludwika XVI Maria Antonina, zosta?a fa?szywie oskar?ona o niemoralny zwi?zek z kardyna?em rzymsko-katolickim. Skandal ten zdyskredytowa? monarchi? , co dola?o oliwy do ognia w sytuacji , gdy Rewolucja Francuska wisia?a ju? w powietrzu ([2] str. 92).  Ten?e Cagliostro by? za?o?ycielem tzw. "masonerii egipskiej" , która pó?niej wy?oni?a z siebie takie ryty jak Misraim i Memphis. Ryt Misraim, zorganizowany przez Jassuda Bedarride, powo?a? z kolei do ?ycia tzw. "w?glarstwo"  - organizacj? tajn? rewolucji lipcowej 1830 r. we Francji, powstania listopadowego w Polsce, oraz rewolucji w Europie w 1848 r  ([8] str. 232).  

W 1784 roku Weishaupt wyda? rozkaz wywo?ania rewolucji we Francji, jednak kurier o nazwisku Lanze, wioz?cy Robespierowi odpowiednie instrukcje zosta? w drodze z Frankfurtu do Pary?a zabity uderzeniem pioruna. Przy zw?okach kuriera policja bawarska znalaz?a instrukcje Weishaupta ([1] str. 5). Po ich przestudiowaniu w?adze bawarskie zarz?dzi?y dokonanie rewizji w domach czo?owych Iluminatów, w??cznie z domem samego Weishaupta. Wszystko co wykryto w wyniku przeprowadzonych poszukiwa? jednoznacznie wskazywa?o na powa?ne  zagro?eniach dla pa?stwa ze strony Zakonu Iluminatów. Znaleziono bowiem plany dotycz?ce prowadzenia wojen i rewolucji w celu opanowania ?wiata. Spiskowcy zostali ujawnieni, a elektor bawarski Karol Teodor edyktem z 22 czerwca 1784 roku  wyda? zakaz  dzia?alno?ci wszystkich tajnych zwi?zków, za? w edyktach z 2 marca i 15 sierpnia 1785 wymieni? wprost Iluminatów i masonów  ([7] str. 99). Co wi?cej na rozkaz elektora wydrukowano w Monachium w latach 1786, 1787, 1794 znalezione pisma i dokumenty odnosz?ce si? do Iluminatów, co pozwoli?o ujawni? publicznie ich prawdziwe cele i metody dzia?ania. Wszystkie te zakazy  zmusi?y Weishaupta jedynie do opuszczenia Bawarii, by?o ju? jednak za pó?no na rozbicie Iluminatów, którzy osi?gn?li bardzo wielkie wp?ywy w bogatych sferach europejskich, w tym tak?e w?ród najwi?kszych ze wszystkich bogaczy - bankierów mi?dzynarodowych braci Rothschildów. Wprawdzie dla unikni?cia dalszych prze?ladowa? formalnie zarzucono nazw? "Iluminaci" przyjmuj?c god?o "zreformowanej masonerii", ale w istocie nadal prowadzono dotychczasow? dzia?alno??. Dla lepszego ukrycia prowadzonej dzia?alno?ci Weishaupt przez swoich wspó?pracowników  kaza? nawet og?osi? w londy?skim  "Monthly Magazine", ?e od 1790 roku jego stowarzyszenie przesta?o funkcjonowa?, lecz jak si? mo?na przekona? by? to po prostu zwyk?y fa?sz ([13] str. 96). Delegaci Iluminatów byli obecni na kolejnych kongresach maso?skich w Pary?u w 1785 i 1787 roku, a nawet wtajemniczyli ksi?cia Filipa orlea?skiego do wy?szych stopni ([7] str. 99). Zast?pca Weishaupta, Bode wraz z baronem de Busche zostali wys?ani do Pary?a , gdy? zdecydowano, ?e "Francja  pierwsza  zostanie iluminowan?" i od niej zacznie si? "wielkie dzie?o" . Zostali oni tam wprowadzeni do  lo?y "Po??czonych Przyjació?" (jej cz?onkowie nazywali si? tak?e "filaletami" czyli "przyjació?mi prawdy") przez hrabiego Mirabeau i Bonnevilla. Lo?a ta by?a oparta na zasadach martynizmu i powsta?a pod patronatem Wielkiego Wschodu Pary?a,  stanowi?c rodzaj tajnego komitetu, sprawuj?cego kontrol? nad ró?nymi obrz?dkami wolnomularskimi i ruchami spiskowymi  we Francji. W czasie trwaj?cych negocjacji zdecydowano si? na wprowadzenie z kodeksu Weishaupta tego co przyczyni? si? mog?o do przy?pieszenia rewolucji, jak równie? postanowiono zwo?a? w Pary?u na dzie? 15 lutego 1785 roku kongres wolnomularski dla masonów z Francji i zagranicy. W czasie jego obrad  postanowiono, ?e rewolucja wybuchnie we Francji , a z niej rozszerzy si? po ca?ej Europie ([13] str. 99). Co wi?cej dla odwrócenia od siebie uwagi masoni rozszerzyli k?amliw? wiadomo??, ?e zwi?zek Iluminatów by? dzie?em Jezuitów.  W tym celu  wydano dzie?o "Les Jesuites , chasses de la Maconneirie et leur poignard brise par les Macons".  Z kolei w 1788 roku Mirabeau og?osi? prac? pod tytu?em "Monarchie Prussienne" , w której wprawdzie wskazywa?, ?e  towarzystwa tajne s? niebezpieczne i ich dzia?alno?? nie powinna by? tolerowana przez rz?dy, ale jednocze?nie odsy?a? do dzie?a Bonnevilla, dowodz?cego, ?e "przywódcami masonii i rz?dcami sztyletów s? Jezuici" ([13] str. 99). Mimo takiego "zej?cia do podziemia" Iluminaci odgrywali istotn? rol? tak?e w czasie rewolucji francuskiej. Jak podaje  W.T.Still ([2] str. 98) :  "Do marca 1789 roku 266 ló? kontrolowanych przez francuski Wielki Wschód zosta?o "ziluminowanych" nie wiedz?c o tym, poniewa? wolnomularzom w ogólno?ci nie podawano nazwy sekty dostarczaj?cej im tych tajemnic (...) W nast?pnym miesi?cu wybuch?a Rewolucja ...".  Iluminaci  zdo?ali równie? opanowa? tak zwane "kluby jakobinów". Zdaniem N.Webster zosta?y one "zorganizowane przez komitet rewolucyjny ... poddany bezpo?redniej inspiracji bawarskich Iluminatów, którzy nauczyli ich swojej "metody za?atwiania spraw, prowadzenia korespondencji oraz zdobywania i szkolenia uczniów". By?o tak ,?e na dany sygna? mo?na by?o urz?dzi? powstania jednocze?nie we wszystkich cz??ciach kraju ."   Dla  osi?gni?cia odpowiedniego "zapa?u rewolucyjnego" jakobini znale?li pretekst, stosowany zreszt? pó?niej przy wielu innych rewolucjach, który usprawiedliwia?by ich dzia?ania - "najpierw  wywo?ali oni  stan bezprawia, pos?uguj?c si? grup? radykalnych bandytów. Nast?pnie za? ich najbardziej wp?ywowi cz?onkowie podnie?li przera?liwe wo?anie o "prawo i porz?dek" i tysi?ce Francuzów zosta?o pos?anych na gilotyn?. Wprowadzi?o to na scen? atmosfer? represji ." ([2] str. 99). Dosz?o nawet do tego, ?e w latach 1791-92 zamkni?to wszystkie lo?e maso?skie we Francji, bowiem "sprawuj?cy kontrol? nad narodem jakobini, zacz?li si? obawia? ?e masoneria mog?a by? wykorzystana - tak jak oni wykorzystali j? wcze?niej - jako przykrywka do spisku kontrrewolucyjnego "  ([2] str. 99). Warto tak?e wspomnie?, ?e  lIuminaci podporz?dkowali sobie w du?ym stopniu tak?e ówczesne wolnomularstwo w Polsce. W zapiskach Zwacka ("Katon") znajduje si? informacja potwierdzaj?ca  "uk?ad przymierza z Lo?? Narodow? Polski czyli Wielkim Wschodem Narodowym Polski" , za? Knigge ("Filon") w li?cie do tego? Zwacka nadmienia , ?e "Ten projekt dotycz?cy Polski , to dzie?o mistrzowskie. Pos?a?em ju? Spartacusowi (czyli Weishauptowi) projekt  okólnika dla ló? " ([15] str. 11). Ponadto w 1789 roku król Stanis?aw August zostaje cz?onkiem klubu francuskich jakobinów pod kierownictwem Mirabeau - cz?onka Iluminatów Weishaupta. W 1790 roku w jego ?lady idzie tak?e Szcz?sny Potocki - wówczas mistrz polskiego wolnomularstwa , a wkrótce przywódca Targowicy ([15] str. 10). Nieco pó?niej, gdy "rewolucja francuska" jest zagro?ona upadkiem, poprzez lo?e s? przekazywane do Polski pieni?dze na powstanie Ko?ciuszki. Dzi?ki temu liczono zapewne na unieruchomienie pod wzgl?dem wojskowym Austrii, Prus i Rosji, a tym samym na ocalenie rewolucji francuskiej. Jak pisze ks. Barruel  ([15] str. 14)"Aby oceni? ilo?? emisariuszów , których sekta utrzymywa?a w Polsce , wystarczy wspomnie? o przemówieniach Cambon'a, skarbnika rewolucji , który przyznawa?, ?e pomoc dla braci w Warszawie kosztowa?a ju? Francj? ponad 60 milionów (...) W istocie b?d?c panami tych okolic jakobini trzymaliby w szachu trzy mocarstwa , które by?y najgro?niejsze w?ród koalicji panuj?cych, ta dywersja musia?aby koniecznie os?abi? ich si?y. Wolno?? i równo?? przesz?aby ?atwiej do Rosji; bracia pruscy i austriaccy ujawniliby si? ?mielej . Ju? wszystkie te ?yczenia zdawa?y si? sprawdza?: Ko?ciuszko wywo?a? powstanie w Warszawie , Wilnie i Lublinie ."

Po ?mierci Weishaupta , naczelne zwierzchnictwo masonerii  i innych tajnych zwi?zków  przesz?o do lo?y Alta Vendita (Wysoka Wenta),  kierowanej przez syna Carla (Kalmanna) Rothshilda - syna Amschela -  ([5] str. 63).  Organizacja ta  by?a tajnym stowarzyszeniem, które w pierwszej po?owie XIX wieku zdawa?o si? przejmowa? dziedzictwo Iluminatów w kierowaniu tajnymi zwi?zkami. Jak g?osi wyj?tek z nadal obowi?zuj?cej instrukcji Wysokiej Wenty (tekst pochodzi z 1819 roku):

"Nasz cel ostateczny to cel Voltaire'a i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet wszelkiej idei chrze?cija?skiej, i niedopuszczenie, by przetrwa?a na ruinach Rzymu".

Tak wi?c mimo pozornego upadku  "o?wieceni"  przetrwali i pot??nieli z ka?dym rokiem maj?c poprzez , opanowan? -"ziluminowan?"- przez siebie masoneri? , przemo?ny wp?yw na takie   wydarzenia w historii jak  rewolucja francuska 1789 roku , rewolucja bolszewicka w Rosji 1917 roku, czy obie wojny ?wiatowe.  Warte podkre?lenia jest to, ?e w wielu przypadkach wydarzenia te zosta?y najpierw szczegó?owo zaplanowane , a potem  po wielu latach,  z zadziwiaj?c?  konsekwencj?  zrealizowane (do tej pory przynajmniej w wi?kszej ich cz??ci). Przyk?adem tego jest cho?by "plan trzech wojen ?wiatowych" wy?o?ony jasno w pismach niektórych przedstawicieli "o?wieconych". 

Plan trzech wojen ?wiatowych

W 1834 roku "o?wieceni" polecaj? w?oskiemu rewolucjoni?cie Giuseppe Mazziniemu by organizowa? mi?dzynarodowy ruch rewolucyjny. Ten wyposa?ony szczodrze w pieni?dze mi?dzynarodowych bankierów, tworzy mnóstwo rewolucyjnych organizacji , które pod has?ami walki narodowo-wyzwole?czej, realizowa?y w istocie cele "o?wieconych".  Stosuj?c zasad? "dziel i ??cz" starano si? konsekwentnie rozbija? jedno?? ruchu narodowo-wyzwole?czego w poszczególnych krajach, przeciwstawiaj?c interesy jednych ujarzmionych narodów przeciwko drugim. W 1850 roku do Iluminatów przy??cza si? Albert Pike, prawnik, genera? konfederatów z wojny domowej w Ameryce. W latach 1859-1871 opracowuje on plany dla trzech wojen ?wiatowych i przynajmniej dwóch wielkich rewolucji po których mia? zapanowa? na ziemi "Nowy Porz?dek Wieków" ( "Novus Ordo Seclorum"). O tym jaki charakter mia? mie? ów "porz?dek" ?wiadczy fakt ,?e dla Pike'a , w napisanej przez niego w 1871 roku "biblii" wolnomularstwa - "Morals and Dogma", Lucyfer-Szatan jest w istocie "Bogiem ?wiat?a i Dobra" , natomiast "Bóg chrze?cijan jest Bogiem Ciemno?ci i Z?a ". Istnieje jeszcze inna wypowied? tego? Pike'a pochodz?ca z 1889 roku i przeznaczona dla cz?onków masonerii ?wiatowej 33 stopnia wtajemniczenia: "... Religia maso?ska powinna by? utrzymywana przez nas wszystkich inicjowanych wysokiego stopnia w czysto?ci doktryny lucyferia?skiej. Gdyby Lucyfer nie by? Bogiem , czy Adonaj (Bóg chrze?cijan) , którego czyny dowodz? okrucie?stwa, perfidii i nienawi?ci do cz?owieka , barbarzy?stwa i odrazy do wiedzy , czy Adonaj i jego kap?ani szerzyliby o nim oszczerstwa ...([9] str. 201).  Podobn? ideologi? wyznawa? Mazzini. Jak pisze W.T.Still ([2] str. 146-147) :  

"W 1871 r. Mazzini wyda? list, w którym nakre?li? trzycz??ciowy plan docelowy Iluminatów: ich wielki projekt uwolnienia nie tylko Europy, i  ca?ego ?wiata od chrze?cija?stwa i poddania ich „o?wieconej" („iluminowanej") dyktaturze lucyferianizmu . Ten godny uwagi list by? przez wiele lat wystawiony w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Mazzini planowa? seri? wojen ?wiatowych. Wojny te mia?y wp?dzi? ka?dy naród w konflikt tak krwawy i chaotyczny, by ostatecznie ka?dy naród zrzek? si? swojej suwerenno?ci narodowej na rzecz rz?du mi?dzy narodowego, takiego jak Liga Narodów lub za drugim podej?ciem - obecna - Organizacja Narodów Zjednoczonych - celem zapobie?enia kolejnemu globalnemu rozlewowi krwi. Pewien badacz maso?ski napisa? w 1987 r. Prawdziwe narodziny Demokracji ?wiatowej z jej przednarodzeniowego ograniczenia narodowego post?puj? nawet obecnie. Rozdarty wojn?, krwawi?cy ?wiat jest w ?rodku bólów porodowych, poprzedzaj?cych wielk? prób? narodzin. Bólów porodowych Nowej Ery! ... Wiedz?c jednak, ?e suwerenno?? narodowa z pewno?ci? nie umiera?aby  ?atwo, Mazzini i Pike projektowali w swoim oryginalnym planie trzy kolejne wojny ?wiatowe. Pierwsza z tych wojen ?wiatowych mia?a, zgodnie ich nadziejami, obali? rz?d carski w Rosji i ustanowi? dyktatur? iluminatów  i  nowy stopie? w gamie ?rodków kontroli spo?ecze?stw. To za? mia?o da?. Iluminatom solidn? baz? operacyjn? z wielk? ludno?ci? i ogromnymi zasobami materialnymi dla zasilenia nowej machiny iluminizmu. Druga wojna ?wiatowa mia?a pozwoli? nowej Rosji Sowieckiej na zdobycie Europy - lub , jak si? okaza?o, jej po?owy. Trzecia wojna ?wiatowa mia?a wybuchn?? na Bliskim Wschodzie pomi?dzy muzu?manami a ?ydami i  spowodowa? biblijny Armagedon. Przed ko?cem trzeciej wojny ?wiatowej zm?czone wojn? narody mia?y by? gotowe do zaakceptowania jakiegokolwiek planu przynosz?cego mo?liwie najd?u?szy pokój, a jednocz?cego ca?y ?wiat pod zgubnym sztandarem Lucyferia?skiego Nowego Porz?dku ?wiata. W 1871 r. Pike tak pisa? do Mazziniego o nast?pstwach trzeciej wojny ?wiatowej:  Wywo?a ona straszliwy kataklizm spo?eczny... i najbardziej krwawy zam?t. Wsz?dzie wtedy obywatele, zmuszeni broni? si? przeciwko mniejszo?ci rewolucjonistów, b?d? t?pi? owych niszczycieli cywilizacji, a wi?kszo??, pozbawiona z?udze? na temat chrze?cija?stwa... pozbawiona busoli, pragn?ca idea?u, lecz nie wiedz?ca, gdzie skierowa? swe uwielbienie, przyjmie prawdziwe ?wiat?o za po?rednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, wyprowadzonej w ko?cu na widok publiczny, manifestacji wynik?ej z ogólnej reakcji na zniszczenie chrze?cija?stwa i ateizmu, obu pokonanych i wyt?pionych w tym samym  czasie. Mazzini i Pike mogli zaplanowa? w 1871 r. trzy wojny ?wiatowe, lecz dwaj . autorzy Manifestu Komunistycznego Marks i Engels, mówili obaj o pierwszej wojnie ?wiatowej dwadzie?cia trzy lata wcze?niej. Karol Marks pisa? w 1848 r „s?owia?ska ho?ota", czyli Rosjanie, a tak?e Czesi i Chorwaci, s? "zacofanymi" rasami, których jedyn? rol? w przysz?ej historii ?wiata b?dzie rola mi?sa armatniego. Marks mówi?: Przysz?a wojna ?wiatowa spowoduje, ?e z powierzchni ziemi znikn? nie tylko reakcyjne klasy i dynastie, lecz ca?e reakcyjne narody. I b?dzie to post?p. Tak samo, cho? id?c jedynie za przewodem Marksa, pisa? w rok pó?niej jego kolega autor, Fryderyk Engels:Nast?pna wojna ?wiatowa spowoduje znikni?cie z powierzchni ziemi ca?ych narodów reakcyjnych. To tak?e b?dzie post?p. Oczywi?cie nie b?dzie mog?o si? to dokona? bez zdeptania niektórych delikatnych kwiatków narodowych. Lecz bez gwa?tu i bez braku lito?ci nie da si? w historii osi?gn?? niczego. Czy mo?na to opacznie zrozumie? ? Có? to za 'nast?pna wojna ?wiatowa' , do tej pory nie by?o przecie? ?adnej  'wojny ?wiatowej' ... ." 

Zatrzymuj?c si? na chwil? przy postaci Karola Marksa, warto podkre?li?, ?e zarówno on , jak te? jego poprzednik Weishaupt deklarowali si? pocz?tkowo, przynajmniej oficjalnie,  jako chrze?cijanie. W swojej pierwszej pisemnej pracy  Marks wyrazi? si?  mi?dzy innymi takimi s?owami ([2] str. 149) : "Poprzez mi?o?? Chrystusa zwracamy nasze serca jednocze?nie ku naszym braciom , którzy s? wewn?trznie zwi?zani z nami i za których z?o?y? si? on w ofierze. Jedno?? z Chrystusem mog?aby da? wewn?trzn? godno?? , pocieszenie w strapieniu, spokojn? ufno?? i serce zdolne do mi?o?ci cz?owieka..."  Jak zauwa?a W.T.Still ([2] str. 149-150) : "Jak móg? taki ch?opiec zb??dzi? ? Co? przydarzy?o si? m?odemu Marksowi w ostatnim roku szko?y ?redniej i sta? ?arliwie antyreligijny. Marks pozna? tajemnicz? posta? nazwiskiem Moj?esz Hess, którego Marks nazywa? "komunistycznym rabinem". Hess najwidoczniej wprowadzi? go bezpo?rednio na zaawansowany szczebel satanizmu. Nagle Marks zacz?? w swoich pismach u?ywa? s?owa "zniszczy?" , do tego stopnia, ?e  jego przyjaciele, cho? zdaje si? ,?e by?o ich niewielu , nadali mu przydomek "Zniszczy?"  ."   By? mo?e ca?e to "chrze?cija?stwo" Marksa by?o tylko pozorem, w ka?dym razie o tym, ?e Marks zwi?za? si? z kultem satanistycznym informuje obszernie  Richard Wurmbrand w swojej pracy "Was Karl Marks a Satanist ?", z której wynika mi?dzy innymi to, i? Marks by? satanist? zanim zosta? komunist?. Mówi?c inaczej "komunizm, który mu potem przypisano , by? najlepsz? drog? do oszukania reszty ludzi tak, by opu?cili Ko?ció? i pod??yli szlakiem wytyczonym przez Weishaupta ponad sze??dziesi?t lat wcze?niej"([2] str. 152). Oczywi?cie Marks nie by? jedynym przyk?adem takiego w?a?nie podej?cia do tworzenia "nowego porz?dku ?wiata" . Michai? Bakunin , mason i anarchista rosyjski,  dopuszcza? bezpo?redni? wi?? mi?dzy rewolucjonistami socjalistycznymi a satanizmem, uwa?aj?c ,?e prawdziwa droga rewolucji polega na "budzeniu Diab?a w ludziach , by uruchomi? najni?sze nami?tno?ci . Naszym pos?annictwem jest burzy? , a nie budowa?" ([2] str. 154). Bakunin by? cz?onkiem lo?y "Il Progresso sociale" we W?oszech i zorganizowa? tam tzw. "Bractwo Mi?dzynarodowe". Po za?o?eniu w Szwajcarii "Mi?dzynarodowego Zwi?zku Demokracji Socjalistycznej" przyst?pi? z nim do I Mi?dzynarodówki, co zako?czy?o si?  wspó?prac? z Marksem i Engelsem. Po usuni?ciu z tej organizacji, Bakunin utworzy? w 1872 roku  mi?dzynarodówk? anarchistyczn?, która osi?gn??a znaczne wp?ywy przez skrytobójstwa w Szwajcarii, W?oszech, Hiszpanii i Francji ([15] str. 49). Jak si? przypuszcza satanizm w przypadku Marksa nie pozosta? bez wp?ywu tak?e na jego rodzin?. Okazuje si? bowiem ,?e jego pierwsza córka Laura i jej m?? socjalista Lafargue , pope?nili razem samobójstwo,  podobnie jak druga córka - Elonora. Warte podkre?lenia u Marksa jest tak?e to, ?e  chocia? w swoim "Das Kapital"-  wyst?puje zdecydowanie przeciwko samym podstawom kapitalizmu, nie wspomina nigdy s?owem o  jego czo?owych krzewicielach w tamtych czasach , czyli Rotschildach. Jak si? przypuszcza wynika to z tego faktu ,?e  byli oni tajemnymi finansistami Iluminatów czy te? rewolucji francuskiej. a pó?niej tak?e mieli ogromny wp?yw na system gospodarczy Stanów Zjednoczonych.  Jak pisze W.T.Still ([2] str. 156) :  

"Z pewno?ci? Rotshildowie mieli g??boki wp?yw na przemys?ow? Ameryk?. Dzia?aj?c za po?rednictwem firm z Wall Street, a mianowicie Kuhn, Loeb & Co oraz J.P. Morgan Co. , Rotschildowie finansowali Johna D. Rockefellera, tak ?e móg? on stworzy? imperium Standard Oil. Finansowali oni tak?e dzia?alno?? Edwarda Harrimana (koleje ?elazne) i Andrew Carnegiego (stal). Do pocz?tków XX w. bogactwo niewidocznego obecnie Domu Rotshildów uros?o do takiej skali, ?e oceniano, i? kontroluj? oni po?ow? ?wiata. Historyk Nesta Webster zada?a naturalne pytanie w sprawie pope?nienia przez Marksa przeoczenia: Jak?e mo?na poj?? to, by cz?owiek, który zabra? si? uczciwie za oskar?anie kapitalizmu, mia? unika? wszelkich odniesie? do jego g?ównych autorów ?... Jak mo?emy wyt?umaczy? to zadziwiaj?ce przeoczenie ? Tylko poprzez uznanie, ?e Marks nie by? szczery w swoich oskar?eniach systemu kapitalistycznego i ?e mia? inne cele na wzgl?dzie.  Odpowied? jest taka, ?e komunizm by? wytworem tajnych towarzystw, Marks by? tylko pionkiem dzia?aj?cym na ich zlecenie. Nic chyba nie ilustruje tego lepiej ni? dzia?alno?? Marksa w Mi?dzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników - Mi?dzynarodówce ... ."  

Wspomniane Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Robotników , czyli "I Mi?dzynarodówka" zosta?o utworzone w 1864 roku w Londynie. Chocia? nazwa tej organizacji nadawa?a jej pozór jakiego? mi?dzynarodowego porozumienia robotniczego, to w istocie by?a to "maso?ska mieszanka elitarnych socjalistów, komunistów, ateistów i satanistów ." ([1] str. 157). Wbrew powszechnym opiniom nie by?a ona wcale tworem samego Marksa, który  pozostawa? ca?kowicie poza jej pracami przygotowawczymi prowadzonymi od 1862 do 1864. Pó?niej dopuszczono go wraz z kilkoma masonami do prac podkomisji maj?cej przed?o?y? statut Mi?dzynarodówki. Co ciekawe mi?dzy nimi znajdowa? si? cz?owiek o nazwisku Wolf, b?d?cy osobistym sekretarzem w?oskiego "Iluminata" Mazziniego. Wszystko to w efekcie czyni?o z tej organizacji nic innego jak tylko "iluminowan? masoneri?" w nowym przebraniu. ?wiadczy? o tym mo?e równie? fakt , ?e gdy  genera? Garibaldi, który "wyzwoli?" W?ochy od monarchii, przedstawi? propozycj? dotycz?c? tego , ?e "Kongres powinien uzna? wiar? w Boga", to spotka?a si? ona z grobowym milczeniem zebranych. Wówczas  zak?opotany Garibaldi szybko wycofa? si? ze swojego pomys?u, wyja?niaj?c, ?e przez "Boga" rozumia? on "religi? Rozumu".  W istocie prawda jest taka ,  ?e ([2] str. 158) : 

"Ca?a mowa o warunkach pracy i wszelkie dyskusje o praktycznych problemach przemys?u zosta?y zarzucone, a Mi?dzynarodówka sta?a si? po prostu machin? wojenn? przeciwko cywilizacji. Poprzez wch?oni?cie tajnych towarzystw i doktryn iluminizmu, przesz?a w jej r?ce ca?a maszyneria rewolucji. Ka?dy ruch w grze zaplanowanej przez Weishaupta, ka?da metoda organizowania rozruchów i rozpowszechniania rozpalaj?cej nastroje propagandy, sta?y si? cz??ci? jej programu. A wi?c dok?adnie tak jak klub jakobinów otwarcie realizowa? tajemny plan Iluminatów, tak Mi?dzynarodówka, skrywaj?c w swym wn?trzu te same tajemnice, kontynuowa?a dzie?o Rewolucji ?wiatowej w pe?nym ?wietle dnia ."

 

Dwie odmiany globalnego socjalizmu  

W czasie gdy Karol Marks opracowywa? "Manifest Komunistyczny" pod nadzorem jednej grupy Iluminatów , Karol Ritter , wyk?adaj?cy w Berlinie i we Frankfurcie , pisa? antytez? komunizmu pod opiek? innej grupy. Dzie?o Rittera uko?czy? F.W.Nietzsche.  Da?o ono podwaliny dla faszyzmu i nieco pó?niej dla nazizmu ([1] str. 13). W obu przypadkach  opierano si? w pewnym stopniu na systemie filozoficznym Hegla, który wykorzysta? z kolei idee rozwini?te wcze?niej przez  Fichtego,  b?d?cego - co ciekawe - tak?e Iluminatem. System ten zak?ada? mi?dzy innymi ,?e "Pa?stwo" jest "Absolutem", niemal "Bogiem", i wymaga ono od ka?dego cz?owieka ca?kowitego pos?usze?stwa. Z kolei cz?owiek ?yje nie dla siebie , ale dla wype?nienia roli jak? mu ono wyznaczy?o, a swoj? wolno?? mo?e on znale?? w ca?kowitym pos?usze?stwie wobec rz?dz?cych. W praktyce pod poj?ciem "Pa?stwa" rozumiano jedynie w?sk? grup? ludzi (elit?) uzurpuj?cych sobie w?adz? ([4] str. 34). Dopiero dzisiaj, w kontek?cie tragicznej historii XX wieku, ca?a ta filozofia staje si?  lepiej zrozumia?a  jako zapowied? przysz?ej  "?elaznej" dyktatury jednego ?wiatowego "superpa?stwa". Z tego systemu filozoficznego wywodzi si? równie?  tzw. dialektyka heglowska , czyli przekonanie ,?e wszystkie wydarzenia historyczne wy?aniaj? si? z konfliktu mi?dzy "przeciwstawnymi" si?ami. Bowiem ka?de "idea" (teza) powoduje pojawienie si? "kontr-idei" (antyteza) , przy czym wynik ko?cowy tego konfliktu (rozwój, post?p) jest "syntez?" ich obu.  Praktycznym potwierdzeniem realizacji tego schematu my?lowego  w XX wieku by? wybuch i konsekwencje II wojny ?wiatowej. Wówczas to dwie przeciwstawne (faktycznie tylko pozornie) idee w postaci  nazizmu (hitlerowskie Niemcy) i marksizmu (Zwi?zek Sowiecki)  "zderzy?y" si? , wyniku czego powsta?a "synteza" ich obu, czyli powojenny porz?dek ?wiata  , b?d?cy pierwszym krokiem do utworzenia Nowego Porz?dku ?wiata ([4] str. 126). Oczywi?cie na tym konflikcie zyskali interbankierzy finansuj?cy zgodnie obie strony. Tak w?a?nie w praktyce wygl?da dla nich ów "post?p" i "rozwój". Wida? wi?c, ?e zarówno komunizm (socjalizm sowiecki) jak i nazizm (narodowy socjalizm) s? w istocie tylko dwiema  formami te samej idei. Zarówno jeden jak i drugi system  ma te same antychrze?cija?skie korzenie, ten sam cel oraz  tych samych  bardzo mo?nych i wp?ywowych protektorów w postaci  mi?dzynarodowej finansjery ([1] str. 13)Obie te formy powsta?y z tej samej woli ustanowienia Anty-Ko?cio?a i z tego samego mesjanizmu. Hannah Arendt tak podsumowa?a ich wspólne punkty - "Ich totalitaryzm nie tylko chcia? eksterminowa? wszelkie odst?pstwo , lecz wpoi? now? moralno??, now? wiar? (...) nie tylko kontrolowa? ?ycie polityczne i ekonomiczne, lecz równie? ?rodki przekazu, nauczanie i my?l , metodami, które zapewniaj? ,?e system b?dzie w ka?dym punkcie zrealizowany ." ([10] str. 64). Potwierdzeniem tego by?a  historia, która pokaza?a, ?e  prawdziwy socjalizm ?yje , narzuca si? i istnieje tylko w totalitaryzmie. Do tego nurtu nale?a?  zarówno socjalizm sowiecki (komunizm) stale ratowany gospodarczo przez mi?dzynarodowych bankierów, socjalizm Hitlera , który zgin?? gdy? nie móg? si? ju? d?u?ej ?ywi? s?abo?ci? innych , a nawet w pewnym stopniu socjalizm "New Dealu" Roosevelta. Ten ostatni od katastrofy ekonomicznej i spo?ecznej uratowa?a tylko wojna w Europie i zaanga?owanie si? w ni? USA ([10] str. 257). Niezmiernie istotn? rol? w propagowaniu idei "komunizmu"  na Zachodzie odegra? tzw. socjalizm fabianistyczny. Polega? on na ukrytej i stopniowej  indoktrynacji zachodnich uniwersytetów i ?rodowisk intelektualnych oraz szerzeniu "nowych" i "post?powych" idei ([10] str. 70) :

"socjalizm fabianistyczny narodzi? si? pod koniec XIX wieku, wewn?trz angielskiego nurtu marksistowskiego, w trakcie spotka? pewnych ?rodowisk profesorów uniwersyteckich i intelektualistów. Jego pierwsze oficjalne ko?o zosta?o zawi?zane 4 stycznia 1884. Znale?li si? w nim m.in.: Sidney i Beatrice Webb (przyszli piewcy ZSSR), Eleanor Marks (jedna z córek Marksa), pisarz Bernard Shaw (który wyda w 1889 „Fabianistyczne eseje o socjalizmie" - jedno z niewielu ?róde? o tym ruchu) i, od 1890, Edward Bernstein, który rozpowszechni? ko?a fabianistyczne w?ród socjaldemokracji niemieckie. Nazw? przyj?to od imienia wodza rzymskiego F a b i u s a Cunctatora, rzecznika dzia?a? powolnych i cierpliwych. Fabiani?ci postanowili wprowadzi? t? taktyk?, i „od góry", socjalizm wszech?wiatowy. Zacz?to zak?ada? ko?a w szko?ach i uniwersytetach, aby formowa? w ten sposób przysz?e kadry polityki, administracji, prasy, nauczania - kadry o okre?lonym, „post?powym" ?wiatopogl?dzie. Zwrócono si? równie? w stron? ideologizacji ?rodowisk finansowych i przemys?owych. Z ich inspiracji, w latach 1891-1910, zawi?zywa?y si? w siedmiu krajach Grupy Okr?g?ego Sto?u  (Round Table Groups) lorda Cecila Rhodesa i jego przyjació?: lorda Rothschilda, Milnera, Balfoura i innych. Z inspiracji fabianistów lub przy ca?kowitej ich infiltracji powsta?y: „Liga na rzecz. Demokracji Przemys?owej" (USA), Ameryka?ski Komitet Porozumienia mi?dzy Wschodem i Zachodem (ACEWA), PUGWASH, Klub Rzymski, CFR, wreszcie s?awetna Komisja Trójstronna (Trilateral Commission) Dawida Rockefellera, która od 23 lat trz?sie polityk? ?wiatow? ." 

Owa planowa i  indoktrynacja wielu ameryka?skich i angielskich "elitarystów" spowodowa?a ich niezachwian? wiar? w nieuchronno?? powszechnego ?wiatowego systemu socjalistycznego. Cz?sto odbywa?o si? to w oparciu o tzw. "fundacje". Wspomniany ju? Cecil Rhodes, wsparty finansowo przez Rothschildów i Oppenheimerów przy tworzeniu imperium diamentowego , zak?ada wzorowane na wolnomularstwie stowarzyszenie - Fundacj? Rhodesa.  Stypendy?ci tej instytucji byli indoktrynowani i przygotowywani do do popularyzacji idei komunizmu, czego wspó?czesnym  przyk?adem jest osoba by?ego prezydenta USA - Billa Clintona. Niejednokrotnie tajne finansowanie ró?nych ?wiatowych konfliktów i wojen przez bankierów mi?dzynarodowych odbywa?o si? poprzez ró?nego rodzaju fundacje, zwolnione od opodatkowania. Najwa?niejsza z nich to "Fundacja Carnegiego dla Pokoju Mi?dzynarodowego" (Carnegie Endowment for International Peace) , powo?ana w 1908 roku w czasie prac nadFederalnym Bankiem Rezerw. Jej pierwszym prezesem by? Daniel Gilman, absolwent uczelni w Yale, gdzie w 1852 roku wst?pi?  do elitarnego bractwa  "Skull & Bones" (Czaszka i Piszczele), które by?o zwi?zane  z iluminizmem Weishaupta. 

Logo Fabian Society - wilk w owczej skórze - zdradza podst?pne metody i ukryte cele realizowane przez to stowarzyszenie. Sprowadza?y si? one do stopniowej indoktrynacji ludzi oraz opinii publicznej  celem zdobycia ich dla idei jednego ?wiatowego systemu socjalistycznego.

Jednym z wa?nych etapów  realizowanych przez "ziluminizowane" tajne towarzystwa, w celu zniszczenia chrze?cija?stwa , by?a tak?e rewolucja bolszewicka w Rosji. Rewolucja ta kie?kowa?a w wieku XIX , ale wybuch?a dopiero w pocz?tkach XX w. Znowu okaza?o si?, ?e by?a ona dok?adnie sterowana a sami rewolucjoni?ci mieli swoich mo?nych protektorów, g?ównie w osobach bankierów z Wall Street, których pot?ga zosta?a niegdy? zapocz?tkowana przez klan Rotschildów. Przyk?adowo tylko jeden z nich - Jacob Schiff  - "utopi?" oko?o 20 000 000 $ na rzecz ostatecznego triumfu bolszewików w Rosji. Pó?niej ci sami finansi?ci trudzili si? przez kilkadziesi?t lat nad utrzymaniem "komunizmu" w Zwi?zku Sowieckim inwestuj?c we? ogromne sumy pieni?dzy i nowe technologie. Zdaniem niektórych nie jest tak?e przypadkiem ,?e "spartakusowcy" w Niemczech w 1920 roku przyj?li  nazw? od swego poprzednika z XVIII wieku - "Spartacusa" - Weishaupta. Co ciekawe te same banki z Wall Streetzainwestowa?y pó?niej w Hitlera i jego ideologi?, umo?liwiaj?c mu doj?cie do w?adzy, a pó?niej wzrost pot?gi wojskowej hitlerowskich Niemiec.  Ponadto jak si? okazuje spora cz??? hitlerowskiej elity  by?a równie? zwi?zana z tajnymi towarzystwami.  

Iluminizm w USA

Tajne towarzystwa spod znaku "o?wieconych" rozwin??y tak?e swoj? szerok? dzia?alno?? w Ameryce. Genera? William H.Russel , który w 1832 roku odwiedzi? Niemcy , zetkn?? si? tam z tajnym stowarzyszeniem b?d?cym bezpo?rednim spadkobierc? bawarskich Iluminatów Weishaupta. Po powrocie do USA za?o?y? on w tym samym roku na Uniwersytecie Yale okultystyczno-maso?ski Zakon Skull & Bones ("Czaszka i Piszczele"), którego "znakiem firmowym"  jest  czaszka, ze skrzy?owanymi piszczelami oraz liczba 322. Obecnie Zakon ten jest  zarejestrowany pod nazw? Russel Trust. Jego cz?onkowie stanowi? nierzadko tzw. "Establishment" czyli elit? polityczn?, bankow?  i finansow? USA, zajmuj?c najbardziej eksponowane i decyzyjne miejsca cho?by w takich instytucjach jak: Bilderberg Group, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Zagranicznych (CFR). Kontroluj? oni tak?e w du?ym stopniu nowojorsk? gie?d?, dzia?aj? w przemy?le naftowym, s? dyplomatami, magnatami kolejowymi, prasowymi, telewizyjnymi, bankowymi i finansowymi. Od wielu lat  cz?onkowie tej tajnej organizacji decydowali o programach o?wiatowych w USA i wychowywaniu m?odego pokolenia. Dla przyk?adu by?y prezydent USA George Bush zosta? cz?onkiem tego Zakonu w 1947 roku, za? jego ojciec Prescott Bush  w 1917 r. Ostatnio trzeci cz?onek tej "ziluminizowanej" rodziny - George Bush Junior (wnuk Prescotta) zosta?  "namaszczony"  na  kolejnego prezydenta USA ([4] str. 212). Z tajnymi towarzystwami jest tak?e ?ci?le zwi?zany ameryka?ski Ku Klux Klan. Zgodnie z tym co pisze badacz masonerii Paul A. Fisher, organizacja Ku Klux Klan "jest bezpo?rednio zwi?zana z wolnomularstwem, historycznym antagonist? katolicyzmu."  Z kolei Imperialny Czarownik Klanu Hiram W. Evans og?osi? w 1925 roku, w artykule  "Klan  obro?c? ameryka?sko?ci", ?e Ko?ció? katolicki "zawsze przeciwstawia? si? podstawowym zasadom wolno?ci ." ([2] str. 170).

Logo Zakonu Skull & Bones, za?o?onego  w 1832 roku na Uniwersytecie Yale w USA przez  Williama H. Russela, i stanowi?cego jedn? z ga??zi Iluminatów. Cz?onkiem tego tajnego stowarzyszenia, zrzeszaj?cego  elit? (Establishment) Stanów Zjednoczonych, zosta? mi?dzy innymi by?y prezydent USA George Bush. Podobnego symbolu czaszki ze skrzy?owanymi piszczelami u?ywali tak?e hitlerowcy na czapkach niektórych swoich formacji (np. w  oddzia?ach "SS").

Mimo, ?e  "o?wieceni" znikn?li formalnie ju? dawno z widoku publicznego , wprawiony przez nich w ruch aparat w?adzy i pieni?dza istnieje do dzisiaj. Pozosta?y te same metody oraz cele zniewolenia i podporz?dkowania sobie wszystkich narodów ?wiata jednemu o?rodkowi w?adzy.   Niegdy? odbywa?o si? to pod has?em "wolno?ci, równo?ci i braterstwa" a teraz "poszanowania praw cz?owieka", "humanizmu" oraz "zapewnienia pokoju", "demokracji" i "tolerancji" . Konsekwentnie d??y si? do zniszczenia to?samo?ci  narodów ?wiata  proponuj?c w zamian jedn? "zmiksowan? pseudokultur?" opart? tylko na konsumpcji,   bez ?adnych prawdziwych warto?ci. Poprzez opanowane media oraz system edukacji manipuluje si? lud?mi , wt?aczaj?c im do g?ów nowe  "prawdy" i "normy". Niestety tak?e Polska jest dzisiaj w orbicie realizacji takiego w?a?nie planu , którego pierwszym etapem by?o pozbawienie  suwerenno?ci gospodarczo-finansowej, militarnej  i politycznej,  dalszym b?dzie jej wci?gni?cie do Unii Europejskiej, a w przysz?o?ci by? mo?e tak?e do jednego globalnego "ko?chozu".  Spadkobiercy "o?wieconych", chocia? sami pozostaj? niewidoczni, dzia?aj? nadal poprzez ró?ne tajne stowarzyszenia i ruchy . Ponadto tworzone s? rozmaite oficjalne organizacje, ale zawsze nazywane jako "pozarz?dowe".  Nie jest wykluczone, ?e ponad nim istniej? jeszcze jakie? kolejne wy?sze, bardziej zakamuflowane i elitarne stopnie  w?adzy, ograniczone w?skiego kr?gu  najbardziej wp?ywowych osób, b?d?cych w istocie faktycznymi architektami Nowego Porz?dku ?wiata. Ukryte dzia?anie owych architektów na przestrzeni dziejów przytacza  w swojej ksi??ce P.Virion ([9] str. 184) : 

W kluczowych momentach historii jaki? kaha? tajemniczy popycha "cz?owieka przeznaczenia" , cz?owieka "inspirowanego" , niekiedy wybranego na szereg lat naprzód, aby sta? si? narz?dziem "Wielkiego Dzie?a". Mo?e on wstrz?sn?? pa?stwem, odwróci? bieg wypadków, stawi? czo?a wszelkiej opozycji, mami? lud spektakularnymi i dramatycznymi poci?gni?ciami i sukcesami ku podziwowi t?umów nie?wiadomych tego, i? jego drogi przygotowa?y inne r?ce, nie wiedz?cych nic o tajnym poparciu, które pozwala mu trwa? a? do z góry wyznaczonego dnia jego upadku , kiedy ju? spe?ni sw? misj? albo gdy jego d??enia wykrocz? poza wyznaczon? mu granic? .  

Czytaj?c te s?owa mo?na sobie zada? pytanie: czy? historia  XX wieku nie dostarczy?a licznych przyk?adów tego rodzaju, cho?by w osobach Lenina, Hitlera i Stalina ?

Pogl?dowy schemat struktur maso?skich i im pokrewnych.

 

 

"?wi?to" 1 maja

W ?wietle podanych wy?ej informacji  dzie? 1 maja jest "?wi?tem" komunistycznym ( tzw. "?wi?to Pracy") w?a?nie jako pami?tka  powstania   Zakonu Iluminatów  (1 maja 1776) , a nie z powodu  krwawej robotniczej manifestacji w  Chicago jaka mia?a si? odby? rzekomo w dniu 1 maja  1886 roku. Jak pisze w swojej ksi??ce ks. prof. M.Poradowski, przebieg ówczesnych wydarze? by? zasadniczo inny ni? si? powszechnie utrzymuje. W dniu 16 lutego  1886 r. rozpoczyna si?  strajk robotników w fabryce maszyn rolniczych Mac Cormik. Strajk ten przed?u?a si? do 3 maja (!) , kiedy to przyby?a z Europy grupa zawodowych terrorystów, która do??czy?a do strajkuj?cych , nadaj?c strajkowi charakter rewolucyjny i powoduj?c gwa?towne zamieszki w mie?cie, g?ównie na placu Haymarket. 130 policjantów , pod komend? kapitana Ward  usi?owa?o opanowa? te gwa?ty i niszczycielskie manifestacje. W momencie kiedy kapitan Ward z podniesion? d?oni? przemawia? do manifestantów (jak to wida?  na jego pomniku), terrory?ci rzucili bomby na policjantów zabijaj?c siedem osób , w tym i kapitana Ward, a siedemdziesi?t osób ci??ko rani?c. Grupa terrorystów wraz ze swoim przywódc? Samuelem Fieldem zosta?a aresztowana i oddana w?adzom s?dowym. Po kilku miesi?cach , 2 listopada 1886 r. , S?d Najwy?szy skaza? czterech terrorystów na kar? ?mierci i wyrok zosta? wykonany. Co ciekawe w Chicago na placu Haymarket ustawiono pó?niej pomnik , który oddaje ho?d nie robotnikom, lecz policji , a g?ównie kapitanowi Ward, który w zaj?ciach tych straci? ?ycie. Jak z tego wynika powy?sze wydarzenia nie daj? ?adnych podstaw do  powo?ywania si? na dzie? 1 maja , jako dat? rzekomej krwawej robotniczej manifestacji , gdy? w dniu tym w Chicago nic takiego nie zasz?o ,bowiem akt terrorystów przyby?ych z Europy i nie maj?cych nic wspólnego z robotnikami z Chicago mia? miejsce w dniu 3 maja. Mimo to pierwszy Kongres Mi?dzynarodówki Komunistycznej odbyty w Pary?u w 1889 roku w setn? rocznic? Rewolucji Francuskiej , uchwali? dzie? 1 maja "?wi?tem klasy robotniczej", rzekomo dla uczczenia pierwszomajowego strajku w Chicago ([6] str. 55)

 

tematy  pokrewne:

PRZYK?ADY  SYMBOLIKI  TAJNYCH  TOWARZYSTW

PIECZ??  ILUMINATÓW  I  AMERYKA?SKI  DOLAR

FLAGA, KULTURA I EKOLOGIA W U.E.

 

 Literatura:

1. R.G?adkowski - "My?l?cym pod rozwag?" - Toronto 1984.

2. W.T.Still - "Nowy Porz?dek ?wiata" - Pozna? 1995.

3. J.A.Cervera - "Paj?czyna w?adzy" - Wroc?aw 1997.

4. A.C.Sutton - "America's Secret Establishment"  - Liberty House Press 1986.

5. H.Paj?k - "Bestie ko?ca czasu" - Lublin 2000.

6. M.Poradowski - "Nowy ?wiatowy ?ad" - Pozna? 1994.

7. J.S.Pelczar  - "Masoneria" - Lwów 1914.

8. H.Rolicki - "Zmierzch Izraela" - Warszawa 1932.

9. P.Virion - "Rz?d ?wiatowy" - Warszawa 1999.

10. P.Villemarest - "?ród?a finansowe komunizmu i nazizmu" - Warszawa 1997.

11. D.L.Cuddy, R.H.Goldsborough - "Nowy porz?dek ?wiata - chronologia i komentarze" - Pozna? 1997.

12. G.F.Dillon - "Antychryst w walce z Ko?cio?em" - Warszawa 1996.

13. F.Eger - "Historia masonerii" - Warszawa 1904.

14. H.A.Gwynne - "Przyczyna wrzenia ?wiatowego" - Pozna? 1996.

15. H.Paj?k - "Dwa wieki polskiej Golgoty" - Lublin 1999.

16. J.Chodorowski - " Kto kogo prowadzi?" - Pozna? 2003.

17. O.M.O'Grady  - "The Beasts of the Apocalypse"  - First Amendment Press 2001.

http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

linki do filmów:

 

 

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS