'
Text Size

Mit ten jest wyrazem ludzkiej ?wiadomo?ci refleksyjnej,  zawiera odzwierciedlenie stosunku cz?owieka do przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Jest pierwsz? powa?n? prób? odpowiedzenia na pytania: dlaczego ?wiat jest taki, jaki jest, jaka jest jego natura, pochodzenie, cel istnienia, jak pojawi? si? ?wiat i cz?owiek, jakie jest przeznaczenie cz?owieka i od czego zale?ny jest jego los.

 

 

Prometeusz jawi si? jako bunt cz?owieka przeciw bogom; jest rozumiany jako za?o?yciel kultury i cywilizacji, jako inicjator post?pu ludzko?ci. W postaci Prometeusza ogniskuje si? wiara w ludzk? godno??,w niezale?no?? cz?owieka, w jego nieograniczon? moc poznawcz?. Zarazem osoba Prometeusza ukazuje, i? droga post?pu ludzko?ci ??czy si? z cierpieniem, bólem, po?wi?ceniem i wyrzeczeniami.

W mitach kszta?towa?a si? pierwotna wiedza o ?wiecie, zamyka?y si? wierzenia, zakazy i nakazy etyczne, pouczenia, przekaz informacji o innych bytach, ludziach i dziejach.  Form? mitu jest opowie?? przesycona poj?ciami ogólnymi, symbolami i alegoriami. Pocz?tkowo by?a ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako wiedza pewna, rozwijana, ale niezmienna i chroniona. Ze wzgl?du na to, ?e mit jest wynikiem intuicyjnego poznania, mo?na mówi?, ?e jest "prawd? objawion?" lub natchnion?.  

Prometeusz (gr. Προμηθε?ς Prom?theus, ?ac. Prometheus, ‘My?l?cy w przód’), syn Japeta i nimfy Klimenie, nale?a? do pokolenia tytanów. Mia? trzech braci: Epimeteusza, Atlasa i Menojtiosa. Prometeusz stworzy? cz?owieka ulepiwszy go z gliny pomieszanej ze ?zami. Dusz? za? da? mu z ognia niebieskiego, którego par? iskier ukrad? z rydwanu s?o?ca. 

Cz?owiek Prometeusza by? o wiele s?abszy od tytanów, by? trzy razy ni?szy, jego cia?o ledwo si? trzyma?o na w?t?ych nogach, a kruche paznokcie p?ka?y pod cho?by najmniejszym ci??arem. Jedynie jego posta? ró?ni?ca si? od innych zwierz?t, by?a niczym ?ywy obraz bogów. Widz?c to, Prometeusz przemyci? ogie? dla ludzi w kawa?ku drewna, z pozoru wilgotnym, ale w ?rodku suchym. Tytan uczyni? to, mimo i? wiedzia?, ?e by?o to wbrew woli Zeusa, który uwa?a? ogie? za przywilej bogów.

Potem Prometeusz nauczy? ludzi przetapia? metale, gotowa? jedzenie, uprawia? rol?, ku? zbroje, budowa? domy, czyta?, pisa? i ujarzmia? si?y przyrody. Zeusowi nie podoba? si? cz?owiek. Ci?gle jeszcze maj?c w pami?ci ostatni? walk? z gigantami, obawia? si? wszystkiego, co pochodzi z ziemi. W?adca bogów kaza? wi?c przywi?za? Prometeusza do ska? Kaukazu.

Inna tradycja podawa?a, ?e Prometeusza przytwierdzono do pala, co tez nadmienia Lukian. Codziennie o wschodzie S?o?ca przylatywa? tam s?p, lub wed?ug innej wersji, orze? Ethon (potomek potworów Tyfona i Echidny) i wyjada? Prometeuszowi w?trob?, która odrasta?a przez reszt? dnia i w nocy. M?ka Prometeusza mia?a trwa? 30 000 lat, jednak sko?czy?a si? po oko?o trzydziestu latach, gdy Herakles zabi? s?pa strza?? z ?uku. Prometeusz, chc?c odegra? si? na Zeusie, podczas narady bogów, na której miano postanowi? raz na zawsze co w ofierze maj? ludzie sk?ada? w?adcy bogów. Tytan ukry? najlepsze mi?so ofiarne pod lich? skór? zwierz?cia, natomiast ko?ci - pod t?uszcz. Da? to Zeusowi do wyboru jako ofiar?, która b?dzie mu zawsze sk?adana w przysz?o?ci. Bóg wybra? t?uszcz my?l?c, ze pod nim znajduje si? najdelikatniejsze mi?so, ale szybko zorientowa? si?, ?e dokona? z?ego wyboru.

Zemsta Zeusa polega?a na przekazaniu ludziom wszystkiego, co najgorsze. Z pomoc? bogów na Olimpie stworzy? on najpi?kniejsz? kobiet?, Pandor?, która mia?a uwie?? brata Prometeusza – Epimeteusza. Zeus wysy?aj?c Pandor? na ziemi? wr?czy? jej puszk?, której pod ?adnym pozorem mia?a nie otwiera?. Plan zakochania si? Epimeteusza w Pandorze powiód? si? doskonale: jeszcze tego samego dnia, którego pojawi?a si? Pandora, zosta?a ?on? niezbyt rozumnego Epimeteusza. Gdy si? pobrali, Pandor? codziennie coraz bardziej kusi?o, by otworzy? puszk?, a? w ko?cu pewnego dnia, gdy jej m??a nie by?o w domu otworzy?a tajemnicz? puszk?. Wtedy w jednej chwili po ?wiecie roznios?y si? wszystkie plagi, jakie cz?owiek móg?by sobie wyobrazi?: z?e wiatry, smutki, troski, choroby, ?zy, cierpienia, i inne straszliwe dzieci Erebu (Ciemno?ci) i Nyks (Nocy).

Na Ziemi znów zapanowa? klimat jak podczas tytanomachii. Ci?gle szala?y wiatry i pada? deszcz, a? w ko?cu wody napada?o tyle, ?e zatopi?a ca?y ?wiat: nasta? ca?kowity mrok, a klimat taki trwa? dziewi?? dni i dziewi?? nocy. Z potopu ocala? z ludzi tylko Deukalion, ze swoj? ?on? Pyrr?, która by?a córk? Pandory, gdy? byli najuczciwszymi z ludzi. Gdy woda opad?a nie by?o ?ywej duszy na Ziemi: wszyscy zgin?li podczas powodzi. Wyratowa?a ich dopiero lito?ciwa Gaja (Matka-Ziemia) i powiedzia?a im, ?eby rozrzucali za siebie kamienie. Tak te? zrobili i z kamieni wyrzuconych przez Pyrr? wyrasta?y kobiety, a Deukaliona m??czy?ni. Wkrótce Pyrra urodzi?a dzieci, od których pochodzi wi?kszo?? rodów królewskich, a Deukalion wybudowa? pierwsz? ?wi?tyni? ku czci bogów. Po tych zdarzeniach nasta?a dla ludzi era herosów: okres, o którym opowiadaj? mity, czas wielkich wojowników i wypraw wojennych. 

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Napisany: 8 lata, 7 mies. temu przez boskiwiatrzodbytu #87
borze daj mis z powrotem pe?nie mocy mojej .napraw mnie moje braki. a ja si? odwdzi?cz? .jestem zamkni?ty jak ptak w klatce to czego nierozumni-em jest moim utrapieniem .
przepraszam ,wybacz mi

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS